MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisning av pensionsplaner

Företag tar av olika anledningar ansvar för att betala ut ersättning till anställda som går i pension. Det finns olika upplägg för de planer som används för att bestämma de anställdas pensioner och IAS 26 beskriver hur redovisningen av pensioner skall gå till.

I IAS 26 definieras två olika typer av pensionsplaner, avgiftsbestämda (Defined contribution plans) respektive förmånsbestämda (Defined benefit plans) pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner innebär att den pension som senare utbetalas beror på de premiebetalningar som görs för de anställda och avkastningen på dessa premiebetalningar. Förmånsbestämda pensionsplaner innebär att den pension som senare utbetalas fastställs av en förutbestämd formel som exempelvis baserar pensionen på inkomst eller antal anställningsår.

IAS 26 skall enligt RFR 2.2 inte tillämpas av en juridisk person (moderföretaget).

Redovisningen för en avgiftsbestämd pensionsplan skall innehålla en beskrivning av de nettotillgångar som kan användas till pensionsutbetalningar och en beskrivning av hur pensionsplanen finansieras enligt IAS 26.

När en avgiftsbestämd pensionsplan används så bestäms de anställdas pensioner av de premier som betalas eller sätts av samt avkastningen på dessa premiebetalningar eller avsättningar enligt IAS 26.

Syftet med redovisningen av en avgiftsbestämd pensionsplan är att regelbundet tillhandahålla information om pensionsplanen och avkastningen på de investeringar som görs inom pensionsplanen enligt IAS 26. Detta syfte uppfylls genom att redovisningen innehåller följande:

(a) en beskrivning av viktiga aktiviteter under perioden och effekten av eventuella förändringar i pensionsplanen och av dess medlemmar samt villkor och förhållanden;
(b) uttalande om transaktioner och avkastningen under redovisningsperioden samt den finansiella ställningen för pensionsplanen per balansdagen; och
(c) en beskrivning av investeringspolicyn.

Redovisningen för en förmånsbestämd pensionsplan skall enligt IAS 26 innehålla antingen:

(a) en sammanställning som visar:
(i) nettotillgångar tillgängliga för pensioner;
(ii) det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar, skillnad skall göras mellan intjänad och icke-intjänad pension, och
(iii) pensionsplanens överskott eller underskott, eller
(b) en sammanställning av nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar inklusive antingen:
(i) en not som visar det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar , skillnad skall göras mellan intjänad och icke-intjänade pension, eller
(ii) en hänvisning till denna information i en bifogad rapport.

Om en aktuariell värdering inte har utarbetats vid tidpunkten för de finansiella rapporterna skall den senaste värderingen användas som bas enligt IAS 26 och datumet för värdering skall anges.

Det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar skall enligt IAS 26 grundas på de utlovade förmånerna enligt villkoren i pensionsplanen för tjänster som utförts hittills genom att använda antingen nuvarande lönenivåer eller prognostiserade lönenivåer med angivande av det underlag som används. Effekten av eventuella förändringar i aktuariella antaganden som har haft en betydande inverkan på det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar skall också beskrivas i upplysning.

Redovisningen skall förklara förhållandet mellan det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar och de nettotillgångar som är tillgängliga för pensionsutbetalningar och principerna för finansiering av utlovade pensioner.

För en förmånsbestämd pensionsplan beror utbetalningarna av utlovade pensioner på pensionsplanens finansiella ställning och den framtida förmågan att göra tillskott till pensionsplanen samt avkastningen på investeringarna och pensionplanens effektivitet. En förmånsbestämd pensionplan behöver återkommande råd från en aktuarie för att bedöma pensionsplanens finansiella ställning, granska antaganden för planen och rekommendera framtida tillskottsnivåer.

