MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisning av leasing (Leasingavtal)

Ett leasingavtal är enligt IAS 17 ett avtal enligt vilket en leasegivare ger en leasetagare rätten att använda en tillgång under en överenskommen period i utbyte mot en betalning eller en serie av betalningar.

I IAS 17 beskrivs hur leasingavtal skall klassificeras samt hur leasegivaren respektive leasetagaren skall redovisa och upplysa om ingångna leasingavtal.

Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det i allt väsentligt överför de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av tillgången enligt IAS 17. Ett leasingavtal klassificeras som operationell leasing om avtalet inte överför alla väsentliga risker och fördelar som förknippas med ägandet av tillgången.

En juridisk person (moderföretaget) får enligt RFR 2.2 redovisa finansiella leasingavtal som operationella leasingavtal.

I början av leasingperioden skall leasetagaren redovisa finansiella leasingavtal som en tillgång och en skuld i balansräkningen till det belopp som motsvarar det verkliga värdet av den leasade egendomen eller nuvärdet av minimileaseavgifterna om detta värde är lägre enligt IAS 17, värdena skall bestämmas per tidpunkten för leasingavtalets början. Den diskonteringsränta som skall användas vid beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna skall baseras på den implicita räntan i leasingavtalet om det är praktiskt möjligt att fastställa denna. Om det inte är praktiskt möjligt att fastställa den implicita räntan skall leasetagarens marginella låneränta användas. Initiala direkta utgifter för leasetagaren skall adderas till tillgångsvärdet avseende den leasade egendomen.

Löpande minimileaseavgifter avseende ett finansiellt leasingavtal skall av leasetagaren enligt IAS 17 fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan skall för varje period under leasingperioden beräknas med tillämpning av en fast räntesats, räntekostnaden utgörs av en fast räntesats multiplicerad med den kvarvarande skulden och återstoden av minimileaseavgiften utgör amortering. Rörliga hyresavgifter skall redovisas som kostnader i de perioder där de uppkommer.

Ett finansiellt leasingavtal ger upphov till både avskrivningar för avskrivningsbara leasade tillgångar och finansieringskostnader hos leasetagaren under varje redovisningsperiod enligt IAS 17. Avskrivningsprincipen för avskrivningsbara leasade tillgångar skall stämma överens med den avskrivningsprincip som tillämpas för avskrivningsbara tillgångar som ägs av redovisningsenheten och avskrivningarna skall beräknas i enlighet med IAS 16 (Materiella anläggningstillgångar) och IAS 38 (Immateriella tillgångar). Om det inte med rimlig säkerhet går att fastställa att leasetagaren kommer att överta ägandet för den leasade tillgången vid leasingperiodens slut skall tillgången vara helt avskriven över den kortaste av leasingperioden eller den ekonomiska livslängden.

Leasetagare skall enligt IAS 17, förutom att uppfylla kraven i IFRS 7 (Finansiella instrument: Upplysningar) lämna följande upplysningar avseende finansiella leasingavtal:

(a) för varje tillgångsslag, redovisat nettovärde vid slutet av rapporteringsperioden.
(b) en avstämning mellan summan av framtida minimileaseavgifter per balansdagen och deras nuvärde. Dessutom skall en redovisningsenhet lämna upplysning om summan av framtida minimileaseavgifter per balansdagen och deras nuvärde för vart och ett av följande förfallotidpunkter:
(i) inom ett år;
(ii) senare än ett år och inte senare än fem år;
(iii) senare än fem år.
(c) rörliga hyresavgifter som redovisats som en kostnad under perioden.
(d) summan av framtida förväntade minimileaseavgifter per balansdagen för återuthyrda leasade tillgångar under icke-uppsägningsbara återuthyrningsavtal.
(e) en allmän beskrivning av leastagarens väsentliga leasingavtal inklusive men inte begränsat till följande:
(i) den grund på vilken den rörliga hyresavgiften bestäms;
(ii) existensen av och villkoren för förnyelse eller förvärv och indexklausuler, och
(iii) begränsningar i hyresvillkoren, exempelvis de som rör utdelningar, ytterligare skuldsättning och ytterligare leasingavtal.

Löpande leasingavgifter enligt ett operationellt leasingavtal skall enligt IAS 17 kostnadsföras linjärt över leasingperioden av leasetagaren såvida inte något annat systematiskt sätt bättre beskriver användarens ekonomiska nytta över tiden.

Leasetagaren skall enligt IAS 17, förutom att uppfylla kraven i IFRS 7, lämna följande upplysningar om operationella leasingavtal:

(a) summan av framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal per balansdagen för vardera av följande förfallotidpunkter:
(i) inte senare än ett år;
(ii) senare än ett år och inte senare än fem år;
(iii) senare än fem år.
(b) summan av framtida förväntade minimileaseavgifter vid återuthyrning under icke-uppsägningsbara återuthyrningsavtal per balansdagen.
(c) leasingsavgifter och återuthyrningsavgifter som redovisats som en kostnad under perioden med separata belopp för minimileaseavgifter, rörliga hyresavgifter, och leasingintäkter.
(d) en allmän beskrivning av leasetagarens betydande leasingavtal inklusive men inte begränsat till följande:
(i) den grund på vilken den rörliga hyresavgiften bestäms;
(ii) existensen av och villkoren för förnyelse eller förvärv och indexklausuler, och
(iii) begränsningar i hyresvillkoren, exempelvis de som rör utdelningar, ytterligare skuldsättning och ytterligare leasingavtal.

