MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda är alla former av ersättningar till anställda som kompensation för det arbete som de anställda utför åt redovisningsenheten såsom lön, förmån och bonus.

IAS 19 skall tillämpas av en arbetsgivare vid redovisning av alla former av ersättningar till anställda förutom aktierelaterade ersättningar vilka skall redovisas i enlighet med IFRS 2.

Kortfristiga ersättningar till anställda är ersättningar till anställda (andra än ersättningar vid uppsägning) som förfaller till betalning inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utfört de relaterade tjänsterna enligt IAS 19. Ersättningar efter avslutad anställning är ersättningar till anställda (utom ersättning vid uppsägning) som betalas efter avslutad anställning. Övriga långfristiga ersättningar till anställda är ersättningar till anställda (andra än ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning) som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda har utfört de relaterade tjänsterna. Ersättningar vid uppsägning är ersättningar till anställda som betalas till följd av att den anställde fått sluta före normal pensionsålder på grund av beslut från redovisningsenheten eller den anställde själv.

När en anställd har utfört tjänster åt en redovisningsenhet under en viss period skall redovisningsenheten enligt IAS 19 redovisa det odiskonterade beloppet av de kortfristiga ersättningar som utgör kompensation för arbetet:

(a) som en skuld (upplupen kostnad) med avdrag för belopp som redan betalats ut. Om det belopp som redan betalats ut överstiger det odiskonterade beloppet av kortfristiga ersättningar skall överskottet redovisas som en tillgång (förutbetalda kostnader) i den mån förskottslönen leder till minskad utbetalning senare eller till återbetalning från den anställde , och
(b) som en kostnad såvida inte en annan standard kräver eller tillåter att utgifterna skall öka anskaffningsvärdet för en tillgång.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 redovisa den förväntade kostnaden för kortfristiga ersättningar avseende frånvaro till anställda enligt följande:

(a) när det gäller uppbyggnad av ackumulerad kompensation för frånvaro, när de anställda utför tjänster som ökar deras rätt till framtida ersättning vid frånvaro, och
(b) i fråga om icke-ackumulerande ersättning för frånvaro, när frånvaron inträffar.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 mäta den förväntade kostnaden för ackumulerand kompensation för frånvaro som det ytterligare belopp som företaget förväntar sig att betala till följd av den outnyttjade rätten som har ackumulerats fram till slutet av rapporteringsperioden.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 redovisa den förväntade kostnaden för vinstdelning och bonus när, och endast när:

(a) redovisningsenheten har en befintlig legal eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar som en följd av tidigare händelser, och
(b) en tillförlitlig uppskattning av förpliktelsen kan göras.

En befintlig förpliktelse föreligger enligt IAS 19 när, och endast när, redovisningsenheten inte har några andra realistiska alternativ än att göra betalningen.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 klassificera en multi-arbetsgivarplan som en avgiftsbestämd plan eller en förmånsbestämd plan i enlighet med villkoren i planen (inklusive eventuella informella förpliktelser som går utöver de formella villkoren). Om en multi-arbetsgivarplan är en förmånsbestämd plan skall redovisningsenheten:

(a) redovisa sin proportionella andel av den förmånsbestämda förpliktelsen och sin andel av de tillgångar och kostnader som är förbundna med planen på samma sätt som för alla andra förmånsbestämda planer, och
(b) lämna de upplysningar som krävs enligt punkt 120A i IAS 19.

När tillräcklig information inte är tillgänglig för att redovisa en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare som en förmånsbestämd plan skall en redovisningsenhet enligt IAS 19:

(a) redovisa planen enligt punkterna 44-46 i IAS 19 som om den vore en avgiftsbestämd plan;
(b) upplysa om:
(i) det faktum att planen är en förmånsbestämd plan, och
(ii) skälet till att tillräcklig information inte är tillgänglig så att enheten inte kan redovisa planen som en förmånsbestämd plan, och
(c) i den mån ett överskott eller underskott i planen kan påverka storleken på framtida avgifter skall dessutom anges:
(i) all tillgänglig information om detta överskott eller underskott;
(ii) den grund som använts för att bestämma detta överskott eller underskott, och (iii) konsekvenser, om några, för redovisningsenheten.

