MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisning av rörelsesegment

En redovisningsenhet skall presentera finansiell information om rörelsesegment, produkter, geografiska marknader och kunder för att ge läsarna av årsredovisningen en bra inblick i den omvärldsmiljö som redovisningsenheten verkar inom.

IFRS 8 ställer krav på redovisning av information om en redovisningsenhets rörelsesegment, produkter och tjänster, geografiska områden och större kunder i årsredovisningen och i delårsrapporter.

Ett rörelsesegment är enligt IFRS 8 är en del av en redovisningsenhet:
(a) som bedriver affärsverksamhet från vilken man kan erhålla intäkter och ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader från transaktioner med andra komponenter inom samma redovisningsenhet),
(b) vars rörelseresultat regelbundet granskas av redovisningsenhetens beslutsfattande chef för rörelsesegment som regelbundet fattar beslut om de resurser som skall tilldelas till segmentet och utvärderar dess resultat, och
(c) för vilken diskret finansiell information finns tillgänglig.

Ett rörelsesegment kan bedriva verksamhet som ännu inte har intäkter, exempelvis nystartade verksamheter kan vara rörelsesegment innan de erhåller intäkter.

En redovisningsenhet skall redovisa separat information om varje rörelsesegment som:
(a) har identifierats som ett rörelsesegment enligt IFRS 8 eller som utgör en aggregering av två eller flera rörelsesegment, och
(b) överstiger de tröskelvärden som anges i IFRS 8.

Olika rörelsesegment uppvisar enligt IFRS 8 ofta liknande långsiktiga finansiella prestationer om de har liknande ekonomiska egenskaper. Exempelvis så kan man förvänta sig samma genomsnittliga bruttomarginaler för två rörelsesegment med liknande ekonomiska egenskaper. Två eller flera rörelsesegment får sammanföras i ett gemensamt rörelsesegment om sammanläggningen är förenlig med de grundläggande principerna i IFRS 8, om segmenten har liknande ekonomiska egenskaper och om segmenten är likartade i alla av de följande avseendena:

(a) produkter och tjänster;
(b) produktionsprocesser;
(c) typ av kunder för produkterna och tjänsterna;
(d) distributionsmetoder för produkter eller tjänster, och
(e) i förekommande fall, tillämplig typ av lagstiftning, till exempel, bank-, försäkrings-eller allmännyttiga företag.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 redovisa separat information om ett rörelsesegment som uppfyller något av följande tröskelvärden:

(a) dess redovisade intäkter, såväl försäljning till externa kunder och internförsäljning, motsvarar 10 procent eller mer av de totala intäkterna, interna och externa, för alla rörelsesegment.
(b) absolutvärdet för dess redovisade vinst eller förlust är 10 procent eller mer, i absoluta belopp, av
(i) det sammanlagda redovisade vinsten för alla rörelsesegment som inte redovisade en förlust och
(ii) den sammanlagda redovisade förlusten för alla rörelsesegment som redovisade en förlust.
(c) dess tillgångar motsvarar 10 procent eller mer av de totala tillgångarna i alla rörelsegment.

Om de totala externa intäkterna som redovisats för alla rörelsesegment utgör mindre än 75 procent av redovisningsenhetens intäkter skall ytterligare segment identifieras som rörelsesegment (även om de inte uppfyller kriterierna) så att minst 75 procent av redovisningsenhetens intäkter ingår som redovisade intäkter för rörelsesegment.

Information om andra aktiviteter och rörelsesegment som inte behöver redovisas separat skall enligt IFRS 8 slås ihop och redovisas i en kategori som kallas "alla andra segment" som skall redovisas separat från andra avstämningsposter i de avstämningar som krävs enligt IFRS 8. Källorna till de intäkter som ingår i "alla andra segment" kategorin skall beskrivas.

Om företagsledningen bedömer att ett rörelsesegment som identifierats som ett rapporteringsskyldigt rörelsesegment under det närmast föregående räkenskapsåret är av fortsatt betydelse skall enligt IFRS 8 information om detta rörelsesegment fortsatt redovisas separat under den aktuella redovisningsperioden även om kriterierna för rapporteringsskyldighet inte är uppfyllda.

Om ett rörelsesegment har identifierats som ett rapporteringsskyldigt rörelsesegment under den aktuella redovisningsperioden i enlighet med de kvantitativa tröskelvärdena skall enligt IFRS8 jämförande information för detta rörelsesegment avseende det föregående räkenskapsåret redovisas om inte nödvändig information saknas eller om kostnaden för att ta fram informationen inte är överdrivet stor.

