MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är enligt IAS 16 fysiska tillgångar som innehas för att användas vid produktion eller leverans av varor eller tjänster, för uthyrning eller för administrativa ändamål och förväntas användas under mer än en redovisningsperiod. En tillgång är en resurs som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser och som förväntas ge framtida flöden av ekonomiska fördelar till redovisningsenheten.

IAS 16 beskriver hur materiella anläggningstillgångar så som byggnader, maskiner och inventarier skall identifieras, redovisas och värderas samt vilka upplysningar som skall lämnas om materiella anläggningstillgångar.

En materiell anläggningstillgång skall enligt IAS 16 redovisas till sitt anskaffningsvärdet som en materiell anläggningstillgång i balansräkningen endast om:

(a) det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar förknippade med tillgången kommer att tillfalla redovisningsenheten, och
(b) anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

En materiell anläggningstillgång som kvalificerat sig för redovisning skall initalt vid förvärvstidpunkten värderas till anskaffningsvärdet enligt IAS 16.

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång består enligt IAS 16 av:

(a) dess inköpspris, inklusive importtullar och inköpsskatt, efter avdrag för rabatter.
(b) alla kostnader som direkt kan hänföras till att få tillgången på plats och i det skick som krävs för att den skall kunna fungera på det sätt som företagsledningen önskat.
(c) den första uppskattningen av kostnader för nedmontering och bortforsling av tillgången och för att återställa den plats där tillgången finns.

Exempel på direkt hänförbara utgifter är enligt IAS 16:
(a) utgifter för ersättningar till anställda (enligt definition i IAS 19, ersättningar till anställda);
(b) utgifter för iordningställande;
(c) initiala utgifter för leverans och hantering;
(d) utgifter för installation och montering;
(e) utgifter för testning så att tillgången fungerar, och
(f) arvoden.

Efter anskaffningstidpunkten skall en redovisningsenhet enligt IAS 16 välja att tillämpa antingen anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden som sin redovisningsprincip avseende värdering av materiella anläggningstillgångar. Om en materiell anläggningstillgång redovisas enligt omvärderingsmetoden skall alla andra materiella anläggningstillgångar inom samma klass värderas enligt omvärderingsmetoden.

En juridisk person (moderföretaget) får enligt RFR 2.2 inte (före 2011) tillämpa omvärderingsmetoden vid efterföljande värderingar av materiella anläggningstillgångar. En juridisk person (moderföretaget) får dock enligt RFR 2.2 tillämpa årsredovisningslagens (1995:1554) regler om uppskrivning av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång i en juridisk person får därmed skrivas upp om det finns ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger redovisat värde och om uppskrivningsbeloppet sätts av till en uppskrivningsfond eller används för att öka aktiekapitalet genom en fondemission eller en nyemission.

En klass av materiella anläggningstillgångar är en grupp anläggningstillgångar av samma slag som används på ett liknande sätt i redovisningsenhetens verksamhet enligt IAS 16. Posterna inom en klass av materiella anläggningstillgångar skall omvärderas samtidigt för att undvika selektiv omvärdering av anläggningstillgångar och att beloppen för materiella anläggningstillgångar i redovisningen består av en mix av värden vid olika datum.

Anskaffningsvärdemetoden innebär enligt IAS 16 att en materiell anläggningstillgång redovisas till sitt anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Omvärderingsmetoden innebär att en materiell tillgång efter det initiala redovisningstillfället enligt IAS 16 skall värderas till omvärderat belopp som utgörs av verkligt värde vid värderingstidpunkten minus ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Det verkliga värdet skall bestämmas som marknadsvärdet på en aktiv marknad i första hand men kan även bestämmas med andra metoder. Omvärderingar skall göras med sådan regelbundenhet att det redovisade värdet för tillgångarna inte skiljer sig väsentligt från verkligt värde.

Om en materiell anläggningstillgång omvärderas får enligt IAS 16 eventuella ackumulerade avskrivningar vid tidpunkten för omvärderingen antingen:

(a) omräknas proportionellt med bruttoförändringen i det redovisade bruttovärdet för tillgången så att det redovisade värdet för tillgången efter omvärdering motsvarar det omvärderade beloppet, eller
(b) elimineras mot bruttovärdet för tillgången, nettovärdet redovisas som det omvärderade värdet för den materiella anläggningstillgången.

Om en materiell anläggningstillgång omvärderas skall hela klassen som tillgången hör till omvärderas enligt IAS 16.

Om en materiell anläggningstillgångs redovisade värde ökar som en följd av en omvärdering skall ökningen enligt IAS 16 redovisas som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) och ackumuleras under eget kapital i posten omvärderingsöverskott. Ökningen skall redovisas i resultaträkningen i den mån den motsvarar en tidigare omvärderingsförlust för samma tillgång som tidigare redovisats i resultaträkningen.

Om en materiell anläggningstillgångs redovisade värde minskar som en följd av en omvärdering skall minskningen enligt IAS 16 redovisas i resultaträkningen. Värdeminskningen skall redovisas som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) i den mån förlusten utgör en minskning av en tidigare redovisad omvärderingsvinst för tillgången. Minskningen som redovisas som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) skall reducera ackumulerat belopp i eget kapital avseende posten omvärderingsöverskott.

Varje del av en materiell anläggningstillgång som har ett signifikant anskaffningsvärde i förhållande till sammanlagt anskaffningsvärde för hela posten skall skrivas av separat enligt IAS 16.

Avskrivningarna under varje redovisningsperiod skall redovisas i resultaträkningen om avskrivningen inte skall inkluderas i det redovisade värdet för en annan tillgång enligt IAS 16.