En redovisningsenhet skall redovisa en statlig plan på samma sätt som en multi-arbetsgivarplan enligt IAS 19.

En redovisningsenhet kan betala premier till en pensionsförsäkring för att finansiera en plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt IAS 19. Redovisningsenheten skall behandla en sådan plan som en avgiftsbestämd pensionplan såvida enheten inte kommer att ha (antingen direkt eller indirekt genom planen) en legal eller informell skyldighet att antingen:

(a) betala de anställda direkt när de förfaller, eller
(b) betala ytterligare belopp om försäkringsgivaren inte betalar hela pensionen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under innevarande och tidigare perioder.

Om enheten behåller en sådan rättslig eller informell förpliktelse skall enheten behandla planen som en förmånsbestämd plan.

När en anställd har utfört tjänster åt ett företag under en period skall redovisningsenheten redovisa de avgifter som skall betalas till en avgiftsbestämd plan i utbyte mot dessa tjänster enligt IAS 19:

(a) som en skuld (upplupen kostnad) efter avdrag för eventuella avgifter som redan betalats. Om de avgifter som redan utbetalats överstiger de avgifter som skall betalas för utförda tjänster fram till balansdagen skall överskottet redovisas som en tillgång (förutbetald kostnad) i den mån förskottsbetalningen leder till minskade framtida betalningar eller en återbetalning.
(b) som en kostnad såvida inte en annan standard kräver eller tillåter redovisning av avgifterna som ett tillägg till anskaffningsvärdet för en tillgång (se exempelvis IAS 2 Varulager och IAS 16 Materiella anläggningstillgångar).

Om avgifter till en avgiftsbestämd plan inte förfaller till betalning i sin helhet inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utfört de relaterade tjänsterna skall avgifterna diskonteras med hjälp av den diskonteringsränta som anges i punkt 78 i IAS 19.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 lämna upplysning om det belopp som redovisats som en kostnad för avgiftsbestämda planer.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 inte bara ta hänsyn till sina rättsliga förpliktelser enligt de formella villkoren i en förmånsbestämd plan utan också till alla informella förpliktelser som härrör från redovisningsenhetens praxis. Informell praxis ger upphov till en informell förpliktelse när redovisningsenheten inte har något annat realistiskt alternativ än att betala ersättningen till de anställda Ett exempel på en informell förpliktelse är när en förändring i redovisningsenhetens informella praxis skulle orsaka oacceptabla skador på dess relationer till sina anställda.

Det belopp som redovisas som en förmånsbestämd skuld skall vara nettot av följande belopp enligt IAS 19:

(a) nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid slutet av rapportperioden (se punkt 64 i IAS 19);
(b) plus eventuella aktuariella vinster (minus eventuella aktuariella förluster) som inte redovisats på grund av vad som anges i punkterna 92 och 93 i IAS 19;
(c) med avdrag för eventuella kostnader som avser tjänstgöring under tidigare perioder som ännu inte redovisats (se punkt 96 i IAS 19);
(d) minus det verkliga värdet vid utgången av rapportperioden av eventuella förvaltningstillgångar vilka förpliktelserna skall regleras med (se punkterna 102-104 i IAS 19).

En redovisningsenhet skall fastställa nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser och det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar med tillräcklig regelbundenhet så att de belopp som redovisas i årsredovisningen inte skiljer sig väsentligt från de belopp som skulle ha fastställts vid utgången av rapporteringsperioden enligt IAS 19.

Det belopp som fastställs för en förmånsbestämd skuld kan vara negativt (en tillgång) enligt IAS 19. En redovisningsenhet skall värdera denna tillgång till det lägsta av:

(a) det belopp som fastställs för den förmånsbestämda skulden enligt punkt 54 i IAS 19, och
(b) summan av:
(i) eventuella oredovisade ackumulerade aktuariella nettoförluster och kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder (se punkterna 92, 93 och 96 i IAS 19), och
(ii) nuvärdet av alla ekonomiska fördelar i form av återbetalningar från planen eller minskningar av framtida avgifter till planen. Nuvärdet av dessa ekonomiska fördelar skall bestämmas med den diskonteringsränta som anges i punkt 78 i IAS 19.

