MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa lånekostnader

Lånekostnader är räntekostnader och andra kostnader som en redovisningsenhet ådrar sig i samband med upplåning av finansiella medel enligt IAS 23.

Lånekostnader som är direkt hänförliga till anskaffning, uppförande eller produktion av en tillgång utgör en del av anskaffningsvärdet för denna tillgång enligt IAS 23. Övriga lånekostnader redovisas som en kostnad.

I den mån en redovisningsenhet lånar upp medel speciellt för att erhålla en tillgång skall redovisningsenheten enligt IAS 23 fastställa lånekostnaderna till den faktiska lånekostnaden som uppkommit under perioden minus den avkastning som erhållits på tillfälliga investeringar som gjorts med dessa lånade medel.

I den mån redovisningsenheten lånar pengar i allmänhet och använder dem för att erhålla en tillgång skall redovisningsenheten enligt IAS 23 fastställa lånekostnaderna för tillgången genom att multiplicera lånebehovet med en kapitalränta. Kapitalräntan skall vara den genomsnittliga låneräntan för redovisningsenheten under den aktuella perioden. De lånekostnader som aktiveras för en tillgång får inte överstiga den totala summan av lånekostnader som uppkommit under perioden.

En redovisningsenhet skall börja aktivera lånekostnader som en del av anskaffningsvärdet för den kvalificerade tillgången då tillverkningen av tillgången påbörjas enligt IAS 23. Startdatumet för aktivering är det datum då redovisningsenheten först uppfyller samtliga följande villkor:

(a) redovisningsenheten har utgifter för tillgången,
(b) redovisningsenheten har lånekostnader för tillgången, och
(c) åtgärder som är nödvändiga för att färdigsställa tillgången för dess avsedda användning eller försäljning har börjat vidtas.

En redovisningsenhet skall upphöra med aktivering av lånekostnader i balansräkningen då någon aktiv utveckling av tillgången inte sker under längre perioder enligt IAS 23.

En redovisningsenhet skall upphöra med aktivering av lånekostnader när alla väsentliga aktiviteter som krävs för att förbereda den kvalificerade tillgången för dess avsedda användning eller försäljning är klara enligt IAS 23.

När en redovisningsningsenhet slutför färdigställandet av en tillgång i delar och varje del kan användas medan uppförandet fortsätter avseende de andra delarna skall redovisningsenheten upphöra med aktiveringen av lånekostnader i balansräkningen avseende den specifika delen när i stort sett alla aktiviteter som är nödvändiga för att färdigställa den delen för användning eller försäljning är klara enligt IAS 23.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 23 lämna upplysning om:

(a) summan av lånekostnader som har aktiverats i balansräkningen under perioden, och
(b) den kapitaliseringsgrad som använts för att bestämma mängden av lånekostnader som berättigar till aktivering.

En juridisk person (moderföretaget) skall enligt RFR 2.2 lämna upplysning om den del av anskaffningsvärdet för en tillgång som utgörs av ränta. En juridisk person (moderföretaget) får enligt RFR 2.2 kostnadsföra lånekostnader när de uppstår även om dessa lånekostnader aktiveras i koncernbalansräkningen.

Uppdaterad: 2009-10-01