MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader

Inkomster och utgifter skall redovisas som tillgångar, skulder, intäkter och kostnader när definitionerna och kriterierna för att redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen är uppfyllda.

Inkomster är ett verkligt, fastställt eller förväntat inflöde av likvida medel till en redovisningsenhet och utgifter är ett verkligt, fastställt eller förväntat utflöde av likvida medel från en redovisningsenhet.

En tillgång är en resurs som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser och från vilken framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten enligt IFRS Framework. En tillgång skall redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten och att tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt enligt IFRS Framework.

En skuld är en befintlig förpliktelse för redovisningsenheten till följd av inträffade händelser där reglering av förpliktelsen förväntas leda till ett utflöde från redovisningsenheten av resurser som innefattar ekonomiska fördelar enligt IFRS Framework. En skuld skall redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå till följd av regleringen av en befintlig förpliktelse och att det belopp till vilket reglering sker kan mätas på ett tillförlitligt sätt enligt IFRS Framework.

Eget kapital utgörs av tillgångarnas restvärde (nettotillgångarna) i redovisningsenheten efter att alla skulder i redovisningsenheten subtraherats från tillgångarna enligt IFRS Framework.

Intäkter är en ökning av ekonomiska fördelar under redovisningsperioden i form av inbetalningar eller ökningar av tillgångars värden eller minskningar av skuldernas värden som leder till ökningar i det egna kapitalet på annat sätt än genom tillskott från befintliga och framtida aktieägare enligt IFRS Framework. Intäkter redovisas i resultaträkningen då en ökning av framtida ekonomiska fördelar till följd av att en ökning av en tillgång eller att en minskning av en skuld har uppstått som kan mätas på ett tillförlitligt sätt enligt IFRS Framework.

Kostnader är en minskning av ekonomiska fördelar under redovisningsperioden i form av utbetalningar eller minskningar av tillgångarnas värden eller ökningar av skuldernas värden som resulterar i minskningar av det egna kapitalet på annat sätt än genom uttag från befintliga eller framtida aktieägare enligt IFRS Framework. Kostnader redovisas i resultaträkningen då en minskning av framtida ekonomiska fördelar till följd av att en minskning av en tillgång eller att en ökning av en skuld har uppstått som kan mätas på ett tillförlitligt sätt enligt IFRS Framework.