Redovisningen av en tillgång för en förmånsbestämd skuld skall inte leda till att en intäkt redovisas i resultaträkningen enbart till följd av att det uppstått en aktuariell förlust eller kostnad för tjänstgöring under tidigare perioder under den aktuella perioden eller att en kostnad redovisas endast som en följd av det uppstått en aktuariell vinst under innevarande period enligt IAS 19. Redovisningsenheten skall därför omedelbart redovisa följande vid fastställandet av den förmånsbestämda skulden enligt punkt 54 i IAS 19 i den mån posterna uppstår samtidigt som den förmånsbestämda tillgången bestäms i enlighet med punkt 58 (b) i IAS 19:

(a) aktuariella nettoförluster för innevarande period och kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder avseende den innevarande perioden i den mån de överstiger eventuell minskning avseende nuvärdet av de ekonomiska fördelar som anges i punkt 58 (b) (ii) i IAS 19. Om det inte uppstår någon förändring eller en ökning av nuvärdet av de ekonomiska fördelarna skall hela den akturiella nettoförlusten för innevarande period och kostnaderna för tjänstgöring under tidigare perioder avseende den innevarande perioden redovisas omedelbart i enlighet med punkt 54 i IAS 19.
(b) aktuariella nettovinster för den aktuella perioden efter avdrag för innevarande periods kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder i den mån de överstiger eventuell ökning av nuvärdet av de ekonomiska fördelar som anges i punkt 58 (b) (ii) i IAS 19. Om det inte uppstår någon förändring eller en minskning av nuvärdet av de ekonomiska fördelarna skall hela beloppet för aktuariella nettovinster under den aktuella perioden efter avdrag för den aktuella periodens kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas omedelbart enligt punkt 54 i IAS 19.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 redovisa nettot av följande belopp i resultaträkningen utom i den mån att en annan standard kräver eller tillåter att de ingår i anskaffningsvärdet för en tillgång:

(a) kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period (se punkterna 63-91 i IAS 19);
(b) räntekostnaden (se punkt 82);
(c) förväntad avkastning på eventuella förvaltningstillgångar (se punkterna 105-107 i IAS 19) och på alla rättigheter till återbetalningar (se punkt 104A);
(d) aktuariella vinster och förluster vilket krävs i enlighet med företagets redovisningsprinciper (se punkterna 92-93D i IAS 19);
(e) kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder (se punkt 96 i IAS 19);
(f) effekten av eventuella reduceringar eller regleringar (se punkterna 109 och 110 i IAS 19); och
(g) effekten av begränsningen i punkt 58 (b) om det inte redovisas utanför resultaträkningen i enlighet med punkt 93C i IAS 19.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 använda den så kallade "Projected Unit Credit" metoden för att fastställa nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser och kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period och, i förekommande fall, kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder.

Vid fastställandet av nuvärdet för förmånsbestämda förpliktelser och tillhörande kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period och, i förekommande fall, kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder skall en redovisningsenhet enligt IAS 19 fördela ersättningar för tjänstegöringsperioder enligt planens formel för ersättningar. Om en anställds tjänstgöring under senare år kommer att leda till en väsentligt högre ersättningsnivå än under tidigare år skall redovisningsenheten emellertid fördela ersättningarna linjärt från och med:

(a) den dag då den anställdes tjänstgöring först medför rätt till ersättning enligt planen (oavsett om ersättningarna är beroende av ytterligare tjänstgöring eller inte), till
(b) den dag då ytterligare tjänstgöring för den anställde inte kommer att leda till någon väsentlig ökning av ersättningar enligt planen annat än från senare lönehöjningar.

Aktuariella antaganden skall enligt IAS 19 vara neutrala och ömsesidigt förenliga.

Finansiella antaganden skall baseras på marknadens förväntningar per balansdagen avseende den tidsperiod under vilken förpliktelserna skall regleras enligt IAS 19.

Den räntesats som används för att diskontera ersättningar efter avslutad anställning (både fonderade och ofonderade) skall enligt IAS 19 fastställas utifrån den marknadsmässiga avkastningen vid utgången av rapportperioden på förstklassiga företagsobligationer. I länder där det inte finns en fungerande marknad för sådana obligationer skall den marknadsmässiga avkastningen (i slutet av rapportperioden) på statsobligationer användas. Valuta och löptid avseende företagsobligationerna skall vara förenliga med valutan och den uppskattade löptiden avseende förpliktelser för ersättningar efter avslutad anställning.

Förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning skall enligt IAS 19 beräknas med hänsyn till:

(a) uppskattade framtida löneökningar,
(b) de ersättningar som anges i villkoren för planen (eller för informell förpliktelser som går utöver dessa villkor) i slutet av rapportperioden och
(c) uppskattade framtida förändringar i nivån avseende statliga ersättningar som påverkar de ersättningar som skall betalas enligt en förmånsbestämd plan, om och endast om, antingen:
(i) dessa förändringar var beslutade före utgången av rapporteringsperioden, eller
(ii) tidigare erfarenheter eller andra tillförlitliga bevis tyder på att de statliga ersättningarna kommer att förändras på något förutsägbart sätt, exempelvis, i takt med framtida förändringar av den allmänna prisnivån eller den allmänna lönenivån.

Antaganden om sjukvårdskostnader skall beakta uppskattade framtida förändringar i utgifter för läkarvård på grund av både inflation och specifika förändringar i sjukvårdsutgifter enligt IAS 19.

Vid beräkning av den förmånsbestämda skulden i enlighet med punkt 54 i IAS skall en redovisningsenhet enligt IAS 19 , med förbehåll för punkt 58A i IAS 19, redovisa en del (enligt punkt 93) av sina aktuariella vinster och förluster som intäkt eller kostnad om nettobeloppet av oredovisade ackumulerade aktuariella vinster och förluster vid slutet av föregående rapporteringsperiod översteg det största av:

(a) 10% av nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid den tidpunkten (före avdrag av förvaltningstillgångar) samt
(b) 10% av det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar vid den tidpunkten.

Dessa gränsvärden skall enligt IAS 19 beräknas och tillämpas separat för varje förmånsbestämd plan.

Den del av aktuariella vinster och förluster som skall redovisas för varje förmånsbestämd plan utgörs av överskottet som fastställts i enlighet med punkt 92 i IAS 19 dividerat med den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som deltar i planen enligt IAS 19. Dock kan ett företag anta en annan systematisk metod som leder till en snabbare redovisning av aktuariella vinster och förluster förutsatt att samma grund tillämpas för både vinster och förluster och tillämpas konsekvent från period till period. En redovisningsenhet kan tillämpa sådana systematiska metoder för aktuariella vinster och förluster även om de ligger inom de gränser som anges i punkt 92 i IAS 19.

Om, som är tillåtet enligt punkt 93 i IAS 19, redovisningsenheten antar en redovisningsprincip som innebär att redovisa aktuariella vinster och förluster i den period då de inträffar får den enligt IAS 19 redovisa dessa vinster som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) i enlighet med punkterna 93B-93D i IAS 19 förutsatt att redovisningsenheten gör så för:

(a) samtliga förmånsbestämda planer, och
(b) samtliga aktuariella vinster och förluster.

När redovisningsenheten beräknar sin förmånsbestämda skuld enligt punkt 54 i IAS 19 skall redovisningenheten enligt IAS 19 , med förbehåll för punkt 58A i IAS 19, redovisa kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder linjärt fördelat över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna blir utbetalade. I den mån ersättningarna redan blivit utbetalda omedelbart efter introduktionen av, eller förändringar i, en förmånsbestämd plan skall redovisningsenheten redovisa kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder omedelbart.

När, och endast när, det är relativt säkert att en annan part kommer att ersätta några eller alla de utgifter som krävs för att reglera en förmånsbestämd förpliktelse skall redovisningsenheten enligt IAS 19 redovisa sin rätt till ersättning som en separat tillgång. Redovisningsenheten skall värdera tillgången till verkligt värde. I alla andra avseenden skall en redovisningsenhet behandla tillgången på samma sätt som förvaltningstillgångar. I resultaträkningen får kostnader relaterade till en förmånsbestämd plan redovisas netto efter avdrag för erkända ersättningar från en annan part.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 redovisa vinster eller förluster till följd av reduceringar eller regleringar av en förmånsbestämd plan när reduceringarna eller regleringarna inträffar. Vinster eller förluster till följd av reduceringar eller regleringar skall omfatta:

(a) eventuell förändring av nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen;
(b) eventuell förändring i verkligt värde för förvaltningstillgångarna;
(c) relaterade aktuariella vinster och förluster samt utgifter för tjänstgörning under tidigare perioder som, enligt punkterna 92 och 96 i IAS 19, inte tidigare har redovisats.