Det avskrivningsbara beloppet för en tillgång skall på ett systematiskt sätt fördelas över den ekonomiska livslängden enligt IAS 16.

Restvärdet och den ekonomiska livslängden för en tillgång skall omprövas minst en gång varje räkenskapsår enligt IAS 16 och om förväntningarna skiljer sig från tidigare uppskattningar skall förändringarna redovisas som en förändring i uppskattningar i enlighet med IAS 8.

Avskrivningarna skall enligt IAS 16 avspegla det mönster av framtida ekonomiska fördelar som förväntas konsumeras av redovisningsenheten. Om det här mönstret inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt skall den linjära metoden för avskrivning användas.

Avskrivningsmetoden för en materiell anläggningstillgång skall omprövas minst en gång varje räkenskapsår enligt IAS 16. Om det har skett en förändring i det förväntade mönstret gällande förbrukningen av de framtida ekonomiska fördelarna som är förknippade med tillgången skall avskrivningsmetoden ändras för att återspegla detta förändrade mönster. Sådana förändringar skall redovisas som förändringar i uppskattningar och bedömningar i enlighet med IAS 8.

En juridisk person (moderföretaget) får enligt RFR 2.2 kostnadsföra så kallade kortidsinventarier (treårsinventarier) direkt.

Ersättning från tredje part avseende poster av materiella anläggningstillgångar som har skrivits ned, försvunnit eller utrangerats skall enligt IAS 16 redovisas i resultaträkningen när ersättningen blir en fordran.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång skall bokas bort från balansräkningen enligt IAS 16:

(a) vid utrangering eller avyttring, eller
(b) när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller försäljning av tillgången.

Den vinst eller förlust som uppkommer vid utrangering eller försäljning av en materiell anläggningstillgång skall enligt IAS 16 redovisas som vinst eller förlust i resultaträkningen vid bortbokningen. Vinster skall inte klassificeras som intäkter från den löpande verksamheten.

Den vinst eller förlust som uppkommer vid bortbokning av en materiell anläggningstillgång skall enligt IAS 16 bestämmas som skillnaden mellan försäljningspriset och det redovisade värdet.

För varje klass av materiella anläggningstillgångar skall följande upplysningar lämnas i redovisningen enligt IAS 16:

(a) de värderingsgrunder som används för att bestämma det bokförda bruttovärdet;
(b) de avskrivningmetoder som används;
(c) den ekonomiska livslängden eller avskrivningsfaktorn;
(d) redovisat bruttovärde och ackumulerade avskrivningar (aggregerade med ackumulerade nedskrivningar) i början och slutet av perioden, och
(e) en avstämning av det redovisade värdet vid periodens början och slut som visar:
(i) nyanskaffningar;
(ii) tillgångar som innehas för försäljning eller ingår i en avyttringsgrupp som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5 och andra avyttringar;
(iii) förvärv genom företagsförvärv;
(iv) ökningar eller minskningar till följd av omvärderingar och nedskrivningar eller återförda nedskrivningar som redovisats som omvärderingsdifferenser i enlighet med IAS 36;
(v) nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen i enlighet med IAS 36;
(vi) nedskrivningar som återförts i resultaträkningen i enlighet med IAS 36;
(vii) avskrivningar,
(viii) nettot av valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från funktionell valuta till presentationsvalutan inklusive omräkning av en utländsk verksamhet till presentationsvalutan i den rapporterande redovisningsenheten, och
(ix) andra förändringar.

Upplysningar i redovisningen skall enligt IAS 16 också lämnas om:

(a) förekomsten och storleken av restriktioner på titel och materiella anläggningstillgångar som ställts som säkerhet för skulder;
(b) beloppet för utgifter som redovisats i det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång i samband med dess konstruktion,
(c) beloppet för avtalsenliga åtaganden om förvärv av materiella anläggningstillgångar, och
(d) om det inte redovisas separat i resultaträkningen, ersättningsbeloppet från tredje part för poster av materiella anläggningstillgångar som varit nedskrivna, försvunna eller utrangerade som ingår i resultaträkningen.

Om materiella anläggningstillgångar redovisas till omvärderat belopp skall upplysningar enligt IAS 16 lämnas om följande:

(a) det faktiska datumet för omvärderingen;
(b) om en oberoende värderingsman var involverad vid omvärderingen.
(c) de metoder och betydelsefulla antaganden som använts för att uppskatta posterna verkliga värde;
(d) i vilken utsträckning posternas verkliga värden bestämdes med direkt hänvisning till en aktiv marknad, av pris på tidigare transaktioner eller genom användning av en annan värderingsmetod;
(e) för varje omvärderad klass av materiella anläggningstillgångar skall det redovisade värdet i enlighet med anskaffningsvärdemetoden anges, och
(f) omvärderingsöverskottet, förändringen under redovisningsperioden och eventuella begränsningar vid utdelning till aktieägarna.

En juridisk person (moderföretaget) skall dessutom lämna följande upplysningar enligt RFR 2.2:

a) Oavskrivet uppskrivningsbelopp.
b) Ackumulerade avskrivningar.
c) Ackumulerade nedskrivningar.
d) Ackumulerade uppskrivningar.
e) Ackumulerade skattemässiga överavskrivningar.
f) Förändringar under året av ackumulerade skattemässiga överavskrivningar.

En juridisk person (moderföretaget) som innehar fastigheter som utgör anläggningstillgångar skall enligt RFR 2.2 dessutom lämna uppgift om taxeringsvärden för dessa. I koncernredovisningen skall enligt RFR 1.2 redovisningsenheten lämna upplysning i noter om taxeringsvärden för fastigheter som redovisas som anläggningstillgångar.

Uppdaterad: 2009-10-01