MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och redovisningsmässiga fel

Vid byte av redovisningsprincip, vid ändrade uppskattningar eller vid rättelse av redovisningsmässiga fel måste åtgärder i redovisningen vidtas för att uppnå hög relevans, hög tillförlitlighet, jämförbarhet över tiden och jämförbarhet med andra redovisningsenheter i redovisningen.

IAS 8 beskriver kriterier för att välja och byta redovisningsprinciper samt redovisningssätt och upplysningskrav när det gäller byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och korrigeringar av redovisningsmässiga fel.

När en rekommendation enligt IFRS/IAS gäller särskilt för en transaktion, annan händelse eller ett förhållande skall enligt IAS 8 de redovisningsprinciper tillämpas som anges i den här specifika rekommendationen enligt IFRS/IAS.

I rekommendationer enligt IFRS/IAS anges de redovisningsprinciper som IASB anser leda till finansiella rapporter som innehåller relevant och tillförlitlig information om transaktioner, andra händelser och förhållanden enligt IAS 8. Dessa redovisningsprinciper behöver inte tillämpas om effekten av att tillämpa dem är oväsentlig. Det är dock olämpligt att göra oväsentliga avvikelser från IFRS/IAS för att uppnå en viss finansiell ställning, ett visst resultat eller ett visst kassaflöde.

I rekommendationer enligt IFRS/IAS finns kompletterande vägledningar som skall hjälpa redovisningsenheter att tillämpa de redovisningsmässiga kraven. Vägledningar som är integrerade med rekommendationen enligt IFRS/IAS är obligatoriska enligt IAS 8 och skall följas medan icke integrerade anvisningar inte är obligatoriska.

I avsaknad av en IFRS/IAS som särskilt gäller en transaktion, annan händelse eller ett förhållande skall företagsledningen enligt IAS 8 använda sin bedömningsförmåga för att utveckla och tillämpa redovisningsprinciper som resulterar i information som är:

(a) relevant för läsarnas ekonomiska beslutsfattande, och
(b) tillförlitlig, innebärande att de finansiella rapporterna:
(i) ger en trovärdig bild av finansiell ställning, finansiellt resultat och kassaflöde i redovisningsenheten,
(ii) återspeglar den ekonomiska innebörden av transaktioner, andra händelser och förhållanden och inte enbart den juridiska innebörden;
(iii) neutral, dvs fri från snedvridning;
(iv) försiktig, och
(v) fullständig i alla väsentliga avseenden.

Vid utvecklandet och tillämpandet av en egen redovisningsprincip skall företagsledningen enligt IAS 8 söka vägledning hos följande källor i fallande ordning:

(a) krav i IFRS som behandlar liknande och närbesläktade frågor, och
(b) definitioner, kriterier och värderingsprinciper för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i ramverket till IFRS (Framework).

Företagsledningen kan också enligt IAS 8 söka vägledning i de senaste uttalandena från andra normgivande organ som använder ett liknande konceptuellt ramverk för att utveckla redovisningsrekommendationer, annan redovisningslitteratur och praxis i branschen om dessa principer inte står i strid med rekommendationer i IFRS eller ramverket för IFRS.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 8 välja och tillämpa redovisningsprinciper konsekvent för liknande transaktioner, andra händelser och förhållanden, om inte ett särskilt IFRS kräver eller tillåter kategorisering av poster där olika redovisningsprinciper kan vara lämpliga. Om en IFRS kräver eller tillåter en sådan kategorisering skall en lämplig redovisningsprincip väljas och tillämpas konsekvent för varje kategori.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 8 byta en redovisningsprincip endast om bytet:
(a) krävs av en rekommendation enligt IFRS/IAS, eller
(b) resulterar i att de finansiella rapporterna ger mest tillförlitlig och mest relevant information om effekterna av transaktioner, andra händelser eller förhållanden för redovisningsenhetens finansiella ställning, finansiella resultat eller kassaflöden.

Läsare av finansiella rapporter behöver kunna jämföra de finansiella rapporterna i en redovisningsenhet över tiden för att kunna identifiera trender i dess finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden. Därför skall samma redovisningsprinciper tillämpas från ett år till ett annat om inte ett byte krävs av IFRS/IAS eller för att uppnå mer relevans i de finansiella rapporterna.

Följande är inte förändringar i redovisningsprinciper enligt IAS 8:
(a) tillämpning av en redovisningsprincip för transaktioner, andra händelser eller förhållanden som skiljer sig i sak från dem som tidigare inträffat, och
(b) tillämpning av en ny redovisningsprincip för transaktioner, andra händelser eller förhållanden som inte inträffat tidigare eller var oväsentliga.

