MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Delårsrapportering

En delårsrapport är enligt IAS 34 en redovisning som innehåller antingen en komplett uppsättning av finansiella rapporter eller begränsad uppsättning av finansiella rapporter som avser en kortare period än en redovisningsenhets hela räkenskapsår.

IAS 34 innehåller inga krav gällande vilka redovisningsenheter som skall upprätta delårsrapporter och inte heller några krav gällande hur ofta delårsrapporter skall upprättas.

Ett börsnoterat företag skall enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden upprätta och offentliggöra minst två delårsrapporter per år, en för räkenskapsårets första sex månader (halvårsrapport) och en för räkenskapsårets sista sex månader eller en för det tredje kvartalet (kvartalsrapport). Företag som enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt att upprätta koncernredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554), ska minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna delårsrapport. Delårsrapporten ska upprättas för en period mellan räkenskapsårets början och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport ska, om inte något annat följer av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

IAS 34 beskriver minimumkraven för innehållet i en delårsrapport och de principer som skall användas för identifiering och värdering i delårsrapporten. Frekventa och tillförlitliga delårsrapporter förbättrar investerares, långivares och andra intressenters möljligheter att förstå redovisningsenhetens förmåga att generera vinster och kassaflöde.

En redovisningsenhet som i delårsrapporten anger att delårsrapporten har upprättats i enlighet med IFRS/IAS, måste uppfylla alla krav i denna standard enligt IAS 34.

En delårsrapport skall omfatta åtminstone följande komponenter:
(a) en kortfattad redogörelse för finansiell ställning (balansräkning);
(b) en kortfattad redogörelse för finansiella prestationer (resultaträkning), presenterad som antingen;
(i) en kortfattad resultaträkning, eller
(ii) en kortfattad separat resultaträkning och en kortfattad redogörelse för omvärderingsdifferenser (other comprehensive income);
(c) en kortfattad redogörelse för förändringar i eget kapital,
(d) en kortfattad redovisning av kassaflöden, och
(e) valda förklarande noter.

Om en redovisningsenhet publicerar en fullständig uppsättning av finansiella rapporter i sin delårsrapport skall enligt IAS 34 formen och innehållet i dessa finansiella rapporter överensstämma med kraven i IAS 1. Om en redovisningsenhet publicerar en begränsad uppsättning av finansiella rapporter i sin delårsrapport skall enligt IAS 34 formen och innehållet i dessa finansiella rapporter överensstämma med kraven i IAS 34.

I anslutning till resultaträkningen skall de redovisningsenheter som omfattas av kraven i IAS 33 ange periodens resultat per aktie före och efter utspädning i delårsrapporten enligt IAS 34.

En delårsrapport skall omfatta en koncernredovisning om redovisningsenhetens senaste årsredovisning innehöll en koncernredovisning. Moderföretagets separata finansiella rapporter behöver inte tas med i delårsrapporten enligt IAS 34 om en koncernredovisning inbegrips i delårsrapporten.

En läsare av redovisningsenhetens delårsrapport kommer också att ha tillgång till den senaste årsredovisningen varför det är onödigt med relativt obetydliga uppdateringar av noterna i delårsrapporten enligt IAS 34. Det är enligt IAS 34 mer relevant att redovisa viktiga händelser och transaktioner som är betydelsfulla för förståelsen av förändringar i finansiell ställning och i finansiella prestationer sedan den senaste årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 34 minst lämna följande upplysningar om händelser, transaktioner och förutsättningar i noter i delårsrapporten om de är väsentliga och inte framkommer någon annanstans i delårsrapporten:
(a) en uppgift om att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas i delårsrapporten jämfört med i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av förändringarna och dess effekter;
(b) förklarande kommentarer om säsongsvariationer eller fluktuationer under delårsperioder;
(c) de poster som påverkar tillgångar, skulder, eget kapital, resultat, eller kassaflöden och som är ovanliga på grund av sin art, storlek, eller incidens;
(d) de förändringar i uppskattningar av belopp som genomförts i tidigare delårsperioder under innevarande räkenskapsår och de förändringar i uppskattningar av belopp som genomförts i tidigare räkenskapsår om de har en väsentlig effekt på innevarande räkenskapsår;
(e) utfärdanden, återköp och återbetalningar av lån och aktier;
(f) utdelning (totalt eller per aktie) separat för stamaktier och för andra aktier;
(g) Följande segmentetinformation (upplysningar om segmentsinformation krävs i ett företags delårsrapport endast om IFRS 8 kräver att enheten skall lämna segmentinformation i årsredovisningen):
(i) intäkter från externa kunder, om det ingår i måttet för segmentets vinst eller förlust;
(ii) segmentets intäkter från internförsäljning, om det ingår i måttet på segmentets vinst eller förlust;
(iii) ett mått på segmentets vinst eller förlust;
(iv) totala tillgångar för vilka det har skett en väsentlig förändring från det belopp som redovisats i den senaste årsredovisningen,
(v) En beskrivning av skillnader jämfört med den senaste årsredovisningen på grundval av segmentering eller på grundval av mätning av segmentets vinst eller förlust;
(vi) en avstämning av segmentets totala rapporterade vinst eller förlust mot redovisningsenhetens vinst eller förlust före skatt och avvecklade verksamheter. Men om redovisningsenheten även tilldelar segmentet skattekostnader eller skatteintäkter så görs avstämningen mot redovisningsenhetens vinst eller förlust efter skatt. Väsentliga poster skall identifieras och beskrivas separat i avstämningen;
(h) Väsentliga händelser efter utgången av delårsperioden som inte återspeglas i de finansiella rapporterna för delårsperioden;
(i) effekten av förändringar i sammansättningen av koncernen under delårsperioden, inkluderande rörelseförvärv, anskaffning eller förlust av kontroll över dotterbolag och långfristiga placeringar, omstruktureringar, och avvecklade verksamheter. När det gäller rörelseförvärv skall företaget lämna de uppgifter som krävs enligt IFRS 3, Rörelseförvärv, och
(j) förändringar i ansvarsförbindelser och eventualtillgångar sedan den senaste årsredovisningen.

