MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar

Redovisningsenheter som har som sin huvudsakliga verksamhet att utvinna mineraltillgångar från naturen har utgifter för prospektering och utvärdering av mineraltillgångar och erhåller inkomster vid försäljning av sådana mineraltillgångar.

IFRS 6 behandlar redovisningen avseende prospektering och utvärdering av mineraltillgångar för att uppnå en bra kvalitet i de finansiella rapporterna när det gäller redovisning, värdering och upplysningar avseende mineraltillgångar.

Prospekterings- och utvärderingstillgångar skall intialt värderas till deras anskaffningsvärde enligt IFRS 6.

Efter anskaffningstidpunkten skall en redovisningsenhet enligt IFRS 6 välja att tillämpa antingen anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden som sin redovisningsprincip avseende värdering av prospekterings- och utvärderingstillgångar. Om en prospekterings- och utvärderingstillgång redovisas enligt omvärderingsmetoden skall alla andra prospekterings- och utvärderingstillgångar inom samma klass värderas enligt omvärderingsmetoden.

En redovisningsenhet kan enligt IFRS 6 ändra sina redovisningsprinciper för prospekterings- och utvärderingsutgiftsutgifter om bytet gör de finansiella rapporterna mer relevanta för läsarnas ekonomiska beslutsfattande och inte mindre tillförlitliga eller mer tillförlitliga och inte mindre relevanta. En redovisningsenhet skall bedöma relevans och tillförlitlighet enligt kriterierna i IAS 8.

Prospekterings- och utvärderingstillgångar skall enligt IFRS 6 prövas för nedskrivningsbehov när fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet för en prospekterings- och utvärderingstillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. När fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet skall en redovisningsenhet mäta, presentera och redovisa en eventuell nedskrivning i enlighet med IAS 36 om inte annat följer av IFRS 6.

En eller flera av följande fakta och omständigheter tyder på att en redovisningsenhet bör pröva prospekterings- och utvärderingstillgångar för nedskrivningsbehov enligt IFRS 6 (listan är inte uttömmande):

(a) den period under vilken redovisningsenheten har rätt att utforska det specifika området har löpt ut under perioden eller kommer att löpa ut inom en snar framtid och förväntas inte förnyas.
(b) väsentliga utgifter för ytterligare prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar i det specifika området är varken budgeterade eller planerade.
(c) prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar i det specifika området har inte lett till upptäckten av kommersiellt gångbara mängder av mineralresurser och redovisningsenheten har beslutat att upphöra med sådan verksamhet i det specifika området.
(d) tillräckliga data finns för att indikera att, även om en utveckling i specifikt område sannolikt kommer att fortsätta, det redovisade värdet för prospekterings och utvärderingstillgången sannolikt inte kommer att återvinnas till fullo från framgångsrik utveckling eller genom försäljning.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 6 fastställa en redovisningsprincip för fördelning av prospekterings- och utvärderingstillgångar till kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter för att kunna bedöma nedskrivningsbehovet på sådana tillgångar. Varje kassagenererande enhet eller grupp av enheter som en prospekterings- och utvärderingstillgång har fördelats till får inte vara större än ett rörelsesegment som fastställts i enlighet med IFRS 8.

En redovisningsenhet skall lämna upplysningar som identifierar och förklarar de belopp som redovisas avseende prospektering och utvärdering av mineraltillgångar i årsredovisningen enligt IFRS 6. Upplysning skall göras angående:

(a) redovisningsprinciper för prospekterings- och utvärderingsutgifter inbegripet krav för att redovisa prospekterings- och utvärderingstillgångar.
(b) beloppen för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt löpande kassaflöden och investeringskassaflöden avseende prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar.

Uppdaterad: 2009-10-04