Den första initiala tillämpningen av en redovisningsprincip för att omvärdera tillgångar i enlighet med IAS 16 Materiella anläggningstillgångar eller IAS 38 Immateriella tillgångar är en förändring i en redovisningsprincip som enligt IAS 8 skall behandlas som en omvärdering i enlighet med IAS 16 eller IAS 38 snarare än i enlighet med denna standard.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 8 redovisa ett byte av redovisningsprincip till följd av den allra första tillämpningen av en IFRS i enlighet med de särskilda övergångsbestämmelserna , om några, som anges i denna IFRS och när en redovisningsenhet ändrar redovisningsprinciper vid den allra första tillämpningen av en IFRS som inte innehåller särskilda övergångsbestämmelser eller om förändringen av redovisningsprincip är frivillig, skall den nya redovisningsprincipen tillämpas retroaktivt (som om den alltid tillämpats).

Då en ny redovisningsprincip efter ett byte av redovisningsprincip skall tillämpas retroaktivt skall redovisningsenheten enligt IAS 8 justera den ingående balansen för varje berörd del av eget kapital avseende den tidigaste redovisningsperioden som presenteras i årsredovisningen och de andra jämförelsetalen som redovisas för varje tidigare jämförelseperiod som om den nya redovisningsprincipen alltid hade tillämpats.

När retroaktiv tillämpning av en ny redovisningsprincip krävs skall denna nya redovisningsprincip enligt IAS 8 tillämpas retroaktivt förutom i den mån det inte är praktiskt genomförbart att fastställa antingen periodspecifika effekter eller den ackumulerade effekten av den förändrade redovisningsprincipen.

När det inte är praktiskt genomförbart att fastställa periodspecifika effekter avseende en förändrad redovisningsprincip på jämförelseinformation för en eller flera tidigare perioder skall den nya redovisningsprincipen enligt IAS 8 tillämpas på det redovisade värdet för tillgångar och skulder vid början av den tidigaste perioden där retroaktiv tillämpning är praktiskt möjlig och justering skall även göras av ingående balans för varje berörd del av eget kapital för perioden.

När det inte är praktiskt genomförbart att fastställa den ackumulerade effekten på ingående balans vid tillämpning av den nya redovisningsprincipen på alla tidigare jämförelseperioder i redovisningen skall redovisningsenheten enligt IAS 8 justera jämförelsesiffror till den nya redovisningsprincipen framåtriktat från det tidigaste datumet där det är praktiskt möjligt.

När en initial tillämpning av en IFRS har en effekt på den aktuella perioden eller någon tidigare period, skulle ha en effekt förutom att det inte är praktiskt möjligt att fastställa justeringsbeloppet, eller kan ha en effekt på framtida perioder, skall en redovisningsenhet enligt IAS 8 lämna upplysning om:

(a) namnet på denna IFRS/IAS rekommendation;
(b) när så är tillämpligt, att ett byte av redovisningsprincip har skett i enlighet med övergångsbestämmelserna;
(c) vilket byte av redovisningsprincip som skett,
(d) i förekommande fall, en beskrivning av övergångsbestämmelserna;
(e) i förekommande fall, de övergångsbestämmelser som kan ha en effekt på framtida perioder;
(f) för aktuell period och varje tidigare redovisad period, i den mån det är praktiskt möjligt, justeringsbeloppet:
(i) för varje post i årsredovisningen som påverkats av bytet, och
(ii) resultatet per aktie före och efter utspädning om IAS 33 (Resultat per aktie) gäller för redovisningsenheten;
(g) justeringsbeloppet som avser redovisningsperioder före de som visas i redovisningen, i den mån det är praktiskt genomförbart, och
(h) om retroaktiv tillämpning krävs men inte är praktiskt genomförbar för en eller flera tidigare redovisningsperioder skall de omständigheter beskrivas som gör att dessa perioder inte kan justeras och en beskrivning skall även göras gällande hur och när den nya redovisningsprincipen tillämpats.

Årsredovisningar för efterföljande redovisningsperioder behöver inte upprepa dessa upplysningar enligt IAS 8.

När ett frivilligt byte av redovisningsprincip har en effekt på den aktuella perioden eller någon tidigare period, skulle ha en effekt förutom att det inte är praktiskt möjligt att fastställa justeringsbeloppet, eller kan ha en effekt på framtida perioder, skall en redovisningsenhet enligt IAS 8 lämna upplysning om:

(a) hur byte av redovisningsprincip har skett,
(b) skälen till att den nya redovisningsprincipen ger tillförlitlig och mer relevant information;
(c) för aktuell period och varje tidigare redovisad period, i den mån det är praktiskt möjligt, justeringsbeloppet:
(i) för varje post i årsredovisningen som påverkats av bytet, och
(ii) resultatet per aktie före och efter utspädning om IAS 33 (Resultat per aktie) gäller för redovisningsenheten;
(d) justeringsbeloppet som avser redovisningsperioder före de som visas i redovisningen, i den mån det är praktiskt genomförbart, och
(e) om retroaktiv tillämpning krävs men inte är praktiskt genomförbar för en eller flera tidigare redovisningsperioder skall de omständigheter beskrivas som gör att dessa perioder inte kan justeras och en beskrivning skall även göras gällande hur och när den nya redovisningsprincipen tillämpats.

