MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1

En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla följande rubriker och beskrivningar:

Allmänt om verksamheten
En beskrivning av den verksamhet som företaget bedriver, om företaget bytt firma och andra förhållanden som särskilt berör företaget.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
En beskrivning av betydelsefulla händelser för företagets verksamhet under och efter räkenskapsåret.

Forskning och utveckling
En beskrivning av den forskning och utveckling som bedrivs av företaget.

Egna aktier
En beskrivning av antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna, antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats, antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Verksamhet enligt miljöbalken
En beskrivning av verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Flerårsöversikt
En rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Resultatdisposition
Styrelsens och verkställande direktörens förslag till hur fritt eget kapital ska disponeras.

Resultaträkning
Resultaträkningen skall enligt BFNAR 2008:1 presentera det aktuella och det föregående räkenskapsåret och innehålla följande rubriker, poster och summeringsrader:

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
Årets resultat

Balansräkning
Balansräkningen skall enligt BFNAR 2008:1 upprättas för det aktuella räkenskapsårets och det föregående räkenskapsårets balansdag och innehålla följande rubriker, underrubriker och summeringsposter:

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Övriga materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Lån till delägare eller närstående
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Övriga lagertillgångar
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Obligationslån
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Pågående arbeten för annans räkning
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter
Ett företag skall enligt BFNAR 2008:1 i noterna ange att årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 tillämpas för upprättandet av årsredovisningen.

Ett företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ange de redovisningsprinciper som tillämpas för värdering av tillgångar, skulder och avsättningar och de principer som används för att räkna om tillgångar, skulder och avsättningar i utländsk valuta till redovisningsvalutan.

Företaget skall enligt BFNAR 2008:1 ange den avskrivningstid som tillämpas för varje post av anläggningstillgångar. Om avskrivningarna fördelas på annat sätt än linjärt skall upplysning lämnas om den metod som används för avskrivning. Ett företag som skriver av en tillgång till restvärdet skall ange detta.

Ett företag som utför tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fast pris ska enligt BFNAR 2008:1 lämna upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln på respektive slag av uppdrag.

Företaget skall enligt BFNAR 2008:1 lämna upplysning om den ersättning för revision som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret.

Uppgift skall enligt BFNAR 2008: 1 lämnas om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Företag med fler än 10 anställda skall enligt BFNAR 2008:1 lämna upplysning om sjukfrånvaro enligt årsreovisningslagen (1995:1554):

Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

Uppgift skall också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, och
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Företag med fler än 10 anställda skall enligt BFNAR 2008:1 lämna upplysning om könsfördelningen i styrelse och ledning enligt årsredovisningslagen (1995:1554):

Uppgift skall lämnas om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare skall redovisas var för sig. Uppgifterna skall avse förhållandena på balansdagen.

Upplysningar skall enligt BFNAR 2008:1 lämnas om löner, andra ersättningar, pensioner och liknande förmåner samt sociala kostnader fördelat på styrelse, ledande befattningshavare och andra anställda enligt årsredovisningslagen (1995:1554):

19 § Av räkenskapsårets personalkostnader skall följande belopp anges särskilt:
1. löner och andra ersättningar, och
2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

20 § Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för var och en av följande grupper:
1. styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare, och
2. anställda som inte omfattas av 1.
Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare skall anges särskilt.

22 § Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare.

23 § Vad som enligt 20 och 22 §§ gäller för styrelseledamöter och verkställande direktören gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör.

24 § Vid tillämpning av 20, 22 och 23 §§ jämställs med styrelseledamöter suppleanter för dessa och med verkställande direktören vice verkställande direktör.

Ett företag skall enligt BFNAR 2008:1 lämna upplysningar om avtal för avgångsvederlag enligt årsredovisningslagen (1995:1554):

25 § Om företaget har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning, skall uppgift lämnas om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen.

Ett företag skall enligt BFNAR 2008:1 lämna upplysningar om anläggningstillgångar enligt årsredovisningslagen (1995:1554) med uppgift om både ingående och utgående anskaffningsvärden:

3 § För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall uppgift lämnas om
1. tillgångarnas anskaffningsvärde,
2. tillkommande och avgående tillgångar,
3. överföringar,
4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
5. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,
6. årets uppskrivningar, med särskild uppgift om uppskrivningsbeloppets användning och oavskrivet uppskrivningsbelopp,
7. ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
8. ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,
9. ackumulerade uppskrivningar, och
10. korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, nedskrivningar och uppskrivningar.

Ett företag som redovisar ett tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln ska enligt BFNAR 2008:1, i det fall någon resultatavräkning inte redovisats, för sådana pågående uppdrag lämna upplysning om

(a) aktiverade nedlagda utgifter, och
(b) fakturerat belopp.

Upplysning ska lämnas till tillgångsposten Pågående arbete för annans räkning, om aktiverade nedlagda utgifter är större än fakturerat belopp. Upplysning ska lämnas till skuldposten Pågående arbete för annans räkning, om aktiverade nedlagda utgifter är mindre än fakturerat belopp.

Uppdaterad: 2009-09-29