MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa jordbruk och skogsbruk

Jordbruk och skogsbruk utgör verksamheter som framställer produkter från naturliga resurser såsom från jord och djur. IAS 41 skall tillämpas för redovisning av jordbruksverksamhet när det gäller biologiska tillgångar, jordbruksprodukter vid tidpunkten för skörd och statliga bidrag.

Med biologiska tillgångar menas enligt IAS 41 levande växter och djur och med jordbruksprodukter menas de produkter som uppstår vid skörd av de biologiska tillgångarna.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 41 redovisa en biologisk tillgång eller jordbruksprodukter när, och endast när:

(a) redovisningsenheten kontrollerar tillgången som en följd av tidigare händelser;
(b) det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar förknippade med tillgången kommer att tillfalla redovisningsenheten, och
(c) det verkliga värdet eller anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

En biologisk tillgång skall enligt IAS 41 initialt och per balansdagen värderas till nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader) utom i de fall när det verkliga värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Jordbruksprodukter som skördats från en redovisningsenhets biologiska tillgångar skall enligt IAS 41 värderas till nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader) vid tidpunkten för skörd. En sådan här värdering motsvarar anskaffningsvärdet vid tillämpning av IAS 2 eller annan tillämplig standard.

En juridisk person (moderföretaget) får enligt RFR 2.2 inte (före 2011) värdera biologiska tillgångar eller jordbruksprodukter till verkligt värde.

En vinst eller förlust som uppstår vid den initiala redovisningen av en biologisk tillgång till nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader) och vid en förändring i nettoförsäljningsvärdet för en biologisk tillgång skall enligt IAS 41 tas upp i resultaträkningen under den period då de uppkommer.

En vinst eller förlust som uppstår vid den initiala redovisningen av jordbruksprodukter till nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader) skall enligt IAS 41 tas upp i resultaträkningen under den period då de uppkommer.

Det finns enligt IAS 41 ett antagande om att nettoförsäljningsvärdet för biologiska tillgångar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt Detta antagande kan endast brytas vid det initiala redovisningstillfället gällande en biologisk tillgång om det inte finns tillgängliga marknadspriser eller inga tillförlitliga tillgängliga uppgifter för alternativa uppskattningar av verkligt värde. I sådana fall skall biologiska tillgångar värderas till deras anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. När det på ett tillförlitligt sätt går att bestämma det verkliga värdet för en biologisk tillgång skall redovisningsenheten värdera tillgången till nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader). När långfristiga biologiska tillgångar uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning (eller ingår i en avyttringsgrupp som klassificerats som innehav för försäljning) i enlighet med IFRS 5 antas det att verkligt värde kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Ett ovillkorat statligt bidrag relaterat till en biologisk tillgång som värderas till nettoförsäljningsvärde (verkligt värde minus försäljningskostnader) skall redovisas i resultaträkningen när, och endast när, det statliga bidraget blir en fordran enligt IAS 41.

Om ett statligt bidrag relaterat till en biologisk tillgång som värderas till nettoförsäljningsvärde (verkligt värde minus försäljningskostnader) är villkorat, gäller även när ett statligt bidrag kräver att ett företag inte skall utöva viss jordbruksverksamhet, skall redovisningsenheten redovisa det statliga bidraget i resultaträkningen när, och endast när, de villkor som är förknippade med det statliga bidraget är uppfyllda enligt IAS 41.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 41 lämna upplysning om den sammanlagda vinst eller förlust som uppstår under innevarande redovisningsperiod vid den initiala redovisningen av biologiska tillgångar och jordbruksprodukter och vid förändringar i nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader) avseende biologiska tillgångar.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 41 ge en beskrivning av varje grupp av biologiska tillgångar.

