MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa inkomstskatter

Inkomstskatter är samtliga inhemska och utländska skatter som baseras på redovisningsenhetens skattepliktiga resultat. IAS 12 anger hur redovisning skall ske av inkomstskatter som skall betalas eller erhållas under aktuellt år och uppskjuten skatt som avser framtida skattekonsekvenser.

Aktuell skatt för innevarande och tidigare perioder skall enligt IAS 12 i den mån den är obetald redovisas som en skuld. Om det belopp som redan betalats avseende aktuell skatt för nuvarande och tidigare perioder överstiger det belopp som skall betalas för dessa perioder skall den överskjutande delen redovisas som en tillgång.

Den skattemässiga förmånen av ett förlustavdrag som kan användas för att återvinna aktuell skatt från tidigare perioder skall redovisas som en tillgång i balansräkningen enligt IAS 12. I Sverige får man inte tillbaka tidigare betald skatt när det uppstår förluster under efterföljande perioder.

En uppskjuten skatteskuld skall enligt IAS 12 redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom i den mån att den uppskjutna skatteskulden beror på:

(a) den initiala redovisningen av goodwill, eller
(b) den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som:
(i) inte är ett rörelseförvärv och
(ii) vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisad vinst eller beskattningsbar vinst (förlust).

För skattepliktiga temporära skillnader förknippade med investeringar i dotterbolag, filialer och intresseföretag och andelar i joint ventures skall uppskjuten skatteskuld redovisas i enlighet med punkt 39 i IAS 12 enligt IAS 12.

En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas om inte den uppskjutna skattefordran härrör från den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som:

(a) inte är ett rörelseförvärv och
(b) vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisad vinst eller skattepliktig vinst (förlust).

Men för avdragsgilla temporära skillnader förknippade med investeringar i dotterbolag, filialer och intressebolag och andelar i joint ventures skall uppskjuten skattefordran redovisas i enlighet med punkt 44 i IAS 12 enligt IAS 12.

En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för underskottsavdrag i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade skattemässiga förlusterna kan utnyttjas.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 12 redovisa en uppskjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader i samband med investeringar i dotterbolag, filialer, intressebolag, och intressen i joint ventures utom i den mån att båda av de följande villkoren är uppfyllda:

(a) moderföretaget, investeraren eller samägaren kan styra tidpunkten för återföringen av de temporära skillnaderna och
(b) det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer kunna återföras inom överskådlig framtid.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 12 redovisa en uppskjuten skattefordran för alla avdragsgilla temporära skillnader som uppkommer vid investeringar i dotterbolag, filialer, intressebolag och andelar i joint ventures i den utsträckning och endast i den utsträckning som det är sannolikt att

(a) den temporära skillnaden kommer att kunna återföras inom överskådlig framtid, och
(b) skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Aktuella skatteskulder och aktuella skattefordringar för innevarande och tidigare perioder skall enligt IAS 12 värderas till det belopp som förväntas utbetalas till eller inbetalas från skattemyndigheten med tillämpning av skattesatser (och skatteregler) som har beslutats eller aviserats i slutet av rapporteringsperioden.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder skall enligt IAS 12 värderas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då skattefordringen skall realiseras eller skatteskulden regleras baserat på skattesatser (och skatteregler) som har beslutats eller aviserats i slutet av rapporteringsperioden.

Värderingen av uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar skall enligt IAS 12 återspegla de skattemässiga konsekvenser som kommer följa av det sätt på vilket redovisningsenheten förväntar sig att, vid slutet av rapportperioden, återvinna eller reglera det redovisade värdet för dessa tillgångar och skulder.

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder skall enligt IAS 12 inte diskonteras, det vill säga värdering skall göras enligt nominella belopp utan hänsyn tagen till tidsvärdet för pengar.

Det redovisade värdet för en uppskjuten skattefordran skall ses över i slutet av varje rapporteringsperiod enligt IAS 12. En redovisningsenhet skall minska det redovisade värdet av en uppskjuten skattefordran i den mån att det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att vara tillgängliga för att dra nytta av hela eller delar av den uppskjutna skattefordran. Sådan minskning skall återföras i den mån det blir sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga.

Aktuell och uppskjuten skatt skall enligt IAS 12 redovisas som intäkt eller kostnad och ingå i resultaträkningen under perioden förutom till den del skatten uppstår från:

(a) en transaktion eller händelse som redovisas, i samma eller en annan period, utanför resultaträkningen, antingen i omvärderingsdifferenser eller direkt mot eget kapital, eller
(b) ett rörelseförvärv.

Aktuell skatt och uppskjuten skatt skall redovisas utanför resultaträkningen om skatten hänför sig till poster som redovisas, i samma eller en annan period, utanför resultaträkningen enligt IAS 12. Därför skall aktuell skatt och uppskjuten skatt som hänför sig till poster som redovisas, i samma eller en annan period,:

(a) i omvärderingsdifferenser redovisas i omvärderingsdifferenser och
(b) direkt i eget kapital redovisas direkt mot eget kapital.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 12 kvitta aktuella skattefordringar och aktuella skatteskulder mot varandra endast om, redovisningsenheten:

(a) har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen, och
(b) avser att antingen betala ett nettobelopp eller att realisera tillgången och reglera skulden samtidigt.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 12 kvitta uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder mot varandra endast om:

(a) redovisningsenheten har en legal rätt att kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella skatteskulder, och
(b) uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder avser inkomstskatter som debiteras av samma skattemyndighet avseende antingen:
(i) samma skattesubjekt, eller
(ii) olika skattesubjekt som har för avsikt att antingen lösa aktuella skatteskulder och skattefordringar med ett nettobelopp eller att realisera tillgångarna och lösa skulderna samtidigt i varje framtida period då betydande belopp av uppskjutna skatteskulder eller skattefordringar förväntas betalas eller återvinnas.