Årsredovisningar för efterföljande redovisningsperioder behöver inte upprepa dessa upplysningar enligt IAS 8.

När en redovisningsenhet inte har tillämpat en ny IFRS som har utfärdats men ännu inte blivit gällande skall redovisningsenheten enligt IAS 8 lämna upplysning om:

(a) detta faktum, och
(b) känd eller rimligen uppskattningsbar information som är relevant för bedömningen av eventuella konsekvenser som tillämpningen av denna nya IFRS kommer att ha på redovisningsenhetens finansiella rapporter i den period när den skall börja tillämpas.
(c) titeln på den nya IFRS;
(d) den förestående förändringen eller förändringarna i redovisningsprinciper;
(e) det datum då denna IFRS skall börja tillämpas;
(f) den tidpunkt då redovisningsenheten avser att börja tillämpa denna nya IFRS, och
(g) antingen:
(i) en diskussion om den effekt denna första tillämpning av IFRS förväntas ha på redovisningsenhetens finansiella rapporter, eller
(ii) om denna effekt inte är känd eller rimligen kan uppskattas, ett uttalande om denna effekt.

Som en följd av osäkerhet i affärsverksamhet kan många poster i redovisningen inte mätas med exakthet utan kan bara uppskattas med rimlig säkerhet enligt IAS 8. Uppskattningar innefattar bedömningar baserade på den senaste tillgängliga och tillförlitliga informationen. Exempelvis kan uppskattningar krävas för:

(a) osäkra fordringar;
(b) inkurans i varulagret;
(c) det verkliga värdet av finansiella tillgångar eller finansiella skulder;
(d) den ekonomiska livslängden eller förväntade konsumtionsmönster i framtiden avseende ekonomiska fördelar som är förknippade med avskrivningsbara tillgångar, och
(e) garantiskyldigheter.

Användningen av rimliga uppskattningar utgör en viktig del av upprättandet av finansiella rapporter enligt IAS 8 och underminerar inte deras tillförlitlighet.

En uppskattning kan behöva revideras enligt IAS 8 om ändringar sker i de omständigheter som bedömningen ursprungligen byggde på eller som en följd av ny information eller mer erfarenhet. Av sin natur är inte en revidering av en uppskattning relaterad till tidigare redovisningsperioder och förändrade uppskattningar utgör inte heller rättelser av redovisningsmässiga fel.

En förändring av den tillämpade värderingsmetoden enligt IAS 8 utgör ett byte av en redovisningsprincip och är inte en förändring i en redovisningsmässig uppskattning. När det är svårt att skilja en förändring av en redovisningsprincip från en förändring i en redovisningsmässig uppskattning skall förändringen behandlas som en förändring i en redovisningsmässig uppskattning.

Effekten av en förändring i en redovisningsmässig uppskattning skall enligt IAS 8 redovisas framåtriktat i resultaträkningen i:

(a) den period där ändringen görs om ändringen enbart påverkar denna period, eller
(b) den period där ändringen sker och i framtida perioder om ändringen påverkar båda.

I den mån en ändring i en redovisningsmässig uppskattning ger upphov till förändringar i tillgångar och skulder eller avser en post i eget kapital skall justeringar enligt IAS 8 göras av det redovisade värdet för de påverkade posterna i balansräkningen avseende den period när ändringen i uppskattning gjorts.

Framåtriktad redovisning av effekten av en förändring i en redovisningsmässig uppskattning innebär enligt IAS 8 att ändringen tillämpas på transaktioner, andra händelser och förhållanden från och med det datum då uppskattningen förändrades. En förändring i en redovisningsmässig uppskattning kan påverka endast den aktuella periodens vinst eller förlust eller resultatet för den aktuella perioden och framtida perioder. Exempelvis en förändring i uppskattningen av osäkra fordringar påverkar endast den aktuella periodens resultat och därför redovisas förändringen endast i den aktuella perioden. En förändring av uppskattad nyttjandeperiod av, eller det förväntade konsumtionsmönstret av de framtida ekonomiska fördelarna i, avskrivningsbara tillgångar påverkar avskrivningskostnaden i den aktuella perioden och i varje framtida period under tillgångens återstående nyttjandeperiod.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 8 lämna upplysning om typen av och storleken av en förändring i en redovisningsmässig uppskattning som har en effekt under den aktuella perioden eller väntas ha en effekt för framtida perioder, med undantag för att effekten på framtida perioder kan utelämnas när det inte är praktiskt genomförbart att uppskatta denna effekt.

