MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa aktierelaterade ersättningar

Aktierelaterade ersättningar utgörs enligt IFRS 2 av kontanter eller andra tillgångar i en redovisningsenhet där storleken på ersättningen bestäms av priset på redovisningsenhetens aktier eller andra egetkapitalinstrument vid en förutbestämd tidpunkt. Andra tillgångar kan vara aktier, aktieoptioner eller andra egnakapitalinstrument.

I IFRS 2 anges hur aktierelaterade ersättningar skall redovisas i balansräkning och resultaträkning samt vilka upplysningar som skall lämnas om dessa typer av ersättningar.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 2 redovisa de varor eller tjänster som erhållits eller förvärvats i transaktioner där betalning utgjorts av aktierelaterade ersättningar vid den tidpunkt då varorna erhållits eller tjänsterna utförts. Redovisningsenheten skall redovisa en motsvarande ökning av eget kapital om varor eller tjänster erhålls genom egetkapitalbaserade aktierelaterade ersättningar (aktier) eller en skuld om varorna eller tjänsterna förvärvats genom kontantbaserade aktierelaterade ersättningar.

Om varorna eller tjänsterna som erhållits eller köpts genom aktierelaterade ersättningar inte uppfyller kraven för att redovisas som tillgångar enligt IFRS 2 skall de redovisas som kostnader.

För egetkapitalbaserade aktierelaterade ersättningar skall redovisningsenheten värdera de varor och tjänster som erhållits och den motsvarande ökningen i eget kapital till det verkliga värdet av varorna och tjänsterna om det verkliga värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt enligt IFRS 2. Om redovisningsenheten inte på ett tillförlitligt sätt kan uppskatta det verkliga värdet av de varor eller tjänster som erhållits skall redovisningsenheten beräkna deras värde och motsvarande ökning av eget kapital genom hänvisning till det verkliga värdet av egetkapitalinstrumenten.

För kontantbaserade aktierelaterade ersättningar skall redovisningsenheten enligt IFRS 2 värdera de varor eller tjänster som förvärvats och de skulder som uppkommit till det verkliga värdet av skulderna. Fram till dess att skulden är reglerad skall redovisningsenheten omvärdera det verkliga värdet för skulden vid utgången av varje rapporteringsperiod och vid tidpunkten för uppgörelsen där eventuella förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen för perioden.

För aktierelaterade ersättningar där villkoren i avtalet anger att antingen redovisningsenheten eller motparten skall välja om redovisningsenheten skall reglera transaktionen med kontanter (eller andra tillgångar) eller genom emission av egetkapitalinstrument skall redovisningsenheten enligt IFRS 2 redovisa transaktionerna som kontantbaserade aktierelaterade ersättningar i den mån en skuld uppstått och/eller egetkapitalbaserade aktierelaterade ersättningar inte den mån ingen sådan skuld uppstått.

En redovisningsenhet skall lämna upplysningar som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna att förstå karaktären och omfattningen av de aktierelaterade ersättningar som existerade under redovisningsperioden enligt IFRS 2. Redovisningsenheten skall som minst upplysa om följande enligt IFRS 2:

(a) en beskrivning av varje typ av aktierelaterad ersättning som förelåg under redovisningsperioden, inklusive de allmänna villkoren för varje avtal, exempelvis intjäningskrav, längsta löptid för optionerna och regleringsmetod (exempelvis med kontanter eller aktier). En redovisningsenhet med väsentliga liknande typer av aktierelaterade ersättningar kan slå samman informationen för dessa typer såvida inte separata upplysningar för varje avtal är nödvändiga för att uppfylla principen i punkt 44 i IFRS 2.
(b) antalet och det vägda genomsnittliga lösenpriset avseende aktieoptioner för varje av de följande grupperna av optioner:
(i) utestående vid periodens början;
(ii) tilldelade under perioden;
(iii) förverkade under perioden;
(iv) inlösta under perioden;
(v) utlöpande under perioden,
(vi) utestående vid utgången av perioden, och
(vii) inlösningsbara vid slutet av perioden.
(c) för aktieoptioner som lösts in under perioden, den vägda genomsnittliga aktiekursen vid lösentidpunkten. Om optionerna reglerades regelbundet under hela perioden kan redovisningsenheten i stället lämna upplysningar om den vägda genomsnittliga aktiekursen under perioden.
(d) för aktieoptioner som är utestående vid periodens slut, intervallet för lösenpriser och den vägda genomsnittliga återstående löptiden. Om intervallet för lösenpriser är stort skall de utestående optionerna delas in i intervall som är meningsfulla för att bedöma antal och tidpunkt för ytterligare aktier som kan utfärdas och det kontantbelopp som kan erhållas vid lösen av dessa optioner.