Leasegivare skall enligt IAS 17 redovisa tillgångarna avseende ett finansiellt leasingavtal i balansräkningen och redovisa dem som en fordran till ett belopp motsvarande nettoinvesteringen i leasingavtalet.

Leasegivaren skall redovisa de finansiella intäkter som uppkommer i ett finansiellt leasingavtal i enlighet med en konstant förräntning (fast ränta) på leasgivarens nettoinvestering enligt IAS 17.

Leasegivare som är tillverkare eller återförsäljare skall redovisa försäljningsvinst eller försäljningsförlust under perioden i enlighet med den redovisningsprincip som tillämpas av redovisningsenheten för ren försäljning enligt IAS 17. Om leasingavtalet innehåller en osedvanligt låg ränta skall vinsten begränsas till det belopp som hade gällt om en marknadsränta avtalats. Direkta utgifter i samband med förhandling och arrangemang av leasingavtal skall redovisas som kostnad när försäljningsvinsten redovisas.

Leasinggivare skall enligt IAS 17, förutom att uppfylla kraven i IFRS 7, upplysa om följande avseende finansiella leasingavtal:

(a) en avstämning mellan bruttoinvesteringen i leasingavtalet och nuvärdet av de minimileaseavgifter som fordras per balansdagen. Dessutom skall redovisningsenheten upplysa om bruttoinvesteringen i leasingavtalet och nuvärdet av de minimileaseavgifter som fordras per balansdagen för vart och ett av följande förfallotidpunkter:
(i) inte senare än ett år;
(ii) senare än ett år och inte senare än fem år;
(iii) senare än fem år.
(b) ej intjänade finansiella intäkter.
(c) ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivaren.
(d) den samlade reserveringen för osäkra fordringar avseende minimileaseavgifter.
(e) rörliga hyresavgifter som redovisats som intäkt under perioden.
(f) en allmän beskrivning av leasgivarens väsentliga leasingavtal.

Leasegivare skall enligt IAS 17 redovisa de tillgångar som omfattas av operationell leasing i balansräkningen uppdelat på tillgångsslag. Leasgivarens leasingintäkter från operationell leasing skall enligt IAS 17 intäktsföras linjärt i resultaträkningen över leasingperioden såvida inte något annat systematiskt sätt bättre beskriver minskningen av tillgångens ekonomiska fördelar över tiden.

Initiala direkta utgifter för leasegivaren vid förhandlingar och arrangemang av leasingavtal skall adderas till det redovisade värdet för den leasade tillgången och redovisas som kostnader under leasingperioden i proportion till redovisade leasingintäkter enligt IAS 17.

Avskrivningsprincipen för avskrivningsbara leasade tillgångar skall enligt IAS 17 stämma överens med avskrivningsprincipen för liknande tillgångar hos leasgivaren och avskrivningen skall beräknas i enlighet med IAS 16 och IAS 38.

Leasegivare skall enligt IAS 17, förutom att uppfylla kraven i IFRS 7, upplysa om följande för operationella leasingavtal:

(a) summan av framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal och för varje av följande förfallotidpunkter:
(i) inte senare än ett år;
(ii) senare än ett år och inte senare än fem år;
(iii) senare än fem år.
(b) totala rörliga hyresavgifter som redovisats som intäkt under perioden.
(c) en allmän beskrivning av leasegivarens leasingavtal.

Om en "sale and leaseback" transaktion resulterar i ett finansiellt leasingavtal skall det eventuella överskott som bestäms som skillnaden mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet inte omedelbart redovisas som en vinst i resultaträkningen av leasegivaren enligt IAS 17. Istället skall den uppkomna vinsten periodiseras över leasingperioden. Detta redovisningsätt skall tillämpas av en juridisk person (moderföretaget) enligt RFR 2.2 oavsett om leasingavtalet redovisas som finansiell leasing eller operationell leasing.

Om en "sale and leaseback" transaktion resultaterar i ett operationellt leasingavtal och det är tydligt att transaktionen gjorts till verkligt värde skall eventuell vinst eller förlust redovisas omedelbart under perioden enligt IAS 17. Om försäljningspriset understiger verkligt värde skall eventuell vinst eller förlust redovisas omedelbart om inte förlusten kompenseras av att de framtida leasingavgifterna understiger marknadspriset, då skall förlusten redovisas som tillgång och periodiseras i proportion till leasingavgifterna över den period då tillgången förväntas användas. Om försäljningspriset överstiger verkligt värde skall den del som överstiger verkligt värde redovisas som skuld och periodiseras över den period under vilken tillgången förväntas användas.

Om det verkliga värdet avseende ett operationellt leasingavtal vid en "sale and leaseback" transaktionen är lägre än det redovisade värdet för tillgången skall en förlust motsvarande skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde redovisas omedelbart enligt IAS 17.

Uppdaterad: 2009-09-30