Det kan finnas en praktisk gräns för hur många rörelsesegment som en redovisningsenhet redovisar separat finansiell information för, enligt IFRS 8 skall denna gräns vara uppnådd vid 10 rörelsesegment.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 lämna upplysningar så att läsarna av de finansiella rapporterna kan utvärdera vilka och de ekonomiska effekterna av de affärsmässiga aktiviteter som bedrivs och de ekonomiska miljöer där redovisningsenheten är verksam.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 lämna följande allmänna upplysningar:

(a) de faktorer som har använts för att identifiera redovisningsenhetens rörelsesegment, inkluderande hur organisationen av rörelsesegment ser ut (till exempel om ledningen har valt att organisera företaget kring olika produkter och tjänster, geografiska områden, regelverk, eller en kombination av faktorer och om rörelsesegment har aggregerats), och
(b) typer av produkter och tjänster som varje rörelsesegment erhåller sina intäkter ifrån.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 redovisa resultat och totala tillgångar för varje rörelsesegment. En redovisningsenhet skall redovisa värdet av skulder i varje rörelsesegment om denna information regelbundet lämnas till en segmentschef. En redovisningsenhet skall också lämna följande upplysningar avseende varje rörelsesegment om de angivna beloppen ingår i rörelsesegmentets resultat och granskas av segmentschefen eller om de angivna beloppen regelbundet granskas av segmentschefen även om de inte ingår i rörelsesegmentets mått för resultat:

(a) intäkter från externa kunder,
(b) intäkter från internförsäljning;
(c) ränteintäkter;
(d) räntekostnader;
(e) avskrivningar;
(f) väsentliga poster av intäkter och kostnader som redovisas i enlighet med punkt 97 i IAS 1;
(g) företagets andel av vinst eller förlust i intresseföretag och joint ventures som redovisas enligt kapitalandelsmetoden;
(h) skattekostnad eller skatteintäkt, och
(i) väsentliga icke kassaflödespåverkande poster andra än avskrivningar.

En redovisningsenhet skall lämna följande upplysningar enligt IFRS 8 avseende varje rörelsesegment om de angivna beloppen ingår i rörelsesegmentets tillgångar och granskas av segmentschefen eller om de angivna beloppen regelbundet granskas av segmentschefen även om de inte ingår i rörelsesegmentets mått för tillgångar:

(a) investeringar i intresseföretag och joint ventures som redovisas enligt kapitalandelsmetoden och
(b) beloppen för tillägg till anläggningstillgångar andra än finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, ersättningar till anställda efter avslutad anställning (se IAS 19 Employee Benefits) och rättigheter som följer av försäkringskontrakt.

Beloppen för varje post i redovisningen för rörelsesegment skall enligt IFRS 8 vara den summa som rapporteras till segmentschefen för att fatta beslut om resurstilldelning och för att utvärdera segmentens prestationer. Justeringar och elimineringar som gjorts vid upprättandet av de finansiella rapporterna och de intäkter, kostnader och vinster eller förluster som används för att beräkna rörelsesegmentets resultat skall inkluderas endast om de ingår i det resultatmått för rörelsesegmentet som lämnas till segmentschefen. Likaså skall endast de tillgångar och skulder som ingår i den rapport som lämnas till segmentschefen redovisas för rörelsesegmenten.

Om belopp fördelas till rörelsesegmentets resultat, tillgångar eller skulder skall fördelningen enligt IFRS 8 ske på ett rimligt sätt. Om segmentschefen endast använder ett mått för ett rörelsesegments resultat, tillgångar eller skulder skall dessa mått användas vid redovisning av finansiell information för rörelsesegmenten. Om segmentschefen använder fler än ett mått för rörelsesegmentets resultat, tillgångar eller skulder skall de mått användas som bäst överensstämmer med de mätprinciper som används i redovisningsenhetens finansiella rapporter.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 lämna upplysningar om mätprinciperna för rörelsesegmentens resultat, tillgångar och skulder. Följande upplysningar skall som minst lämnas:

(a) grunden för redovisning av interna transaktioner mellan segment.
(b) de eventuella skillnader som finns mellan mätningar av rörelsesegmentens resultat och redovisningsenhetens resultat före skatt och avvecklade verksamheter (om det inte framgår av de avstämningar som görs för rörelsesegmenten). Dessa skillnader kan beror på skilda redovisningsprinciper och skilda riktlinjer för fördelning av centrala kostnader, dessa skillnader skall beskrivas om det är nödvändigt för förståelsen av redovisningen för rörelssegmenten.
(c) de eventuella skillnader som finns mellan mätningarna av rörelssegmentens tillgångar och redovisningsenhetens tillgångar (om det inte framgår av de avstämningar som görs för rörelsesegmenten). Dessa skillnader kan omfatta redovisningsprinciper och riktlinjer för fördelning av gemensamt utnyttjade tillgångar, dessa skillnader skall beskrivas om det är nödvändigt för förståelsen av redovisningen för rörelssegmenten.
(d) de eventuella skillnader som finns mellan mätningarna av rörelsesegementens skulder och redovisningsenhetens skulder (om det inte framgår av de avstämningar som görs för rörelsesegmenten). Dessa skillnader kan omfatta redovisningsprinciper och riktlinjer för fördelning av gemensamt utnyttjade skulder, dessa skillnader skall beskrivas om det är nödvändigt för förståelsen av redovisningen för rörelssegmenten.
(e) förändringar av mätmetoder jämfört med tidigare perioder som använts för att fastställa redovisade resultat i rörelsesegmenten och effekten av dessa förändringar på rörelsesegmentens resultat.
(f) de asymmetriska fördelningar som gjorts till rörelsesegment och effekten av dessa fördelningar. Exempelvis kan en redovisningsenhet fördela avskrivningskostnader till ett rörelsesegment utan att fördela de relaterade avskrivningsbara tillgångarna till rörelsesegmentet.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 lämna upplysning om avstämningar när det gäller:

