MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?

Det avgörande för vilka redovisningsnormer som skall tillämpas av ett företag är företagets allmänna intresse, kraven på ett företags redovisning ökar med ett ökat allmänt intresse.

Börsnoterade moderföretag, det vill säga moderföretag vars aktier är upptagna till offentlig handel, skall enligt årsredovisningslag (1995:1554) tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards) som utvecklas av IASB samt de rekommendationer som utvecklas av Rådet för finansiell rapportering (RFR) för sin koncernredovisning.

Icke-noterade företag får tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS samt de rekommendationer som utvecklas av Rådet för finansiell rapportering (RFR) för sin koncernredovisning enligt kapitel 7 och 33 § i årsredovisningslagen (1995:1554).

Börsnoterade juridiska personer skall enligt RFR 2.2 tillämpa de IFRS/IAS som gäller för koncernredovisning med vissa anpassningar till vad som är tillåtet enligt svensk lag. De anpassningar av IFRS/IAS som måste göras i redovisningen för juridiska personer så att redovisningen följer svensk lag framgår av RFR 2.2.

Icke-noterade företag får enligt BFNAR 2000:2 tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd för sin årsredovisning eller sitt årsbokslut och i avvaktan på normer från bokföringsnämnden skall vägledning hämtas från redovisningsrådets rekommendationer.

Icke-publika aktiebolag som utgör mindre företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och inte är moderföretag i en större koncern enligt årsredovisningslag (1995:1554) får enligt BFNAR 2008:1 tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 för sin årsredovisning. Mindre företag är enligt årsredovisningslagen (1999:1554) företag som inte utgör större företag. Större företag är enligt årsredovisningslagen (1999:1554) börsnoterade företag eller företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.


Större koncerner är enligt årsredovisningslagen (1995:1554) koncerner där moderföretaget eller något dotterföretag är börsnoterat eller koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.


Enskilda näringsidkare som inte är moderföretag i en koncern och som enligt bokföringslagen (1999:1078) får upprätta ett förenklat årsbokslut på grund av att den årliga nettomsättningen högst uppgår till 3 MSEK får enligt BFNAR 2006:1 upprätta sitt förenklade årsbokslut i enlighet med BFNAR 2006:1.