MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa upplysningar om närstående

Närstående är enligt IAS 24 företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller ett betydande inflytande över ett annat företag när det gäller att fatta beslut i verksamheten.

Syftet med IAS 24 är att redovisningsenhetens finansiella rapporter skall innehålla de upplysningar som krävs för att läsarna skall kunna uppskatta hur redovisningsenhetens finansiella ställning och resultat kan ha påverkats av närstående och de transaktionser och mellanhavanden som finns mellan närstående och redovisningsenheten.

En part är enligt IAS 24 närstående till en redovisningsenhet om:

(a) parten direkt eller indirekt:
(i) kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med redovisningsenheten (moderföretag, dotterföretag och dotterdotterföretag);
(ii) har ett intresse i redovisningsenheten som ger den ett betydande inflytande över redovisningsenheten, eller
(iii) har gemensam kontroll över redovisningsenheten,
(b) parten är ett intresseföretag (enligt definitionen i IAS 28 Innehav i intresseföretag) till redovisningsenheten;
(c) parten är ett joint venture i vilket redovisningsenheten är samägare (se IAS 31 Intressen i joint ventures);
(d) en part som är ledande befattningshavare i redovisningsenheten eller dess moderföretag;
(e) parten är en nära familjemedlem till någon individ som avses i (a) eller (d);
(f) parten är ett företag som styrs, kontrolleras gemensamt eller avsevärt påverkas av, eller för vilket betydande rösträtt i finns, direkt eller indirekt, av någon person i (d) eller (e), eller
(g) parten är en pensionsplan till förmån för anställda i företaget eller för någon enhet som är närstående till redovisningsenheten.

Upplysningar om relationer mellan moderföretag och dotterbolag skall lämnas oavsett om det har förekommit transaktioner mellan dessa närstående parter eller inte enligt IAS 24. En redovisningsenhet skall uppge namnet på redovisningsenhetens moderföretag och, om det skiljer sig, moderföretaget i koncernen. Om varken redovisningsenhetens moderföretag eller moderföretaget i koncernen upprättar och offentliggör årsredovisning skall namnet på det näst överordnade moderföretaget som gör detta anges.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 24 lämna upplysningar om den totala ersättningen till ledande befattningshavare och för var och en av följande kategorier:

(a) kortfristiga ersättningar till anställda;
(b) pensioner;
(c) andra långsiktiga ersättningar;
(d) ersättningar vid uppsägning, och
(e) aktierelaterade ersättningar.

Om det har förekommit transaktioner mellan närstående parter skall redovisningsenheten enligt IAS 24 lämna upplysningar om partsförhållandet samt information om de transaktioner och mellanhavanden som är nödvändiga att upplysa om för att skapa förståelse om eventuella effekter på de finansiella rapporterna. Som ett minimum skall följande upplysningar lämnas:

(a) beloppet för transaktionerna;
(b) beloppet av utestående balanser:
(i) deras villkor, om de är säkrade, och den typ av ersättning som skall lämnas vid en reglering, och
(ii) uppgifter om givna eller erhållna garantier;
(c) reserveringar för osäkra fordringar relaterade till utestående balanser, och
(d) den kostnad som redovisats under perioden avseende osäkra fordringar på närstående.

Ovanstående upplysningar skall göras separat för varje av de följande kategorierna enligt IAS 24:

(a) moderföretaget;
(b) företag med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över företaget,
(c) dotterföretag;
(d) intresseföretag;
(e) joint ventures i vilka företaget är samägare;
(f) ledande befattningshavare i företaget eller dess moderföretag, och
(g) andra närstående.

Liknande poster får aggregeras i upplysningarna enligt IAS 24 utom när separata upplysningar är nödvändiga för att förstå konsekvenserna av närståendes transaktioner på de finansiella rapporterna för redovisningsenheten.

En juridisk person (moderföretaget) skall enligt RFR 2.2 lämna upplysning om lån, ställda panter och andra säkerheter samt ingångna ansvarsförbindelser till förmån för styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare i företaget eller i ett annat koncernföretag. Dessa upplysningar skall även lämnas om koncernen i koncernredovisningen enligt RFR 1.1. Upplysningarna i den juridiska personens redovisning och i koncernredovisningen skall omfatta:

– Storleken av lämnade lån.
– Huvudsakliga lånevillkor.
– Räntesatser.
– Under räkenskapsåret återbetalda belopp.
– Arten av ställda säkerheter och ingångna ansvarsförbindelser.
– Beloppet av de lån för vilka säkerhet ställts.
– Låntagarens anknytning till företaget.

En juridisk person (moderföretaget) som är dotterföretag skall enligt RFR 2.2 lämna uppgift om namn, organisationsnummer eller personnummer samt säte för de moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största och minsta koncern som företaget ingår i som dotterföretag. Uppgift skall också lämnas om var det går att få tillgång till utländska moderföretags koncernredovisningar. Fordringar hos och skulder till koncernföretag, intresseföretag och joint ventures i form av gemensamt styrda företag ska särredovisas i en juridisk person enligt RFR 2.2 antingen i balansräkningen eller i not. Finansiella intäkter från koncernföretag och finansiella kostnader till koncernföretag skall för en juridisk person enligt RFR 2.2 särredovisas antingen i resultaträkningen eller i not.

Uppdaterad: 2009-10-01