Innan redovisningenheten fastställer effekten av en reducering eller reglering skall redovisningsenheten enligt IAS 19 omvärdera förpliktelsen (och tillhörande förvaltningstillgångar) genom tillämpning av aktuella aktuariella antaganden (inklusive aktuella marknadsräntor och andra aktuella marknadspriser).

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 kvitta en tillgång som hänför sig till en plan mot en skuld som avser en annan plan när, och endast när, redovisningsenheten:

(a) har en legal rätt att använda ett överskott i en plan för att reglera förpliktelser i denna andra plan, och
(b) avser att antingen reglera förpliktelserna på nettobasis eller att realisera överskottet i en plan och samtidigt reglera sin förpliktelse i den andra planen.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 lämna upplysningar som gör det möjligt för läsare av finansiella rapporter att bedöma de förmånsbestämda planerna och de ekonomiska effekterna av förändringar i dessa planer under perioden.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 lämna följande upplysningar om förmånsbestämda planer:

(a) redovisningsenhetens redovisningsprinciper för redovisning av aktuariella vinster och förluster.
(b) en allmän beskrivning av den aktuella typen av plan.
(c) en avstämning av ingående och utgående balans avseende nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen som separat visar effekterna under perioden på var och en av följande poster:
(i) kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period,
(ii) räntekostnad,
(iii) bidrag från deltagare i planen,
(iv) aktuariella vinster och förluster,
(v) valutakursförändringar avseende planer upprättade i annan valuta än redovisningsenheten presentationsvaluta,
(vi) avgifter som betalats,
(vii) kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder
(viii) rörelseförvärv,
(ix) reduceringar och
(x) regleringar.
(d) en analys av den förmånsbestämda förpliktelsen i belopp som uppkommer från planer som är helt ofonderade och belopp som uppkommer från planer som är helt eller delvis fonderade.
(e) en avstämning av ingående och utgående balanser avseende verkligt värde för planens tillgångar och av ingående och utgående balanser av sådana rättigheter till ersättning från annan part som redovisats som en tillgång i enlighet med punkt 104A i IAS 19 som visar effekter under perioden på var och en av följande poster:
(i) förväntad avkastning på förvaltningstillgångar,
(ii) aktuariella vinster och förluster,
(iii) valutakursförändringar avseende planer upprättade i annan valuta än redovisningsenheten presentationsvaluta,
(iv) bidrag från arbetsgivaren,
(v) bidrag från deltagare i planen,
(vi) betalade avgifter,
(vii) rörelseförvärv och
(viii) regleringar.
(f) en avstämning av nuvärdet för den förmånsbestämda förpliktelsen i (c) och det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna i (e) mot de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen, som minst visar:
(i) aktuariella nettovinster eller nettoförluster som inte redovisats i balansräkningen (se punkt 92);
(ii) utgifter för tjänstgöring under tidigare perioder som inte redovisats i balansräkningen (se punkt 96);
(iii) belopp som inte redovisats som en tillgång på grund av gränsvärdena i punkt 58 (b);
(iv) det verkliga värdet vid utgången av rapportperioden för rättigheter till ersättning från annan part som redovisats som en tillgång i enlighet med punkt 104A (med en kort beskrivning av kopplingen mellan rättten till ersättning från annan part och den tillhörande förpliktelsen), och
(v) övriga belopp som redovisats balansräkningen.
(g) den totala kostnad som redovisats i resultaträkningen för vardera av följande och vilka poster de ingår i:
(i) kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period;
(ii) räntekostnad;
(iii) förväntad avkastning på förvaltningstillgångar,
(iv) förväntad avkastning på rättigheter till ersättning från annan part som redovisats som en tillgång i enlighet med punkt 104A;
(v) aktuariella vinster och förluster;
(vi) kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder;
(vii) effekten av eventuella reduceringar eller regleringar, och
(viii) effekten av begränsningen i punkt 58 (b).
(h) det totala belopp som redovisats som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) för vart och ett av det följande:
(i) aktuariella vinster och förluster, och
(ii) effekten av begränsningen i punkt 58 (b).
(i) för redovisningsenheter som redovisar aktuariella vinster och förluster som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) i enlighet med punkt 93A, det ackumulerade beloppet för aktuariella vinster och förluster som redovisats som omvärderingsdifferenser.
(j) för varje större kategori av förvaltningstillgångar, som skall innefatta, men är inte begränsat till, egetkapitalinstrument, skuldinstrument, fastigheter och alla andra tillgångar, den procentsats eller det belopp som varje viktigare kategori utgör av det totala verkliga värdet för förvaltningstillgångarna.
(k) de belopp som ingår i det verkliga värdet avseende förvaltningstillgångarna för:
(i) varje kategori av redovisningsenhetens egna finansiella instrument, och
(ii) egendom som innehas av eller andra tillgångar som används av redovisningsenheten.
(l) en utförlig beskrivning av den grund som används för att fastställa den totala förväntade avkastningen på tillgångarna, inklusive effekten av de viktigaste kategorierna av förvaltningstillgångar.
(m) den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar liksom den faktiska avkastningen på rättigheter till ersättning från annan part som redovisats som en tillgång i enlighet med punkt 104A.
(n) de viktigaste aktuariella antaganden som använts per balansdagen , inklusive:
(i) diskonteringsräntor;
(ii) förväntad avkastning på eventuella förvaltningstillgångar för de perioder som presenteras i årsredovisningen,
(iii) förväntad avkastning för de perioder som presenteras i de finansiella rapporterna avseende rättigheter till ersättning från annan part som redovisats som en tillgång i enlighet med punkt 104A;
(iv) den förväntade löneökningstakten (och förändringar i index eller i andra variabler som anges i de formella eller informella villkoren i planen som grund för ökningar i framtida ersättningar);
(v) tillväxttakten för sjukvårdskostnader, och
(vi) andra väsentliga aktuariella antaganden som använts.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 lämna upplysning om varje försäkringstekniskt antagande i absoluta termer (exempelvis som ett absolut procenttal) och inte bara som en marginal mellan olika procentsatser eller andra variabler.