Om det inte har framkommit någon annanstans i den information som publiceras i redovisningen, skall en redovisningsenhet enligt IAS 41 beskriva:

(a) den typ av verksamheter där varje grupp av biologiska tillgångar ingår, och
(b) icke-finansiella mätningar eller beräkningar av fysiska kvantiteter avseende:
(i) varje grupp av biologiska tillgångar i redovisningsenheten vid slutet av perioden; och
(ii) produktionen av jordbruksprodukter under perioden.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 41 lämna upplysningar om de metoder och betydelsefulla antaganden som använts vid fastställandet av verkligt värde för varje grupp av jordbruksprodukter vid tidpunkten för skörd och varje grupp av biologiska tillgångar.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 41 lämna upplysning om nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader) avseende jordbruksprodukter som skördats under perioden, nettoförsäljningsvärdet avser det som fastställts vid tidpunkten för skörd.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 41 lämna upplysning om:

(a) förekomsten och redovisat värde på biologiska tillgångar vars titel är begränsad och de redovisade beloppen för biologiska tillgångar som ställts som säkerhet för skulder;
(b) beloppet avseende åtaganden för utveckling eller förvärv av biologiska tillgångar, och
(c) strategier för finansiell riskhantering avseende jordbruksverksamhet.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 41 redovisa en avstämning av förändringar i det redovisade värdet för biologiska tillgångar mellan början och slutet av den aktuella redovisningsperioden. Avstämningen skall innefatta:

(a) Vinst eller förlust till följd av förändringar i nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader),
(b) ökningar till följd av köp;
(c) minskningar hänförliga till försäljning och biologiska tillgångar klassificerade som innehav för försäljning (eller ingår i en avyttringsgrupp som klassificeras som innehav för försäljning) i enlighet med IFRS 5;
(d) minskningar på grund av skörd;
(e) ökningar till följd av företagsförvärv och samgåenden;
(f) nettot av valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter till presentationsvalutan och vid omräkning av en utländsk verksamhet till presentationsvalutan i den rapporterande redovisningsenheten, och
(g) andra förändringar.

Om en redovisningsenhet värderar biologiska tillgångar till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar per balansdagen skall redovisningsenheten enligt IAS 41 lämna följande upplysningar om sådana biologiska tillgångar:

(a) en beskrivning av de biologiska tillgångarna;
(b) en förklaring till varför verkligt värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;
(c) om möjligt, olika uppskattningar inom vilket det verkliga värdet högst sannolikt ligger;
(d) den avskrivningsmetod som använts;
(e) ekonomisk livslängd eller avskrivningsfaktor, och
(f) redovisat bruttovärde och ackumulerade avskrivningar (aggregerade med ackumulerade nedskrivningar) i början och slutet av perioden.

Om en redovisningsenhet redovisar biologiska tillgångar till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar skall redovisningsenheten lämna separat upplysning om eventuell vinst eller förlust som redovisats vid avyttring av sådana biologiska tillgångar och de avstämningar som krävs enligt IAS 41. Dessutom skall avstämningen innehålla följande belopp i resultaträkningen relaterade till dessa biologiska tillgångar:

(a) nedskrivningar;
(b) återföringar av nedskrivningar, och
(c) avskrivningar.

Om det verkliga värdet för biologiska tillgångar som tidigare värderats till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt under innevarande period skall redovisningsenheten lämna följande upplysningar enligt IAS 41 om de biologiska tillgångarna:

(a) en beskrivning av de biologiska tillgångarna;
(b) en förklaring till varför verkligt värde kunnat uppskattas på ett tillförlitligt sätt, och
(c) effekten av förändringen.

En redovisningsenhet skall lämna följande upplysningar med anknytning till jordbruksverksamhet enligt IAS 41:

(a) arten och omfattningen av statliga bidrag som redovisas i de finansiella rapporterna;
(b) ouppfyllda villkor och andra osäkerheter som är knutna till statliga bidrag, och
(c) signifikanta minskningar som förväntas avseende nivån på statliga bidrag.

Uppdaterad: 2009-10-01