Syftet med redovisningen av en förmånsbestämd pensionsplan är att regelbundet tillhandahålla information om de finansiella resurserna och aktiviteterna för pensionsplanen så att det går att bedöma förhållandet mellan resurser och utlovade pensionsutbetalningar över tiden. Syftet uppnås vanligen genom att upplysa om följande:

(a) en beskrivning av viktiga aktiviteter under perioden och effekten av eventuella förändringar i pensionsplanen och av dess medlemmar samt villkor och förhållanden;
(b) uttalande om transaktioner och avkastning för redovisningsperioden samt den finansiella ställningen för pensionsplanen per balansdagen; och
(c) aktuariella uppgifter antingen som en del av upplysningarna eller genom en separat rapport, och
(d) en beskrivning av investeringspolicyn.

Nuvärdet av förväntade utbetalningar från en pensionplan kan enligt IAS 26 beräknas och redovisas baserat på nuvarande lönenivåer eller på prognostiserade lönenivåer vid tidpunkten för pension.

Skälen för att använda nuvarande lönenivåer är enligt IAS 26:

(a) det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar, vilket motsvarar summan av de belopp som närvarande är hänförliga till varje deltagare i pensionsplanen kan beräknas mer objektivt än med förväntade lönenivåer eftersom det innebär färre antaganden;
(b) ökade utlovade pensioner som kan hänföras till en löneökning blir en skyldighet i pensionsplanen vid tidpunkten för löneökningen, och
(c) beloppet för det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar med nuvarande lönenivåer är generellt mer nära relaterat med det belopp som måste betalas i händelse av uppsägning eller upphörande av pensionsplanen.

Skälen för att använda prognostiserade lönenivåer är enligt IAS 26:

(a) finansiell information bör vara upprättad med antagande om fortlevnad (going concern), oberoende av de antaganden och uppskattningar som måste göras;
(b) de verkliga pensionsutbetalningarna bestäms genom beräkning på löner vid datumet för pensionering varför löner, avgiftsnivåer och avkastning måste prognostiseras; och
(c) underlåtenhet att införliva löneprognoser, när finansieringen bygger på löneprognoser, kan resultera i redovisning av en skenbar överfinansiering när planen inte är överfinansierad, eller redovisning av tillräcklig finansiering när planen är underfinansierad.

I många länder görs inte aktuariella värderingar oftare än vart tredje år enligt IAS 26. Om en aktuariell värdering inte har utarbetats vid tidpunkten för årsredovisningen skall den senaste värderingen används som bas och datumet för värderingen uppges.

För förmånsbestämda pensionsplaner presenteras informationen enligt ett av följande format enligt IAS 26 som återspeglar olika metoder för upplysning och presentation av försäkringsteknisk information:

(a) en redogörelse ingår i de finansiella rapporterna som visar nettotillgångarna tillgängliga för pensionsutbetalningar, det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar och pensionsplanens överskott eller underskott. Redovisningen av pensionsplanen kan också innehålla uppgifter om förändringar i nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar och förändringar i det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar. Redovisningen kan åtföljas av en separat akturiell rapport som stödjer det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar;
(b) en redovisning som innehåller en sammanställning av nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar och en redogörelse av förändringar i nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar. Det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar redovisas i en not till redovisningen. Redovisningen kan åtföljas av en separat akturiell rapport som stödjer det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar; och
(c) en redovisning som innehåller en sammanställning av nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar och en redogörelse för förändringar i nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar med angivande av det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar som ingår i en separat aktuariell rapport.

I varje format kan en förvaltares rapport som har karaktären av en ledningsrapport och en investeringsrapport bifogas årsredovisningen enligt IAS 26.

Investeringar eller placeringar som görs inom ramen för pensionsplaner skall enligt IAS 26 redovisas till verkligt värde. När det gäller marknadsnoterade värdepapper utgörs det verkliga värdet av marknadsvärdet. Om investeringar som gjorts i pensionsplanen inte kan uppskattas till verkligt värde skall upplysning lämnas om varför verkligt värde inte används.