(o) effekten av en ökning med en procentenhet och effekten av en minskning med en procentenhet i tillväxttakten för sjukvårdskostnader på:
(i) summan av kostnader avseende tjänstgöring under aktuell period och räntekostnadskomponenter av nettokostnader för periodiska sjukvårdskostnader efter avslutad anställning, och
(ii) den ackumulerade förpliktelsen för sjukvårdsersättningar efter avslutad anställning. När denna upplysning lämnas skall alla andra antaganden hållas konstanta. För planer som verkar i höginflationsländer skall informationen om effekten av en procentuell ökning eller minskning av antagna sjukvårdskostnader avse procentenheter som är likvärdiga med en procentenhet i ett låginflationsland.
(p) de belopp för innevarande år och föregående fyra år avseende:
(i) nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen, det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna och överskottet eller underskottet i planen, och
(ii) de erfarenhetsbaserade justeringar som uppkommer avseende:
(a) planens skulder uttryckt antingen som (1) ett belopp eller (2) en procentandel av planens skulder vid utgången av rapportperioden och
(b) förvaltningstillgångarna uttryckta antingen som (1) ett belopp eller (2) en procentandel av förvaltningstillgångarna i slutet av rapporteringsperioden.
(q) arbetsgivarens bästa uppskattning, så snart detta rimligen kan fastställas, av de avgifter som förväntas betalas till planen under det räkenskapsår som börjar efter rapportperioden.

Det belopp som redovisas som en skuld för övriga långfristiga ersättningar till anställda skall vara nettot av följande belopp enligt IAS 19:

(a) nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid slutet av rapportperioden (se punkt 64);
(b) minus det verkliga värdet vid utgången av rapportperioden av förvaltningstillgångar med vilka förpliktelserna skall regleras (se punkterna 102-104).

För att beräkna skulden skall redovisningsenheten enligt IAS 19 tillämpa punkterna 49-91 i IAS 19, exklusive punkterna 54 och 61. Ett företag skall tillämpa punkt 104A för att redovisa rättigheter till ersättning från annan part.