En redovisningsenhet som har upprättat sin delårsrapport i enlighet med IAS 34 skall upplysa om detta faktum i noterna. En delårsrapport skall inte anges följa IFRS såvida inte samtliga krav i IFRS uppfylls.

Delårsrapporter skall enligt IAS 34 innehålla (begränsad eller fullständig) belopp för följande redovisningsperioder:
(a) redovisning av finansiell ställning i slutet av den aktuella delårsperioden och en jämförande redovisning av finansiell ställning i slutet av närmast föregående räkenskapsår.
(b) resultaträkning för den aktuella delårsperioden och ackumulerat för det innevarande räkenskapsåret hittills, med jämförelse mot motsvarande delårsperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.
(c) redogörelse för förändringar i eget kapital kumulativt för innevarande räkenskapsår hittills med en jämförande redogörelse mot samma period under det närmast föregående räkenskapsåret.
(d) kassaflödesanalys kumulativt för det innevarande räkenskapsåret hittills, med jämförelse mot samma period under det närmast föregående räkenskapsåret.

Vid beslut när det gäller att identifiera, mäta, klassificera, eller upplysa om en post i delårsrapporten skall väsentlighet bedömas i förhållande till delårsperiodens finansiella belopp enligt IAS 34. Vid bedömning av väsentlighet måste man iakttaga att mätningar och värderingar i större utsträckning baseras på uppskattningar vid delårsrapportering jämfört med vid årsrapportering.

Om en uppskattning av ett belopp som redovisats under en delårsperiod har förändrats avsevärt under den sista delårsperioden i räkenskapsåret utan att en separat delårsrapport upprättats för denna sista delårsperiod skall denna förändring i uppskattning med belopp anges i not till årsredovisningen för räkenskapsåret.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 34 tillämpa samma redovisningsprinciper i delårsrapporten som de redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen, med undantag för förändringar i redovisningsprinciper som gjorts efter den senaste årsredovisningen och som återspeglas i den kommande årsredovisningen. Frekvensen för ett företags delårsrapportering (årligen, halvårsvis eller kvartalsvis) skall enligt IAS 34 inte påverka beräkningen av årets nettoresultat och för att uppnå detta mål skall mätningar i delårsrapporteringen göras på basis av årsuppskattningar.

Intäkter som erhålls säsongsmässigt, konjunkturmässigt, eller ibland inom ett finansiellt år skall inte periodiseras enligt IAS 34 avseende delårsperioden om dessa periodiseringar inte är lämpliga med hänsyn tagen till hela räkenskapsåret. Sådana intäkter skall redovisas när de uppstår. Kostnader som uppkommer ojämnt under ett företags räkenskapsår skall periodiseras enligt IAS 34 i delårsrapporten endast om det är lämpligt att periodisera dessa kostnader med hänsyn till hela räkenskapsåret.

De mätmetoder som används i en delårsrapport skall utformas så att de resulterar i tillförlitlig information och så att all väsentlig finansiell information som är relevant för att förstå redovisningsenhetens finansiella ställning och finansiella prestationer lämnas.

Ett byte av redovisningsprincip, förutom när det gäller byten på grund av förändringar i rekommendationer enligt IFRS/IAS, skall enligt IAS 34 avspeglas genom:
(a) justering av de finansiella rapporterna för tidigare delårsrapporter under det innevarande räkenskapsåret och motsvarande delårsperioder under det närmast föregående räkenskapsåret som kommer att justeras i årsredovisningen i enlighet med IAS 8, eller
(b) om det är omöjligt att fastställa den ackumulerade effekten vid början av räkenskapsåret när justering till ny redovisningsprincip skall göras för tidigare perioder så skall de finansiella rapporterna tillämpa den nya redovisningsprincipen framåtriktat från tidigaste datum möjligt.