MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa resultat per aktie

Resultat per aktie utgör viktig information för aktieinvesterare som snabbt vill kunna uppskatta aktiernas värde och jämföra värderingarna för olika företags aktier.

IAS 33 anger principer för identifiering och presentation av resultat per aktie för att möjliggöra jämförelser mellan redovisningsperioder och mellan olika redovisningsenheter.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 33 beräkna grundläggande resultat per aktie avseende det nettoresultat efter skatt som är hänförligt till moderföretagets aktieägare och grundläggande resultat per aktie för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Grundläggande resultat per aktie beräknas enligt IAS 33 genom att dividera resultatet hänförligt till moderföretagets aktieägare med det vägda genomsnittet under perioden av antalet utestående stamaktier.

Det resultat som används vid beräkning av grundläggande resultat per aktie skall beräknas enligt nedan och avse vanliga aktieägare eller stamaktier i moderföretaget enligt IAS 33:

(a) resultatet från kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare; och
(b) resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare skall vara beloppen i (a) och (b) justerat för utdelningen efter skatt avseende preferensaktier, skillnader som uppstår vid reglering av preferensaktier och andra liknande effekter av preferensaktier som klassificerats som eget kapital.

Vid beräkning av grundläggande resultat per aktie skall antalet stamaktier enligt IAS 33 vara det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier under perioden.

Det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier under perioden och för alla presenterade perioder skall enligt IAS 33 justeras för händelser, andra än konvertering av potentiella stamaktier, som har förändrat antalet stamaktier utan att en motsvarande förändring i resurser skett.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 33 beräkna resultat per aktie efter utspädning hänförligt till moderföretagets aktieägare och resultat per aktie efter utspädning från kvarvarande verksamheter hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning skall redovisningsenheten enligt IAS 33 justera resultatet hänförligt till moderföretagets aktieägare och det vägda genomsnittet av antalet utestående stamaktier för effekter av utspädningseffekter från potentiella stamaktier.

Vid beräkning av resultatet per aktie efter utspädning skall redovisningsenheten enligt IAS 33 justera resultatet hänförligt till moderföretagets aktieägare för efter-skatt effekten av:

(a) eventuella utdelningar eller andra poster med anknytning till utspädning av potentiella stamaktier skall minska det beräknade resultatet hänförligt till moderföretagets aktieägare;
(b) alla räntor som redovisats under perioden som rör utspädning av potentiella stamaktier, och
(c) eventuella andra förändringar av intäkter eller kostnader som skulle bli följden av konvertering av utspädningen av potentiella stamaktier.

Vid beräkning av resultatet per aktie efter utspädning skall antalet stamaktier beräknas som det vägda genomnittliga antalet utestående stamaktier under perioden plus det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som skulle ha utfärdats om samtliga potentiella stamaktier konverterades till stamaktier enligt IAS 33. Utspädande potentiella stamaktier skall anses ha omvandlats till stamaktier i början av perioden eller, om senare, dagen för utfärdande av potentiella stamaktier.

Potentiella stamaktier skall behandlas som utspädningseffekt endast när deras omvandling till stamaktier skulle minska resultatet per aktie eller öka förlusten per aktie från kvarvarande verksamheter enligt IAS 33.

Vid beräkning av resultatet per aktie efter utspädning skall redovisningsenheten enligt IAS 33 ta hänsyn till utspädningseffekter från optioner och tekningsoptioner i redovisningsenheten. Ersättningen från dessa instrument skall anses ha mottagits från emmitering av stamaktier till det genomsnittliga marknadspriset för stamaktier under perioden. Skillnaden mellan antalet stamaktier och antalet stamaktier som skulle ha utfärdats till det genomsnittliga marknadspriset för stamaktier under perioden skall behandlas som en emittering av stamaktier utan vederlag.

När en redovisningsenhet har utfärdat ett kontrakt som kan regleras med stamaktier eller med kontant betalning enligt redovisningsenhetens val skall redovisningsenheten enligt IAS 33 anta att kontraktet kommer att regleras med stamaktier och antalet nya stamaktier skall inkluderas vid beräkningen av resultatet per aktie efter utspädning.

För kontrakt som kan regleras i stamaktier eller genom kontant betalning enligt innehavarens val skall det alternativ som innebär störst utspädning användas vid beräkning av resultatet per aktie efter utspädning enligt IAS 33.