För övriga långfristiga ersättningar till anställda skall en redovisningsenhet enligt IAS 19 redovisa nettot av följande belopp som kostnad eller (med förbehåll för punkt 58) intäkt utom de fall en annan standard kräver eller tillåter att de ingår i anskaffningsvärdet för en tillgång:

(a) kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period (se punkterna 63-91);
(b) räntekostnaden (se punkt 82);
(c) Förväntad avkastning på eventuella förvaltningstillgångar (se punkterna 105-107) och på alla rättigheter till ersättning från annan part som redovisats som en tillgång (se punkt 104A);
(d) aktuariella vinster och förluster, som alla ska redovisas omedelbart;
(e) kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder, som alla ska redovisas omedelbart, och
(f) effekten av eventuella reduceringar eller regleringar (se punkterna 109 och 110).

En redovisningsenhet skall enligt IAS 19 redovisa ersättningar vid uppsägning som en skuld och en kostnad när , och endast när, redovisningenheten bevisligen är förpliktigad att antingen:

(a) avsluta anställningen av en anställd eller grupp av anställda innan normal pensionsålder, eller
(b) lämna ersättningar vid uppsägning som ett resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra frivillig avgång.

En redovisningsenhet är enligt IAS 19 bevisligen förpliktigad att vidta en uppsägning när, och endast när, redovisningsenheten har en detaljerad formell plan för uppsägningen och inte har något realistiskt alternativ till att återkalla denna plan. Den detaljerade planen skall omfatta minst följande:

(a) arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal anställda som skall sluta,
(b) ersättningar till varje personalkategori eller befattning och
(c) den tidpunkt då planen kommer att genomföras. Genomförandet skall inledas så snart som möjligt och tiden för att slutföra genomförandet skall vara sådan att väsentliga ändringar i planen inte är sannolika.

När ersättningar vid uppsägning förfaller till betalning mer än 12 månader efter rapportperiodens slut skall de enligt IAS 19 diskonteras med den diskonteringsränta som anges i punkt 78 i IAS 19.

När det gäller ett erbjudande som lämnats för att uppmuntra frivillig avgång skall beräkningen av ersättningen vid uppsägning enligt IAS 19 baseras på det antal anställda som förväntas acceptera erbjudandet.

En juridisk person (moderföretaget) måste enligt RFR 2.2 tillämpa tryggandelagen för att få skattemässig avdragsrätt när det gäller pensionskostnader. Principerna för redovisning enligt tryggandelagen finns i FAR SRS redovisningsrekommendation Nr 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad.

En juridisk person (moderföretaget) behöver inte tillämpa de bestämmelser i IAS 19 som gäller förmånsbestämda pensionsplaner.

En juridisk person (moderföretaget) får enligt RFR 2.2 inte redovisa aktuariella vinster och förluster i enlighet med punkt 93A i IAS 19.

En juridisk person (moderföretaget) skall enligt RFR 2.2 åtminstone lämna upplysningar utifrån följande exempel för att följa tryggandelagen:

Allmän beskrivning av pensionsplanerna.

Specifikation av belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande:

- Förpliktelsernas nuvärde (beräknade enligt svenska principer) avseende helt eller delvis fonderade pensionsplaner
+ Verkligt värde vid utgången av perioden avseende särskilt avskiljda tillgångar (i pensionsstiftelser och motsvarande)
= Överskott i pensionsstiftelse eller motsvarande (+) / Nettoförpliktelse (-)
- Förpliktelsernas nuvärde (beräknade enligt svenska principer) avseende ofonderade pensionsplaner
- Ej redovisat överskott i pensionsstiftelse eller motsvarande
- Skuld redovisad utöver förpliktelsernas nuvärde
= Nettoskuld i balansräkningen (-) (exklusive obeskattade reserver hänförliga till pensionsförpliktelser)

Specifikation av förändringarna i den nettoskuld som redovisas i balansräkningen avseende pensioner:

+ Nettoskuld vid årets början avseende pensionsåtaganden. I resultaträkningen redovisad kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter
- Avsättning till pensionsstiftelse - Pensionsutbetalningar
+ Gottgörelse från stiftelse
+/- Effekter från förvärvade/avyttrade verksamheter
= Nettoskuld vid årets slut

Av nettoskulden omfattas x Tkr (y) av Tryggandelagen.