Skattekostnaden (skatteintäkten) relaterat till resultatet från den ordinarie verksamheten skall redovisas i resultaträkningen enligt IAS 12.

Om en redovisningsenhet presenterar delar av resultatet i en separat resultaträkning som beskrivs i punkt 81 i IAS 1 skall skattekostnaden (skatteintäkten) enligt IAS 12 som avser resultatet från den ordinarie verksamheten redovisas i den separata resultaträkningen.

De viktigaste komponenterna i skattekostnaden (skatteintäkten) skall anges separat enligt IAS 12.

Följande uppgifter skall också redovisas separat enligt IAS 12:

(a) total aktuell och uppskjuten skatt hänförlig till poster som debiteras eller krediteras direkt mot eget kapital;
(ab) inkomstskatten för varje komponent i omvärderingsdifferenser (IAS 1);
(b) [utgår];
(c) en redogörelse för förhållandet mellan skattekostnad (skatteintäkt) och redovisad vinst i någon eller båda av följande former:
(i) en numerisk avstämning mellan skattekostnad (skatteintäkt) och produkten av resultatet multiplicerat med gällande skattesats, där upplysning också lämnas om den grund på vilken den gällande skattesatsen har beräknats, eller
(ii) en numerisk avstämning mellan den genomsnittliga effektiva skattesatsen och gällande skattesats varvid också den grund på vilken gällande skattesatsen beräknats skall anges;
(d) en förklaring av förändringar i gällande skattesatser jämfört med det föregående räkenskapsåret,
(e) storlek (och utgångsdatum, om något) av avdragsgilla temporära skillnader, outnyttjade förlustavdrag, och outnyttjade skattelättnader för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats i balansräkningen;
(f) det sammanlagda beloppet av temporära skillnader i samband med investeringar i dotterbolag, filialer, intresseföretag och andelar i joint ventures, för vilka uppskjutna skatteskulder inte har redovisats;
(g) för varje typ av temporär skillnad och för varje typ av av outnyttjade skattemässiga förluster och outnyttjade skattekrediter:
(i) det belopp för uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som redovisats i balansräkningen för varje redovisad period;
(ii) beloppet för intäkter och kostnader avseende uppskjutna skatter som redovisats i resultaträkningen om detta inte framgår av förändringar som redovisas i balansräkningen;
(h) för avvecklad verksamhet, skattekostnad avseende:
(i) vinsten eller förlusten för avvecklingen, och
(ii) resultatet från den ordinarie verksamhet som upphört under perioden tillsammans med motsvarande belopp för varje tidigare redovisad period;
(i) det belopp avseende inkomstskattekonsekvenserna på utdelning till aktieägarna av redovisningsenheten som har föreslagits innan de finansiella rapporterna godkänts för utfärdande men som inte redovisats som en skuld i de finansiella rapporterna;
(j) om ett rörelseförvärv i vilket redovisningsenheten är köparen orsakar en förändring i det belopp som redovisas för uppskjuten skattefordran före förvärvet , storleken på förändringen, och
(k) Om uppskjutna skattefordringar som förvärvats i ett rörelseförvärv inte redovisas vid förvärvstidpunkten men redovisas efter förvärvet , en beskrivning av händelsen eller de förändrade omständigheter som orsakade att en uppskjuten skattefordran redovisades.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 12 lämna upplysningar om storleken på en uppskjuten skattefordran och karaktären på de bevis som använts till stöd för dess redovisning när:

(a) användningen av den uppskjutna skattefordran är beroende av framtida skattepliktiga vinster som överstiger de vinster som uppstår vid återföring av de existerande temporära skillnaderna, och
(b) redovisningsenheten har lidit en förlust i antingen innevarande eller föregående period i den skattejurisdiktion som den uppskjutna skattefordran avser.

I fall som avses i punkt 52A i IAS 12 skall en redovisningsenhet enligt IAS 12 lämna upplysning om arten av de potentiella inkomstskattekonsekvenserna som skulle bli följden av utbetalning av utdelning till aktieägarna. Dessutom skall redovisningsenheten lämna upplysning om storleken av de potentiella inkomstskattekonsekvenserna som är praktiskt fastställbara och om det finns några potentiella inkomstskattekonsekvenser som inte är praktiskt fastställbara.

De belopp som avsatts till obeskattade reserver i en juridisk person (moderföretaget) utgör enligt RFR 2.2 skattepliktiga temporära skillnader. Den uppskjutna skatten hänförlig till obeskattade reserver skall dock inte särredovisas i den juridiska personens redovisning enligt RFR 2.2 utan både obeskattade reserver och bokslutsdispositioner redovisas till deras bruttobelopp inklusive uppskjuten skatt.

Uppdaterad: 2009-09-29