MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Källförteckning för arsredovisning.biz

Här presenteras de källor som har använts vid framställandet av den här hemsidan.

International Financial Standards Board (IASB)
IFRS Framework, Technical Summary
IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2, Share-based Payment
IFRS 4, Insurance Contracts
IFRS 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 6, Exploration for and evaluation of Mineral Resources
IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures
IFRS 8, Operating Segments
IAS 1, Presentation of Financial Statements
IAS 2, Inventories
IAS 7, Cash Flow Statements
IAS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10, Events After the Balance Sheet Date
IAS 11, Construction Contracts
IAS 12, Income Taxes
IAS 16, Property, Plant and Equipment
IAS 17, Leases IAS 18 Revenue
IAS 19, Employee Benefits
IAS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 23, Borrowing Costs
IAS 24, Related Party Disclosures
IAS 26, Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 32, Financial Instruments: Presentation
IAS 33, Earnings per Share
IAS 34, Interim Financial Reporting
IAS 36, Impairment of Assets
IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38, Intangible Assets
IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 40, Investment Property
IAS 41, Agriculture

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR)
RFR 1.2, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, dec 2008
RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer, dec 2008

Bokföringsnämnden (BFN)
BFNAR 2008:1, Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag, juni 2008