När det gäller marknadsnoterade värdepapper utgörs verkligt värde vanligen av marknadsvärdet eftersom marknadsvärdet anses vara det mest rättvisa värdet för värdepapper per balansdagen och för investeringens redovisade resultat under perioden enligt IAS 26. De värdepapper som har ett fast inlösningsvärde och som har förvärvats för att matcha de skyldigheter som anges i pensionsplanen, eller vissa delar därav, kan värderas baserat på det slutliga inlösningsvärdet med antagande om en konstant avkastning till förfall. För investeringar i pensionsplanen där uppskattningar till verkligt värde inte kan göras, t.ex. för helägda företag, skall upplysning lämnas om anledningen till att verkligt värde inte kan användas för värdering av investeringen. I den mån investeringar redovisas till andra belopp än marknadsvärde eller verkligt värde, anges också verkligt värde vanligtvis. Tillgångar som används i pensionsfondens verksamhet redovisas i enlighet med tillämpliga rekommendationer.

Redovisningen för en pensionplan, vare sig det är en förmånsbestämd pensionsplan eller en avgiftsbestämd pensionsplan, skall också innehålla följande uppgifter enligt IAS 26:

(a) en redogörelse för förändringar i nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar;
(b) ett sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper och
(c) en beskrivning av pensionsplanen och effekten av eventuella förändringar i pensionsplanen under perioden.

Redovisningen för pensionsplaner innehåller följande om det är tillämpligt enligt IAS 26:

(a) en sammanställning av nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar som upplyser om:
(i) tillgångar vid balansdagen lämpligt klassificerade;
(ii) grunden för värderingen av tillgångarna;
(iii) uppgifter om varje enskild investering som överstiger 5% av nettotillgångarna tillgängliga för pensionsutbetalningar eller 5% av någon klass eller typ av värdepapper;
(iv) uppgifter om eventuell investering i arbetsgivaren, och
(v) skulder förutom det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar,
(b) en redogörelse för förändringar i nettotillgångar tillgängliga för pensionsutbetalningar som visar följande:
(i) bidrag från arbetsgivaren;
(ii) bidrag från anställda;
(iii) kapitalinkomster såsom räntor och utdelningar;
(iv) övriga intäkter;
(v) pensioner som betalats eller skall betalas (analyseras, till exempel som pension, dödsfall och invaliditet och engångsbelopp);
(vi) administrativa kostnader;
(vii) övriga kostnader;
(viii) inkomstskatter;
(ix) vinster och förluster vid avyttringar av investeringar och förändringar i värdet av investeringar och
(x) överföringar från och till andra pensionsplaner;
(c) en beskrivning av finansieringspolicyn;
(d) för förmånsbestämda pensionsplaner, det försäkringstekniska nuvärdet av utlovade pensionsutbetalningar (som kan skilja mellan intjänad och icke-intjänad pension) baserat på utlovade pensionsutbetalningar enligt villkoren i pensionsplanen avseende tjänster som utförts hittills där antingen nuvarande lönenivå eller en prognostiserade lönenivå används, och denna information kan ingå i en medföljande aktuariell rapport som skall läsas tillsammans med årsredovisningen samt
(e) för förmånsbestämda pensionsplaner, en beskrivning av de väsentligaste aktuariella antagandena som gjorts och den metod som används för att beräkna försäkringstekniskt nuvärde av utlovade pensionsutbetalningar.

Redovisningen av en pensionsplan innehåller en beskrivning av pensionsplanen, antingen som en del av årsredovisningen eller som en separat rapport enligt IAS 26. Den kan innehålla följande:

(a) namnen på de arbetsgivargrupper och arbetstagargrupper som omfattas;
(b) antalet deltagare som erhåller pension och antalet andra deltagare, som klassificeras lämpligt;
(c) typ av plan, avgiftsbestämd eller förmånsbestämd;
(d) en anteckning om huruvida deltagarna bidrar till pensionsplanen;
(e) en beskrivning av den pension som utlovas till deltagare;
(f) en beskrivning av eventuella villkor för uppsägning av pensionsplanen, och
(g) förändringar i posterna (a) till (f) under den period som omfattas av rapporten.

Uppdaterad: 2009-10-04