(a) rörelsesegmentets intäkter i förhållande till redovisningsenhetens intäkter.
(b) rörelsesegmentets resultat i förhållande till redovisningsenhetens resultat före skatt och avvecklade verksamheter. Men om redovisningsenheten tilldelar skatt till rörelsesegmenten, skall jämförelse göras mot redovisningsenhetens resultat efter skatt och avvecklade verksamheter.
(c) rörelsesegmentets tillgångar i förhållande till redovisningsenhetens tillgångar. (d) rörelsesegmentets skulder i förhållande till redovisningsenhetens skulder.
(e) annan väsentlig post i rörelsesegmentet i förhållande till samma post i redovisningsenheten.

Alla väsentliga avstämningsposter skall enligt IFRS 8 identifieras och beskrivas separat. Exempelvis varje väsentlig justering som krävs för att stämma av rörelsesegmentets resultat mot redovisningsenhetens resultat som uppkommer på grund av tillämpning av olika redovisningsprinciper.

Om en redovisningsenhet ändrar strukturen i sin interna organisation på ett sätt som orsakar en ändrad sammansättning av rörelsesegment skall enligt IFRS 8 motsvarande information från tidigare jämförelseperioder omräknas om informationen är tillgänglig och kostnaden för att framställa informationen inte orimligt hög. Fastställandet av om informationen inte är tillgänglig och kostnaden för att framtställa informationen skall göras för varje enskild post. Efter en förändring av rörelsesegmentens sammansättning skall redovisningsenheten ange om jämförelseperioderna har omräknats.

Om en redovisningsenhet har förändrat strukturen för sin interna organisation på ett sätt som orsakat en förändrad sammansättning av rörelsesegment och inte omräknat jämförelseperioderna skall redovisningsenheten enligt IFRS 8 lämna information om rörelsesegment enligt gammal indelning om informationen är tillgänglig och kostnaden inte överdrivet hög.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 redovisa intäkter från externa kunder för varje produkt och tjänst, eller varje grupp av produkter och tjänster, om inte nödvändig information saknas och kostnaden inte är orimlig. Kan inte informationen lämnas så skall upplysning om detta lämnas. Redovisade intäkter skall grundas på den ekonomiska information som används för att producera företagets finansiella rapporter.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 redovisa följande geografiska information, såvida inte nödvändig information saknas och kostnaden inte är orimlig:
(a) intäkter från externa kunder
(i) hänfört till redovisningsenhetens hemvistland och
(ii) hänfört till alla främmande länder totalt från vilka enheten erhåller intäkter. Om intäkter från externa kunder till ett enskilt främmande land är väsentliga, skall dessa intäkter redovisas separat. Ett företag skall lämna upplysning om hur intäkter från externa kunder fördelats till enskilda länder.
(b) långfristiga tillgångar andra än finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, ersättningar till anställda efter avslutad anställning och rättigheter som följer av försäkringskontrakt
(i) hänfört till redovisningsenhetens hemvistland och
(ii) hänfört till alla främmande länder totalt i vilka redovisningsenheten har tillgångar. Om tillgångarna i ett enskilt främmande land är väsentliga, skall dessa tillgångar redovisas separat.

De belopp som redovisas skall enligt IFRS 8 baseras på den finansiella information som används för att producera företagets finansiella rapporter. Om nödvändig information inte är tillgänglig och kostnaden orimligt hög för att framställa informationen, skall detta förhållande anges.

En redovisningsenhet skall enligt IFRS 8 lämna information om beroendet av de viktigaste kunderna. Om intäkterna från en enda extern kund uppgår till 10 procent eller mer av redovisningsenhetens intäkter, skall redovisningsenheten lämna upplysning om detta, de intäkterna från varje sådan kund och de rörelsesegment som säljer till kunden. Redovisningsenheten behöver inte avslöja identiteten hos en större kund eller hur mycket av intäkterna som varje rörelsesegment erhåller från kunden. Vid tillämpning av denna standard skall en koncern anses vara en enda kund och staten eller kommunen samt enheter som kontrolleras av staten eller kommunen skall betraktas som en enda kund.

En juridisk person (moderföretaget) skall enligt RFR 2.2 lämna information om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader enligt krav i årsredovisningslagen (1995:1554).

Uppdaterad: 2009-10-01