MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa entreprenader och entreprenaduppdrag

Ett entreprenaduppdrag är ett konstruktionsavtal avseende en tillgång eller en kombination av tillgångar som är nära förbundna eller beroende av varandra när det gäller design, teknik, funktion, yttersta syfte eller användning enligt IAS 11.

Ett entreprenaduppdrag kan var ett fastprisuppdrag innebärande ett avtalat fast pris per producerad enhet eller ett uppdrag på löpande räkning där entreprenören får ersättning för avtalade utgifter plus ett vinstpålägg enligt IAS 11.

IAS 11 behandlar hur inkomster och utgifter avseende entreprenaduppdrag skall redovisas, värderas och vilka upplysningar som skall lämnas gällande dessa entreprenaduppdrag.

När ett konstruktionsavtal omfattar flera tillgångar skall konstruktionen av varje enskild tillgång behandlas som ett separat uppdrag enligt IAS 11 när

(a) separata förslag har lagts fram för varje tillgång;
(b) varje tillgång har varit föremål för separat förhandling och uppdragstagaren och kunden har haft möjlighet att acceptera eller förkasta dessa separata delar av kontraktet som avser varje enskild tillgång, och
(c) utgifterna och inkomsterna för varje tillgång kan identifieras.

En grupp av konstruktionsavtal oavsett om de ingåtts med en enda kund eller flera kunder skall enligt IAS 11 behandlas som ett enda byggnadskontrakt när:
(a) gruppen av konstruktionsavtal har förhandlats fram som ett paket;
(b) avtalen har ett så nära samband med varandra att de i själva verket är en del av ett enda projekt med en total vinstmarginal, och
(c) konstruktionen enligt avtalen utförs samtidigt eller i en kontinuerlig följd.

Ett konstruktionsavtal kan ge kunden möjlighet till konstruktion av ytterligare en tillgång eller ge kunden möjlighet att ändra avtalet till att omfatta konstruktion av ytterligare en tillgång enligt IAS 11. Konstruktionen av ytterligare tillgångar skall behandlas som separata byggnadskontrakt när:

(a) tillgången eller tillgångarns skiljer sig avsevärt i design, teknik eller funktion från den tillgång eller de tillgångar som omfattas av det ursprungliga kontraktet, eller
(b) priset på tillgången förhandlas fram utan hänsyn till det ursprungliga avtalade priset i kontraktet.

Konstruktionsavtalets inkomster skall enligt IAS 11 omfatta:

(a) det ursprungliga beloppet av inkomster som överenskommits i kontraktet, och
(b) variationer i avtalat entreprenadarbete, krav och stimulansbidrag:
(i) i den utsträckning det är sannolikt att de kommer att resultera i inkomster och
(ii) att inkomsterna kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Konstruktionsavtalets utgifter skall enligt IAS 11 omfatta:

(a) utgifter som har ett direkt samband med det specifika kontraktet;
(b) utgifter som är hänförliga till avtalet i allmänhet och kan tilldelas uppdraget, och
(c) sådana övriga utgifter som specifikt kan debiteras kunden enligt villkoren i kontraktet.

När utfallet av ett konstruktionsavtal kan beräknas på ett tillförlitligt sätt skall uppdragets inkomster och utgifter hänförliga till konstruktionskontraktet redovisas som intäkter och kostnader i förhållande till kontraktets färdigställandegrad på balansdagen enligt IAS 11. En befarad förlust avseende konstruktionsavtalet skall redovisas som en kostnad omedelbart om det är sannolikt att de totala utgifterna kommer överstiga de totala inkomsterna avseende kontraktet.

När det gäller ett fastprisavtal kan utfallet av ett konstruktionsavtal beräknas på ett tillförlitligt sätt när samtliga av de följande villkoren är uppfyllda enligt IAS 11:

(a) den totala inkomsten för kontraktet kan mätas på ett tillförlitligt sätt;
(b) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med avtalet kommer att tillfalla redovisningsenheten;
(c) både kontraktets utgifter för att slutföra kontraktet och färdigställandegraden i slutet av rapporteringsperioden kan mätas på ett tillförlitligt sätt och
(d) de utgifter som är hänförliga till kontraktet kan identifieras och mäta på ett tillförlitligt sätt så att de faktiska utgifterna kan jämföras med tidigare uppskattningar.

När det gäller ett uppdrag på löpande räkning kan utfallet av ett konstruktionsavtal beräknas på ett tillförlitligt sätt när samtliga av de följande villkoren är uppfyllda enligt IAS 11:

(a) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med avtalet kommer att tillfalla redovisningsenheten, och
(b) de utgifter som är hänförliga till kontraktet, även om de inte särskilt angetts i avtal, kan klart identifieras och mätas på ett tillförlitligt sätt.

När utfallet av ett konstruktionskontrakt inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt skall enligt IAS 11:

(a) intäkter redovisas endast till belopp som motsvarar uppkomna utgifter enligt avtalet som sannolikt kommer att återvinnas, och
(b) utgifter hänförliga till kontraktet skall redovisas som kostnader i den period då de uppkommer.

En befarad förlust avseende konstruktionsavtalet skall enligt IAS 11 redovisas som en kostnad omedelbart om det är sannolikt att de totala utgifterna kommer överstiga de totala inkomsterna avseende kontraktet.

I en juridisk person (moderföretaget) måste inte entreprenadavtal intäktsredovisas i enlighet med IAS 11 enligt RFR 2.2 utan intäkten kan istället redovisas när uppdraget är färdigsställt och tills dess redovisas pågående arbeten för annans räkning som tillgång i balansräkningen. En juridisk person behöver enligt RFR 2.2 inte ta upp utgifter för pågående arbeten på löpande räkning som en tillgång i balansräkningen.

När de osäkerhetsfaktorer som förhindrat en tillförlitlig beräkning av utfallet avseende konstruktionsavtalet inte längre existerar skall intäkter och kostnader redovisas enligt färdigsställandegrad enligt IAS 11.

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga de totala uppdragsinkomsterna avseende konstruktionskontraktet skall befarade förluster redovisas som kostnader omedelbart enligt IAS 11.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 11 lämna upplysning om:

(a) summan av de inkomster avseende konstruktionskontrakt som redovisats som intäkt under perioden;
(b) de metoder som använts för att bestämma de intäkter som redovisats under perioden avseende konstruktionskontrakt, och
(c) de metoder som använts för att fastställa färdigställandegraden för pågående uppdrag enligt konstruktionsavtal.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 11 lämna upplysning om vart och ett av följande för pågående uppdrag i slutet av rapportperioden:

(a) det sammanlagda beloppet av utgifter och redovisade vinster (minus redovisade förluster) hittills;
(b) beloppet för erhållna förskott, och
(c) kunders innehållna belopp.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 11 redovisa följande i balansräkningen: (a) fordringar på kunder avseende entreprenadarbeten som en tillgång, och (b) skulder till kunder avseende entreprenadarbeten som en skuld.

Uppdaterad: 2009-09-29