En redovisningsenhet skall lämna upplysningar som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna att förstå hur det verkliga värdet av de varor eller tjänster som erhållits eller det verkliga värdet av egetkapitalinstrumenten under perioden har fastställts enligt IFRS 2. Om redovisningsenheten har uppskattat det verkliga värdet av de varor eller tjänster som erhållits genom betalning med egetkapitalinstrument i redovisningsenheten indirekt genom hänvisning till det verkliga värdet för egetkapitalinstrumenten skall redovisningsenheten lämna minst följande upplysningar enligt IFRS 2:

(a) för aktieoptioner som tilldelats under perioden, det vägda genomsnittliga verkliga värdet för dessa optioner vid värderingstidpunkten och information om hur detta verkliga värde har beräknats, inklusive
(i) den optionsvärderingsmodell som använts och indatan till denna modell, inklusive vägd genomsnittlig aktiekurs, lösenpris, förväntad volatilitet, optionens löptid, förväntad utdelning, den riskfria räntan och alla andra variabler som använts i modellen, inklusive den använda metoden och de antaganden som gjorts för att beakta effekterna av förväntad tidig lösen;
(ii) hur den förväntade volatiliteten fastställdes, inklusive en förklaring av i vilken utsträckning den förväntade volatiliteten baserats på historisk volatilitet och
(iii) huruvida och hur eventuella andra inslag i optionstilldelningen beaktades i beräkningen av verkligt värde, såsom marknadsförhållanden.
(b) för andra egetkapitalinstrument som tilldelats under perioden (dvs. andra än aktieoptioner), antalet och det vägda genomsnittliga verkliga värdet för dessa egetkapitalinstrument vid värderingstidpunkten, samt information om hur detta verkliga värde beräknats, inklusive:
(i) om det verkliga värdet inte uppskattades på grundval av ett observerbart marknadspris, hur det fastställdes,
(ii) huruvida och på vilket sätt förväntad utdelning införlivades i beräkningen av det verkliga värdet, och
(iii) huruvida och hur eventuella andra inslag i egetkapitalinstrumenten beaktades i beräkningen av det verkliga värdet.
(c) för aktierelaterade ersättningar som förändrades under perioden:
(i) en förklaring av dessa förändringar,
(ii) det tillkommande verkliga värdet (som ett resultat av dessa ändringar); och
(iii) information om hur det tillkommande verkliga värdet värderades, i överensstämmelse med de krav som anges i (a) och (b) ovan, om tillämpligt.

En redovisningsenhet skall lämna upplysningar som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna att förstå effekterna av aktierelaterade ersättningar på redovisningsenhetens resultat för perioden och på redovisningsenhetens finansiella ställning enligt IFRS 2. Redovisningsenheten skall som minst lämna följande upplysningar enligt IFRS 2:

(a) den totala kostnad som redovisats under perioden till följd av aktierelaterade betalningstransaktioner där de erhållna varorna eller tjänsterna inte uppfyller kraven för att redovisas som tillgångar och följaktligen direkt redovisats som en kostnad, inklusive en separat upplysning om den andel av de totala kostnaderna som uppkommit från transaktioner av aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument;
(b) för skulder som uppkommer vid aktierelaterade betalningstransaktioner:
(i) det totala redovisade värdet vid utgången av perioden, och
(ii) det sammanlagda realvärdet vid periodens slut av skulder som intjänats av motparten och som ger rätt till kontanter eller andra tillgångar i slutet av perioden (t.ex. intjänade förvärvade syntetiska optioner).