Kontrakt som kräver att redovisningsenheten skall återköpa egna aktier, exempelvis säljoptioner, skall återspeglas i beräkningen av resultatet per aktie efter utspädning enligt IAS 33 om det finns en utspädningseffekt. Om dessa kontrakt är "in the money" under perioden skall den potentiella utspädningseffekt på resultatet per aktie beräknas enligt följande:

(a) det skall antas att tillräckligt med stamaktier emitteras vid början av perioden (till den genomsnittliga börskursen under perioden) för att uppfylla kontraktet,
(b) det skall antas att intäkterna från emissionen används för att uppfylla kontraktet (dvs. att köpa tillbaka stamaktier), och
(c) tillkommande stamaktier (skillnaden mellan antalet stamaktier som antas ha emitterats och det antal stamaktier som köps tillbaks) skall ingå i beräkningen av resultatet per aktie efter utspädning.

Om antalet stamaktier eller potentiella stamaktier ökar som ett resultat av en nyemission, fondemission eller split, eller minskar som ett resultat av en omvänd split, skall beräkningen av grundläggande och utspätt resultat per aktie för alla perioder som presenteras justeras i efterhand enligt IAS 33. Om dessa förändringar inträffar efter rapportperioden, men innan de finansiella rapporterna har godkänts för utfärdande, skall alla per aktie beräkningar för dessa och tidigare perioder baseras på det nya antalet aktier. Det faktum att per aktie beräkningarna återspeglar sådana förändringar i antalet aktier skall anges. Dessutom skall resultatet per aktie före och efter utspädning för alla presenterade perioder justeras för effekterna av fel och justeringar till följd av förändringar i redovisningsprinciper som redovisas retroaktivt.

En redovisningsenhet skall presentera grundläggande resultat per aktie och resultat per aktie efter utspädning hänförligt till moderföretagets aktieägare och avseende den kvarvarande verksamheten i resultaträkningen enligt IAS 33. Uppdelning i olika kategorier av stamaktier som har olika rätt till andel i vinst skall göras. En redovisningsenhet skall presentera grundläggande resultat per aktie och resultat per aktie efter utspädning med samma betydelse för samtliga perioder som presenteras.

En redovisningsenhet som rapporterar en avvecklad verksamhet skall lämna upplysning om grundläggande resultat per aktie och resultat per aktie efter utspädning för den avvecklade verksamheten enligt IAS 33 antingen i resultaträkningen eller i noterna.

En redovisningsenhet skall redovisa resultat per aktie före och efter utspädning även om beloppen är negativa enligt IAS 33.

En redovisningsenhet skall lämna upplysning om följande enligt IAS 33:

(a) de belopp som användes som täljare i beräkningen av grundläggande och utspätt resultat per aktie och en avstämning av dessa belopp mot resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare för perioden. Avstämningen skall inkludera de enskilda effekten av varje kategori av instrument som påverkar resultatet per aktie.
(b) det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som används som nämnare vid beräkning av grundläggande och utspätt resultat per aktie och en avstämning av dessa nämnare mot varandra. Avstämningen skall innefatta den individuella effekten av varje kategori av instrument som påverkar resultatet per aktie.
(c) instrument (inklusive eventualemitterade aktier) som skulle kunna späda ut resultatet per aktie i framtiden men som inte ingick i beräkningen av resultat per aktie eftersom de är negativt utspädande för de perioder som presenteras.
(d) en beskrivning av stamaktietransaktioner eller potentiella stamaktietransaktioner, andra än de som redovisats, som inträffar efter balansdagen och som skulle ha förändrat antalet stamaktier eller potentiella stamaktier vid periodens slut om dessa transaktioner hade inträffat före utgången av rapporteringsperioden.

Om en redovisningsenhet lämnar upplysning, utöver grundläggande resultat per aktie och resultat per aktie efter utspädning, om belopp per aktie där en annan post i resultaträkningen använts än vad som krävs enligt IAS 33 skall detta belopp per aktie beräknas med tillämpning av vägt genomsnittligt antal stamaktier under perioden. Grundläggande och utspädda belopp per aktie relaterade till en sådan komponent skall redovisas med lika stor betydelse och presenteras i noterna. En redovisningsenhet skall ange den grund på vilken täljaren har bestämts inklusive om belopp per aktie är före skatt eller efter skatt. Om en del i resultaträkningen använts som inte presenteras i resultaträkningen skall en avstämning redovisas mellan den komponent som använts och en post i resultaträkningen.

Uppdaterad: 2009-10-04