MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Utformning av finansiella rapporter

Här kan ni hitta information om hur finansiella rapporter avseende ett räkenskapsår skall utformas enligt IFRS.

Rekommendationer gällande utformning av finansiella rapporter syftar till att visa hur finansiella rapporter skall struktureras och till att ange de minimumkrav som gäller för innehållet i de finansiella rapporterna. Finansiella rapporter skall upprättas så att det går att göra jämförelser i redovisningen med tidigare redovisningsperioder och med andra företag.

Här görs ingen redogörelse för hur kassaflödesanalysen skall utformas då detta beskrivs på en särskild sida, "Kassaflödesanalys".

»Syfte och innehåll avseende årsredovisningen
»Generella redovisningsprinciper i årsredovisningen
»Förvaltningsberättelse i årsredovisningen
»Balansräkning i årsredovisningen
»Resultaträkning i årsredovisningen
»Förändringar i eget kapital i årsredovisningen
»Noter i årsredovisningen
»Bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen