MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling

Anläggningstillgångar som innehas för att säljas och verksamheter som är under avveckling kräver speciell redovisning för att läsarna av de finansiella rapporterna bättre skall kunna göra prognoser avseende framtiden.

IFRS 5 anger hur anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall redovisas och hur avvecklade verksamheter skall presenteras och vilka upplysningar som skall lämnas för avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall enligt IFRS 5 inte skrivas av, redovisas separat i balansräkningen och värderas till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader). Resultatet från avvecklade verksamheter skall redovisas separat i resultaträkningen.

Enligt IFRS 5 så omfattas inte uppskjutna skattefordringar (IAS 12 Inkomstskatter), tillgångar som härrör från ersättningar till anställda (IAS 19 Ersättningar till anställda), finansiella instrument (IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering), förvaltningsfastigheter (IAS 40 Förvaltningsfastigheter), jordbruk (IAS 41 Jordbruk) eller avtalsenliga rättigheter enligt försäkringsavtal enligt definitionen i IFRS 4 (Försäkringsavtal) av värderingsprinciperna i IFRS 5.

En redovisningsenhet skall klassificera en anläggningstillgång som en anläggningstillgång som innehas för försäljning om dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning snarare än genom fortlöpande användning enligt IFRS 5. För att detta skall vara fallet enligt IFRS 5 måste tillgången vara tillgänglig för omedelbar försäljning i befintligt skick och försäljningen får endast omfattas av villkor som är vanliga eller sedvanliga när det gäller försäljning av sådana tillgångar och en avyttring måste vara mycket trolig.

För att avyttringen skall vara mycket sannolik enligt IFRS 5 måste företagsledningen ha antagit en plan att sälja tillgången och aktivt vidtagit åtgärder för att hitta en köpare. Vidare måste tillgången aktivt marknadsföras till försäljning till ett pris som är rimligt i förhållande till aktuellt verkligt värde. Dessutom bör försäljningen förväntas vara avslutad inom ett år från datumet för klassificering av tillgången som en anläggningstillgång till försäljning och det måste vara osannolikt att väsentliga förändringar i planen kommer att göras eller att planen kommer att dras tillbaka. Sannolikheten för aktieägarnas godkännande (om det krävs) bör beaktas vid bedömningen av om försäljningen är högst trolig.

En redovisningsenhet som har planerat en försäljning som innebär en förlust av kontroll över ett dotterbolag skall enligt IFRS 5 klassificera samtliga tillgångar och skulder i dotterbolaget som att de innehas för försäljning när de kriterier som anges i IFRS 5 är uppfyllda, detta gäller även om redovisningsenheten kommer att behålla ett minoritetsintresse i det tidigare dotterbolaget efter försäljningen.

Händelser eller omständigheter kan göra att det tar längre tid än ett år att slutföra försäljningen av en tillgång enligt IFRS 5 vilket innebär en överträdelse av tidsfristgränsen om ett år enligt IFRS 5 för anläggningstillgångar som innehas för försäljning. En förlängning av den tid som krävs för att slutföra en försäljning till mer än ett år utesluter inte att en tillgång kan klassificeras som innehav för försäljning om förseningen orsakats av händelser eller omständigheter utanför redovisningsenhetens kontroll och det finns tillräckliga bevis för att organisationen står fast vid sin plan att avyttra tillgången.

Försäljningstransaktioner omfattar enligt IFRS 5 även byten av anläggningstillgångar mot andra anläggningstillgångar när utbytet har kommersiell innebörd i enlighet med IAS 16.

När en redovisningsenhet förvärvar en anläggningstillgång enbart i syfte att senare avyttra denna skall enligt IFRS 5 denna anläggningstillgång vid förvärvstidpunkten klassificeras som en anläggningstillgång som innehas för försäljning endast om ettårskravet är uppfyllt och andra krav för anläggningstillgångar till försäljning enligt IFRS 5 sannolikt kommer uppfyllas inom tre månader från förvärvet.

Om kriterierna för anläggningstillgångar till försäljning är uppfyllda efter balansdagen skall en redovisningsenhet enligt IFRS 8 inte klassificera en anläggningstillgång som en anläggningstillgång till försäljning i de aktuella finansiella rapporterna. När dessa kriterier är uppfyllda efter balansdagen men innan godkännandet av de finansiella rapporterna för utfärdande skall redovisningsenheten lämna upplysningar såsom:

(a) en beskrivning av anläggningstillgångarna;
(b) en beskrivning av fakta och omständigheter avseende försäljningen eller som leder till förväntad avyttring och förväntat sätt och förväntad tidpunkt för denna avyttring;
(c) i förekommande fall skall de rörelsesegment som anläggningstillgångarna redovisas i anges i enlighet med IFRS 8.

En anläggningstillgång skall enligt IFRS 8 klassificeras som innehav för distribution till ägare när redovisningsenheten har åtagit sig att distribuera tillgången till ägarna. För att detta skall vara fallet måste tillgångarna finnas tillgängliga för omedelbar distribution i deras nuvarande skick och överföringen måste vara mycket troligt. För att överföringen skall vara mycket sannolik måste åtgärder för att slutföra distribution ha vidtagis och överföringen bör förväntas vara avslutad inom ett år från dagen för klassificeringen. De åtgärder som krävs för att slutföra överföringen bör indikera att det är osannolikt att väsentliga förändringar avseende överföringen kommer att göras eller att överföringen kommer att dras tillbaka. Sannolikheten för aktieägarnas godkännande (om sådant godkännande krävs) bör beaktas som en del i bedömningen av huruvida överföringen är mycket trolig.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 inte klassificera en anläggningstillgång som skall utrangeras (slängas) som en anläggningstillgång som innehas för försäljning. Detta beror på att dess redovisade värde kommer att återvinnas främst genom fortlöpande användning. Om en avyttringsgrupp av anläggningstillgångar uppfyller kriterierna för en avvecklad verksamhet enligt IFRS 5 skall redovisningsenheten redovisa resultat och kassflöden för avyttringsgruppen som avvecklad verksamhet när tillgångarna inte längre används.

Anläggningstillgångar som skall utrangeras inkluderar både tillgångar som skall användas till slutet av den ekonomiska livslängden och tillgångar som skall slängas istället för att säljas enligt IFRS 5.

En redovisningsenhet skall inte enligt IFRS 5 redovisa en anläggningstillgång som tillfälligt tagits ur bruk som en utrangerad tillgång.

En redovisningsenhet skall värdera en anläggningstillgång som innehas för försäljning till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärde (verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader) enligt IFRS 5.

En redovisningsenhet skall värdera en anläggningstillgång som innehas för distribution till ägarna till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärde (verkligt värde efter avdrag för överföringskostnader) enligt IFRS 5.

Om en nyligen förvärvad tillgång uppfyller kriterierna för att klassificeras som en anläggningstillgång som innehas för försäljning skall tillgången vid det första redovisningstillfället värderas till det lägsta av redovisat värde om anläggningstillgången inte varit identifierad som en anläggningstillgång som innehas för försäljning (anskaffningsvärde) och nettoförsäljningsvärde (verkligt värde minus försäljningskostnader) enligt IFRS 5.

Om en anläggningstillgång som uppfyller kriterierna för att klassificeras som en anläggningstillgång som innehas för försäljning förvärvas som en del av ett dotterbolag skall den värderas till nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader).

När försäljningen av anläggningstillgången förväntas inträffa efter mer än ett år skall redovisningsenheten enligt IFRS 5 värdera försäljningskostnaderna till nuvärde. Den ökning av nuvärdet som beror på förändringar i tid skall redovisas i resultaträkningen som en finansieringskostnad.

Omedelbart före den initiala klassificeringen av tillgången som en tillgång som innehas för försäljning skall enligt IFRS 5 det redovisade värdet för tillgången (eller alla tillgångar och skulder i gruppen) värderas i enlighet med gällande rekommendationer i IFRS.

Vid senare omvärdering av tillgångar och skulder som inte omfattas av värderingskraven i IFRS 5 men som ingår i en avyttringsgrupp som innehas för försäljning skall de värderas i enlighet med tillämpliga standarder enligt IFRS/IAS innan nettoförsäljningsvärdet för avyttringsgruppen omräknas (verkligt värde minus försäljningskostnader).

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 redovisa en nedskrivning för initiala eller senare nedskrivningar av tillgångar när värdering sker till nettoförsäljningsvärde (verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader), tillgångar som inte omfattas av värderingsreglerna enligt IFRS 5 skall värderas enligt tillämplig IFRS/IAS.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 redovisa en vinst vid ett ökat nettoförsäljningsvärde (verkligt värde minus försäljningskostnader) men inte till den del denna vinst överstiger de ackumulerade nedskrivningarna som gjorts för tillgången i enlighet med IFRS 5 eller IAS 36.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 redovisa en vinst vid ökat nettoförsäljningsvärde för en avyttringsgrupp:

(a) dock inte de tillgångar som inte omfattas av värderingsreglerna i IFRS 5 och som redovisas enligt annan IFRS/IAS, och
(b) inte den vinst som överstiger de ackumulerade nedskrivningarna som har redovisats för avyttringsgruppen enligt IFRS 5 eller IAS 36.

