MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa varulager

Ett varulager innehåller enligt IAS 2 tillgångar som innehas för försäljning i den löpande verksamheten (färdiga varor), tillgångar som är under tillverkning (produkter i arbete) för att bli färdiga varor och tillgångar som skall användas i produktionsprocessen (råmaterial och halvfabrikat).

IAS 2 skall tillämpas för redovisning, värdering och upplysningar om varor i lager men gäller inte för pågående arbeten, finansiella instrument, biologiska tillgångar och jordbruksprodukter.

Varor i lager skall enligt IAS 2 värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Anskaffningsvärdet för varor i lager skall innefatta alla utgifter för inköp, utgifter för tillverkning och andra utgifter för att bringa varan till deras nuvarande plats och skick enligt IAS 2.

Anskaffningsvärdet för varor som vanligen inte är utbytbara och varor eller tjänster som produceras för och är åtskilda för särskilda projekt skall tilldelas de utgifter som går att hänföra till respektive vara enligt IAS 2.

Anskaffningsvärdet för varor som är utbytbara och inte allokerade till särskilda projekt skall beräknas genom tillämpning först-in-först-ut-metoden (FIFU) eller genom tillämpning av formeln för vägda genomsnittspriset enligt IAS 2. En redovisningsenhet skall använda samma beräkningsprincip för alla varor som har liknande beskaffenhet och användning i redovisningsenheten. För varor med olika beskaffenhet eller användning kan olika beräkningsprinciper tillämpas.

När varor i lagret säljs skall det redovisade värdet för dessa varor redovisas som en kostnad i den period då motsvarande intäkt redovisas enligt IAS 2. Eventuella nedskrivningar av varor i lager till nettoförsäljningsvärdet och alla förluster avseende varor i lager skall redovisas som en kostnad i den period då nedskrivningen görs eller förlusten inträffar. Eventuella återföringar av nedskrivningar avseende varor i lager, på grund av ett ökat nettoförsäljningsvärde, skall redovisas som en minskning av kostnaden för sålda varor i resultaträkningen under den period då återföringen sker.

Följande upplysningar om varulager skall lämnas i redovisningen enligt IAS 2:

(a) de redovisningsprinciper som tillämpas för värdering av varor i lager inklusive den eller de beräkningsmetoder som tillämpas (FIFU eller vägt genomsnittspris);
(b) det totala redovisade värdet för varulagret och det redovisade värdet för varje klass av varor enligt de klassificeringar som gjorts i redovisningsenheten,
(c) det redovisade värdet för varor som värderas till nettoförsäljningsvärde (verkligt värde minus försäljningskostnader),
(d) den redovisade kostnaden avseende varor i lager under perioden;
(e) storleken på eventuella nedskrivningar av varor i lager som har redovisats som en kostnad under perioden;
(f) storleken på eventuella återföringar av en nedskrivningar som redovisats som en reducerad kostnad under perioden;
(g) de omständigheter eller händelser som ledde till en återföring av nedskrivningar avseende varulagret, och
(h) det redovisade värdet på varor i lager som ställts som säkerhet för skulder.

En juridisk person (moderföretaget) skall enligt RFR 2.2 i en not ange väsentliga skillnader mellan redovisat värde och nettoförsäljningsvärdet för varulagret med fördelning på de i balansräkningen upptagna posterna.

Uppdaterad: 2009-09-29