MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Redovisa intäkter

Intäkter är enligt IAS 18 det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som tillförs en redovisningsenhet under räkenskapsperioden och som ökar det egna kapitalet med undantag för de ökningar som uppstår på grund av tillskott från aktieägare och innehavare av egetkapitalinstrument. Intäkter brukar också definieras som värdet av utförda prestationer.

IAS 18 behandlar redovisningen av intäkter som uppstår i den löpande verksamheten i en redovisningsenhet och dessa intäkter inkluderar försäljningsintäkter, avgifter, räntor, utdelningar och royalties.

IAS 18 skall tillämpas vid redovisning av intäkter från följande transaktioner och händelser:

(a) försäljning av varor;
(b) tillhandahållandet av tjänster, och
(c) andras användning av företagets tillgångar som ger ränta, royalty och utdelning.

Intäkter skall redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas enligt IAS 18.

Inkomster från försäljning av varor skall redovisas som intäkter när samtliga av följande villkor är uppfyllda enligt IAS 18:

(a) redovisningsenheten har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna av att äga varorna till köparen;
(b) redovisningsenheten behåller inte det engagemang i den löpande förvaltningen av de sålda varorna som förknippas med ägande och effektiv kontroll;
(c) inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt;
(d) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla redovisningsenheten, och
(e) de utgifter som uppstått eller som kommer att uppstå i samband med transaktionen kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Inkomster som erhålls för utförda tjänster skall redovisas som intäkter i enlighet med färdigsställandegraden per balansdagen enligt IAS 18. Inkomster från utförda tjänster skall redovisas som intäkter när följande villkor är uppfyllda:

(a) inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt;
(b) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla redovisningsenheten;
(c) färdigställandegraden vid balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och
(d) utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

När inkomsten från utförda tjänster inte kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt skall intäkten redovisas till det värde som motsvaras av redovisade utgifter som väntas kunna återvinnas enligt IAS 18.

Inkomster som erhålls på grund av annans användning av redovisningsenhetens tillgångar i form av ränta, royalty och utdelning skall enligt IAS 18 redovisas enligt nedan om det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla redovisningsenheten och inkomsterna kan beräknas tillförlitligt:

(a) ränta skall redovisas med hjälp av effektivräntemetoden i enlighet med IAS 39, punkterna 9 och AG5-AG8;
(b) royalties skall redovisas på bokföringsmässiga grunder i enlighet med innehållet i gällande avtal, och
(c) utdelning skall redovisas när aktieägarnas rätt att erhålla betalning har fastställts.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 18 lämna upplysningar om:

(a) de redovisningsprinciper som tillämpas för intäktsredovisning, inklusive de metoder som används för att fastställa färdigställandegraden avseende utförandet av tjänster;
(b) beloppet för varje väsentlig kategori av intäkter som redovisats under perioden inklusive intäkter från:
(i) försäljning av varor;
(ii) tillhandahållande av tjänster;
(iii) ränta;
(iv) royalty;
(v) utdelning, och
(c) beloppet av intäkter som härrör från utbyte av varor eller tjänster som ingår i varje väsentlig kategori av intäkter.

Enligt RFR 2.2 behöver en juridisk person (moderföretaget) inte redovisa utgifter för pågående uppdrag som en tillgång utan kan kostnadsföra dessa utgifter när de uppstår.

Utdelning och koncernbidrag skall enligt RFR 2.2 redovisas på ett likartat sätt i redovisningen för en juridisk person (moderföretaget). Koncernbidrag redovisas som en avdragsgill kostnad i det givande företaget och som en skattepliktig intäkt i det mottagande företaget under den period då koncernbidraget lämnas enligt RFR 2.2. Ett moderföretag skall enligt RFR 2.2 redovisa en anteciperad utdelning från dotterföretaget som en intäkt då moderföretaget har ensam rätt att bestämma över dotterföretagets utdelning.

Uppdaterad: 2009-09-30