Nedskrivningar (eller återföring av nedskrivningar) som redovisas för en avyttringsgrupp skall enligt IFRS 5 minska (eller öka) det redovisade värdet på anläggningstillgångarna i avyttringsgruppen som omfattas av värderingskraven enligt IFRS 5, i allokeringsordning enligt IAS 36.

En vinst eller förlust som tidigare inte redovisats vid datumet för försäljningen av tillgången eller avyttringsgruppen skall enligt IFRS 5 redovisas vid tidpunkten för bortbokningen.

Krav på bortbokning anges i:
(a) punkterna 67-72 i IAS 16 (enligt omarbetning 2003) för materiella anläggningstillgångar och
(b) punkterna 112-117 i IAS 38, Immateriella anläggningstillgångar (enligt omarbetning 2004).

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 inte skriva av en anläggningstillgång som innehas för försäljning eller som ingår i en avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Ränta och övriga kostnader hänförliga till skulder i en avyttringsgrupp som innehas för försäljning skall fortsatt redovisas.

En tillgång som innehas för försäljning måste enligt RFR 2.2 skrivas av i en juridisk person (moderföretaget) för att uppfylla kraven enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Redovisningsenheten skall enligt IFRS 5 redovisa alla erforderliga justeringar av det redovisade värdet på en anläggningstillgång som upphör att klassificeras som innehav för försäljning i resultaträkningen för kvarvarande verksamheter under den redovisningsperiod då kriterierna för klassificering enligt IFRS 5 inte längre uppfylls.

Redovisningsenheten skall enligt IFRS 5 redovisa dessa justeringar under samma rubrik i resultaträkningen som används för att redovisa vinst eller förlust på anläggningstillgångar.

Om en redovisningsenhet tar bort en enskild tillgång eller skuld från en avyttringsgrupp som klassificeras som innehav för försäljning skall enligt IFRS 5 resterande tillgångar och skulder i avyttringsgruppen fortsatt klassificeras som innehav för försäljning endast om kriterierna enligt IFRS 5 för att klassificera avyttringsgrupper som innehav för försäljning är uppfyllda. I annat fall skall de återstående tillgångarna och skulderna i avyttringsgruppen klassificeras individuellt och de tillgångar som uppfyller kraven för att klassificeras som innehav för försäljning skall värderas till det lägsta av det redovisade värdet och nettoförsäljningsvärdet vid denna tidpunkt. De tillgångar som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning skall upphöra att klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 redovisa och lämna upplysningar som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna att bedöma de finansiella effekterna av avvecklade verksamheter och avyttringar av anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper).

En komponent av en redovisningsenhet består enligt IFRS 5 av aktiviteter och kassaflöden som klart kan särskiljas, verksamhetsmässigt och för finansiell rapportering, från resten av redovisningsenheten. En komponent av en redovisningsenhet har varit en kassagenererande enhet eller grupp av kassagenererande enheter som innehafts av redovisningsenheten.

En avvecklad verksamhet är enligt IFRS 5 en komponent av en redovisningsenhet som antingen har avyttrats eller klassificerats som innehav för försäljning, och som
(a) utgör en separat större verksamhet eller ett geografiskt område
(b) ingår i en samordnad plan att avyttra en separat större verksamhet eller ett geografiskt område av verksamheter eller
(c) är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att säljas vidare.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 lämna upplysning om:
(a) ett belopp i resultaträkningen som omfattar totalsumman av:
(i) resultatet efter skatt för avvecklade verksamheter och
(ii) vinsten eller förlusten efter skatt avseende värdering av avyttrade tillgångar eller avyttringsgrupper till nettoförsäljningsvärde som utgör avvecklad verksamhet (b) en analys av beloppet i (a) fördelat på:
(i) intäkter, kostnader och vinst eller förlust före skatt avseende avvecklade verksamheter;
(ii) tillhörande skattekostnad i enlighet med punkt 81 (h) i IAS 12;
(iii) vinsten eller förlusten som redovisats på grund av värdering till nettoförsäljningsvärde avseende den avvecklade verksamheten för avyttrade tillgångar eller avyttringsgrupper.
(iv) tillhörande skattekostnad i enlighet med punkt 81 (h) i IAS 12.

Analysen kan enligt IFRS 5 redovisas i noterna eller i resultaträkningen. Om upplysning lämnas i resultaträkningen skall upplysningen presenteras i ett avsnitt som identifieras som avvecklade verksamheter separerat från kvarvarande verksamhet. Analysen gäller inte för övertagna avyttringsgrupper som nyligen förvärvats via ett dotterbolag vilka uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning.