Specifikation skall lämnas om i vilka poster i balansräkningen som de belopp som konstituerar ”Nettoskuld" enligt ovan redovisas.

Specifikation av periodens kostnader och intäkter avseende pensioner:

Pension i egen regi
+/- Kostnad för intjänande av pensioner mm. Skillnad mellan gottgörelse från stiftelse eller motsvarande och utbetalda pensioner
+ Räntekostnad (beräknad diskonteringseffekt)
- Verklig avkastning på särskilt avskiljda tillgångar
+/- Resultateffekt av inlösen av förpliktelser mm
= Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

Pension genom försäkring
+ Försäkringspremier eller motsvarande
-/+ Kostnader som täcks av överskott i särskilt avskiljda tillgångar/ökning av överskott i särskilt avskilda tillgångar
= Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner, exkl. skatter

Procentuell avkastning på särskilt avskiljda tillgångar x% (y%).

Uppgift skall lämnas om hur redovisad nettokostnad hänförliga till pensioner fördelar sig mellan rörelsen och finansnettot.

Verkligt värde för tillgångar i stiftelse uppdelat på huvudkategorier, t.ex.:
Aktier
Räntebärande tillgångar
Fastigheter
Övriga tillgångar

De viktigaste aktuariella antagandena skall anges, här exemplifierat med: Diskonteringsränta x% (y%)
Åtagandena är beräknade baserat på lönenivå gällande per respektive balansdag.

Nästa års förväntade utbetalning avseende förmånsbestämda pensionsplaner uppgår till x tkr.

Det verkliga värdet av pensionsstiftelsers innehav av
- finansiella instrument utgivna av det rapporterande företaget, uppdelat på samma kategorier som stiftelsens tillgångar presenteras ovan, och
- andra tillgångar som används av det rapporterande företaget.

En juridisk person (moderföretaget) skall enligt RFR 2.2 lämna ytterligare upplysningar om anställda enligt nedan och i koncernredovisningen skall upplysningar lämnas om koncernen enligt punkt a, c, e, f och g nedan enligt RFR 1.2.

(a) Medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges. Se 5 kap. 18 § ÅRL.

(b) Uppgift om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgift skall också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
3. sjukfrånvaron för anställda uppdelad i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje grupp av kvinnor respektive män samt för varje grupp av anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år eller 50 år eller äldre skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Bestämmelserna gäller inte anställda utomlands. Se 5 kap. 18 a § ÅRL.

(c) Fördelningen mellan kvinnor och män bland dels styrelseledamöter, dels verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare skall redovisas var för sig. Uppgifterna skall avse förhållandena på balansdagen. Se 5 kap. 18 b § ÅRL.

(d) I årets personalkostnader ingående (i) löner och andra ersättningar och (ii) sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader. Se 5 kap. 19 § ÅRL.

(e) Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar till dels styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare samt tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör, dels övriga anställda. Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare skall anges särskilt. Samtliga personer i bolagets ledning skall ingå i den grupp för vilka bolaget skall särredovisa det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar. Antalet personer i denna grupp skall anges. Vidare skall uppgifter lämnas om räkenskapsårets löner och andra ersättningar på individnivå för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören samt, i förekommande fall, f.d. sådana befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktören jämställs vice verkställande direktör. Ett undantag gäller dock för arbetstagarrepresentanter. Se 5 kap. 20, 23 och 24 §§ ÅRL.

(f) Det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare samt till tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör. Samtliga personer i bolagets ledning skall ingå i den grupp för vilka bolaget skall särredovisa det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner. Antalet personer i denna grupp skall anges. Vidare skall uppgifter lämnas om räkenskapsårets kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner på individnivå för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören samt, i förekommande fall, f.d. sådana befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktören jämställs vice verkställande direktör. Ett undantag gäller dock för arbetstagarrepresentanter. Se 5 kap. 22, 23 och 24 §§ ÅRL.

(g) Om företaget träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning, skall uppgift lämnas om avtalen och om de väsentliga villkoren i avtalen. Se 5 kap. 25 § ÅRL.

Uppdaterad: 2009-09-30