Om upplysning inte lämnas om effekten på framtida perioder på grund av att det inte är praktiskt möjligt att uppskatta detta ska en redovisningsenhet lämna upplysning om detta enligt IAS 8.

Felaktigheter kan uppstå när det gäller identifiering, värdering, presentation eller upplysning av poster i finansiella rapporter enligt IAS 8. Finansiella rapporter är inte förenliga med IFRS om de innehåller antingen väsentliga fel eller oväsentliga fel som gjorts avsiktligt för att uppnå en viss presentation av ett företags finansiella ställning, finansiella resultat eller kassaflöden.

Redovisningsmässiga fel som upptäcks under den aktuella redovisningsperioden skall korrigeras i denna period innan de finansiella rapporterna godkänns för utfärdande enligt IAS 8. Ibland upptäcks dock inte väsentliga fel förrens i en framtida redovisningsperiod och dessa fel från tidigare redovisningsperioder skall justeras genom anpassning av siffrorna i jämförelseperioderna i den finansiella rapport som presenteras när de redovisningsmässiga felen har upptäckts.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 8 korrigera väsentliga redovisningsmässiga fel relaterade till tidigare redovisningsperioder retroaktivt (som om det aldrig hade varit fel) i den första uppsättningen av finansiella rapporter som godkänns för utfärdande genom:

(a) rättelse av jämförelsetalen för de föregående perioder som presenteras i de finansiella rapporterna där felaktigheter gjorts, eller
(b) om felet uppstod innan den tidigaste redovisningsperioden skall den ingående balansen för tillgångar, skulder och eget kapital i den tidigaste redovisningsperioden som presenteras justeras för redovisningsfelet.

Ett redovisningsfel i tidigare redovisningsperioder skall enligt IAS 8 rättas genom retroaktiv omräkning förutom i den mån det är praktiskt ogenomförbart att fastställa antingen periodspecifika effekter eller den ackumulerade effekten av felet.

När det är praktiskt ogenomförbart att fastställa periodspecifika effekter av ett fel på jämförande information för en eller flera tidigare perioder som presenteras skall redovisningsenheten enligt IAS 8 räkna om ingående balanser för tillgångar, skulder och eget kapital för den tidigaste perioden där retroaktiv omräkning är praktiskt genomförbar.

När det är praktiskt ogenomförbart att fastställa den ackumulerade effekten av ett redovisningsfel på den ingående balansen avseende den aktuella redovisningsperioden avseende alla tidigare redovisningsperioder skall redovisningsenheten enligt IAS 8 omräkna jämförelseinformation för att korrigera det redovisningsmässiga felet framåtriktat från det tidigaste datumet möjligt.

En korrigering av redovisningsfel i tidigare redovisningsperioder skall enligt IAS 8 inte redovisas i resultaträkningen under den redovisningsperiod där felet upptäcktes. All information som presenteras om tidigare redovisningsperioder inklusive flerårsöversikter av finansiella uppgifter skall omräknas så långt tillbaka som det är möjligt.

När det är praktiskt ogenomförbart att fastställa beloppet för ett redovisningsfel (t.ex. ett fel i tillämpning av redovisningsprinciper) för alla tidigare redovisningsperioder skall redovisningsenheten enligt IAS 8 justera jämförande information framåtriktat från det tidigaste datumet möjligt. Redovisningsenheten bortser därmed från att justera tillgångar, skulder och eget kapital för den ackumulerade effekten före detta datum.

Rättelser av redovisningsfel skiljs från ändringar i uppskattningar och bedömningar enligt IAS 8. Uppskattningar och bedömningar är till sin natur approximationer som kan behöva revideras när ytterligare information blir känd. Exempelvis är vinst eller förlust avseende utfallet av en händelse inte en rättelse av ett redovisningsfel.

Redovisningsenheten skall lämna följande upplysningar om redovisningsfel enligt IAS 8:

(a) en beskrivning av redovisningsfelet avseende den tidigare redovisningsperioden;
(b) för varje tidigare redovisningsperiod, i den mån det är praktiskt möjligt, justeringsbeloppet:
(i) för varje post i årsredovisningen som påverkats av redovisningsfelet, och
(ii) resultatet per aktie före och efter utspädning om IAS 33 (Resultat per aktie) gäller för redovisningsenheten;
(c) justeringsbeloppet i början av den tidigaste redovisningsperioden som presenteras i redovisningen, och
(d) om retroaktiv tillämpning krävs men inte är praktiskt genomförbar för en eller flera tidigare redovisningsperioder skall de omständigheter beskrivas som gör att dessa perioder inte kan justeras och en beskrivning skall även göras gällande hur och när redovisningsfelet rättats.

Årsredovisningar för efterföljande redovisningsperioder behöver inte upprepa dessa upplysningar enligt IAS 8.

Uppdaterad: 2009-10-04