(c) nettokassaflödena hänförliga till verksamhet, investeringar och finansiering i avvecklade verksamheter. Dessa upplysningar kan presenteras antingen i noterna eller i de finansiella rapporterna. Dessa upplysningar krävs inte för avyttringsgrupper som nyligen förvärvats via dotterbolag som uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning.
(d) resultat från kvarvarande verksamheter och resultat från avvecklad verksamhet hänförligt till moderföretagets ägare. Dessa upplysningar kan presenteras antingen i noterna eller i resultaträkningen.

Om en redovisningsenhet enligt IFRS 5 presenterar delar av resultatet i en separat resultaträkning enligt IAS 1 skall ett avsnitt identifierats som avvecklade verksamheter och redovisas i anslutning till denna separata resultaträkning.

Information om avvecklade verksamheter får enligt RFR 2.2 inte lämnas i resultaträkningen eller balansräkningen i en juridisk person (moderföretaget) utan måste presenteras i noterna.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 återpresentera information om avvecklade verksamheter som redovisats i tidigare perioder så att upplysningen om avvecklade verksamheter avser alla verksamheter som avyttrats per balansdagen.

Justeringar under den nuvarande perioden avseende belopp som tidigare redovisats för avvecklade verksamheter som är direkt relaterade till avyttringen av en avvecklad verksamhet i en tidigare period skall enligt IFRS 5 redovisas separat i avsnittet för avvecklad verksamhet. Arten och storleken av sådana justeringar skall anges.

Exempel på omständigheter när dessa justeringar kan uppstå enligt IFRS 5 är:
(a) upplösning av osäkerhet som följer av villkoren för avyttringen t.ex. fastställande av justeringar avseende köpeskillingen och skadeersättningar vid problem med köparen.
(b) upplösning av osäkerhet som uppstår och är direkt relaterad till verksamheten i komponenten innan avyttring, såsom skyldigheter för miljö - och produktgaranti för säljaren.
(c) fastställande av ersättningsplan till anställda, förutsatt att uppgörelsen är direkt relaterad avyttringen.

Om en redovisningsenhet upphör att klassificera en komponent av en redovisningsenhet som innehav för försäljning skall komponentens resultat som tidigare redovisats som avvecklad verksamhet omklassificeras och ingå i kvarvarande verksamhet enligt IFRS 5 under alla redovisningsperioder som redovisas. Beloppen för tidigare perioder skall beskrivas som att de återpresenterats.

En redovisningsenhet som planerar att sälja av och förlora kontrollen över ett dotterbolag skall enligt IFRS 5 upplysa om denna tänkta avyttring som avvecklad verksamhet om dotterbolaget utgör en avyttringsgrupp som uppfyller definitionen för avvecklad verksamhet.

Eventuell vinst eller förlust vid omvärdering av en anläggningstillgång (eller avyttringsgrupp) som innehas för försäljning som inte uppfyller definitionen av en avvecklad verksamhet skall enligt IFRS 5 ingå i resultatet från kvarvarande verksamheter.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 redovisa en anläggningstillgång som innehas för försäljning och en avyttringsgrupp som innehas för försäljning separat från andra tillgångar i balansräkningen. Skulder i en avyttringsgrupp som innehas för försäljning skall redovisas separat från andra skulder i balansräkningen. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra och redovisas som en post. Alla större grupper av tillgångar och skulder som innehas för försäljning skall redovisas separat antingen i balansräkningen eller i noterna. En redovisningsenhet skall redovisa ackumulerade intäkter eller kostnader relaterade till anläggningstillgångar som innehas för försäljning separat i resultaträkningen.

Om avyttringsgruppen är ett nyligen förvärvat dotterbolag som uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning så behöver inte särskild upplysning lämnas om dessa större grupper av tillgångar och skulder enligt IFRS 5.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 inte omklassificera belopp avseende tillgångar eller skulder i tidigare redovisningsperioder som tillgångar som innehas för försäljning för att återspegla klassificeringen i den senaste redovisningsperioden som presenteras.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 5 lämna följande upplysningar i noterna under den redovisningsperiod då en anläggningstillgång (eller avyttringsgrupp) har klassificerats som innehav för försäljning eller då anläggningstillgången avyttras:

(a) en beskrivning av anläggningstillgången;
(b) en beskrivning av fakta och omständigheter avseende försäljningen eller som leder till förväntad avyttring och förväntat sätt och förväntad tidpunkt för denna avyttring;
(c) vinsten eller förlusten som redovisas i enlighet med IFRS 5 om inte vinsten eller förlusten redovisas separat i resultaträkningen som vinster eller förluster avseende anläggningstillgångar;
(d) I förekommande fall skall de rörelsesegment som anläggningstillgångarna redovisas i anges i enlighet med IFRS 8.

Uppdaterad: 2009-10-04