MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa statliga bidrag och stöd

Statliga stöd är åtgärder från staten som är utformade för att ekonomiskt gynna företag som uppfyller vissa villkor och statliga bidrag är villkorade överföringar av resurser från staten till företag enligt IAS 20.

IAS 20 skall tillämpas för redovisning av och upplysningar om statliga bidrag och för upplysningar avseende andra former av statliga stöd.

Statliga bidrag, inklusive icke-monetära bidrag till verkligt värde, skall enligt IAS 20 inte redovisas förrän det föreligger rimlig säkerhet att:

(a) redovisningsenheten kommer att uppfylla de villkor som följer av bidragen, och
(b) att bidragen kommer att erhållas.

Statliga bidrag ska enligt IAS 20 redovisas i resultaträkningen på ett systematiskt sätt under de perioder då redovisningsenheten redovisar kostnader för vilka bidragen är avseedda att utgöra kompensation.

Ett statligt bidrag som blir fordran avseende ersättning för kostnader eller förluster som redan uppstått eller i syfte att ge omedelbart ekonomiskt stöd till en redovisningsenhet som inte har några framtida kostnader skall redovisas i resultaträkningen under den period när denna fordran uppstår enligt IAS 20.

Statliga bidrag relaterade till tillgångar, inklusive icke-monetära bidrag till verkligt värde, skall redovisas i balansräkningen antingen genom att redovisa bidraget som en förutbetald intäkt eller genom att dra av bidraget från det redovisade värdet av tillgången enligt IAS 20.

Ett statligt bidrag som måste återbetalas skall enligt IAS 20 redovisas som en förändring av redovisningsmässiga uppskattningar i enlighet med IAS 8. Återbetalningsbeloppet för statliga bidrag relaterat till intäkter skall redovisas mot eventuell fordran i balansräkningen eller som en minskning av intäkt i resultaträkningen. En återbetalning av ett bidrag som avsåg en tillgång där bidraget redovisats genom att minska det redovisade värdet för tillgången skall redovisas som en ökning av det redovisade värdet för denna tillgång.

Följande upplysningar skall lämnas avseende statliga bidrag och stöd enligt IAS 20:

(a) den redovisningsprincip som tillämpats för statliga bidrag inklusive det presentationssätt som antagits i årsredovisningen;
(b) karaktären och omfattningen av statliga bidrag som redovisats i de finansiella rapporterna och uppgifter om andra former av statliga stöd som redovisningsenheten har haft direkt nytta av, och
(c) ouppfyllda villkor och andra oförutsedda händelser som är knutna till de statliga stöd som har redovisats.

En juridisk person (moderföretaget) skall redovisa statliga stöd (?, borde vara statliga bidrag som menas men RFR 2.2 anger statliga stöd) som rör jordbruk och skogsbruk (IAS 41) i enlighet med IAS 20 och inte i enlighet med IAS 41 enligt RFR 2.2 eftersom värdering till verkligt värde inte väntas bli tillåtet i årsredovisningslagen förrens år 2011.

Uppdaterad: 2009-10-01