MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Årsredovisning och redovisning enligt IFRS

Syftet med den här hemsidan är att beskriva hur en årsredovisning och och en koncernredovisning skall upprättas med tillämpning av de rekommendationer (IFRS) som finns på redovisningsområdet.

Du kan använda den här hemsidan som en uppslagsbok för att upprätta din årsredovisning eller din koncernredovisning i enlighet med IFRS.

Enligt Bokföringslag (1999:1078) skall aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med minst en juridisk person som delägare, kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag och bokföringsskyldiga stiftelser för varje räkenskapsår upprätta och offentliggöra en årsredovisning.

Bokföringsskyldiga skall alltid, oberoende av företagsform, upprätta och offentliggöra en årsredovisning om ett av följande villkor är uppfyllda enligt Bokföringslagen (1999:1078):

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.


De bokföringsskyldiga som inte behöver upprätta och offentliggöra en årsredovisning måste avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut enligt Bokföringslag (1999:1078). Bokföringsskyldiga med en årlig nettoomsättning om högst 3 MSEK som inte behöver upprätta årsredovisning får upprätta ett förenklat årsbokslut.

En årsredovisning skall enligt bokföringslag (1999:1078) upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554) eller, i förekommande fall, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. En årsredovisning skall enligt årsredovisningslag (1995:1554) innehålla en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning, noter och i större företag skall även en finansieringsanalys (kassaflödesanalys) ingå. Årsredovisningen skall enligt årsredovisningslag (1995:1554) upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Ett årsbokslut skall enligt bokföringslag (1999:1078) innehålla en resultaträkning och en balansräkning. När ett årsbokslut upprättas skall vissa delar av årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas vilket specificeras i bokföringslagen (1999:1078). Ett årsbokslut skall enligt årsredovisningslag (1995:1554) upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Ett förenklat årsbokslut skall enligt bokföringslag (1999:1078) upprättas enligt god redovisningssed.

Enligt bokföringslagen (1999:1078) ansvarar Bokföringsnämnden (BFN) för utvecklandet av god redovisningssed. Finansinspektionen ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i sådana företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning det är påkallat av dessa företags särart.

IASB (International Accounting Standards Board) ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed internationellt för börsnoterade företag och Rådet för finansiell rapportering (RFR) ansvarar för att anpassa och utveckla god redovisningssed för börsnoterade företag i Sverige.

Beskrivningarna på den här hemsidan ger en översikt avseende de redovisningsrekommendationer som skall tillämpas av olika företag beroende på deras allmänna intresse. Beskrivningarna utgår ifrån IFRS/IAS men kommentarer görs även för rekommendationer från RFR och Bokföringsnämnden. När det gäller specifika rekommendationer kring hur en koncernredovisning skall upprättas så hänvisar vi till en specifik hemsida för detta: koncernredovisning för koncerner.

Vi kan rekommendera mallar.biz om du vill hämta gratis mallar till dig själv eller ditt företag. Om du behöver korsordshjälp eller bara vill veta vad vissa ord betyder så kan du hitta synonymer och antonymer hos fraser.nu.