MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Första gången en rekommendation tillämpas

När en redovisningsrekommendation börjar tillämpas för första gången kan det förekomma skillnader mellan de nya redovisningsprinciper som skall tillämpas och de gamla redovisningsprinciper som har tillämpats varför vissa redovisningsmässiga åtgärder måste vidtas när en ny redovisningsrekommendation börjar tillämpas.

När en redovisningsenhet för första gången börjar tillämpa IFRS/IAS skall en öppningsbalansräkning upprättas per datumet för övergången till IFRS/IAS enligt IFRS 1 där följande skall iaktagas:

1. Alla tillgångar och skulder som skall identifieras enligt IFRS/IAS skall tas upp i balansräkningen.
2. Tillgångar och skulder som inte får redovisas enligt IFRS/IAS skall inte tas med i balansräkningen.
3. Poster i balansräkningen skall omklassificeras så att posterna i balansräkningen överensstämmer med definitionerna av olika typer av tillgångar, skulder och eget kapital enligt IFRS/IAS.
4. Värderingen av alla identifierbara tillgångar och skulder skall ske enligt rekommendationerna i IFRS/IAS.

En öppningsbalansräkning är en vanlig balansräkning som i stället för att upprättas avseende slutet av en redovisningsperiod upprättas per den första dagen i en redovisningsperiod.

En redovisningsenhet skall tillämpa samma redovisningsprinciper i öppningsbalansräkningen som för alla efterföljande redovisningsperioder som presenteras i den första årsredovisningen upprättad enligt IFRS/IAS. Ett företag som beslutar att övergå till IFRS för kalenderåret 2005 och som i sin balansräkning har ett jämförlseår skall upprätta öppningsbalansräkning per den 1 januari år 2004 och tillämpa IFRS/IAS för räkenskapsåret 2004 och räkenskapsåret 2005 i årsredovisningen avseende kalenderåret 2005.

De resultatmässiga skillnader eller differenser i eget kapital som uppstår på grund av anpassningen till IFRS/IAS i öppningsbalansräkningen avser tidigare års händelser och transaktioner och skall därför enligt IFRS 1 redovisas mot balanserade vinstmedel ("Retained earnings") i balansräkningen.

Enligt IFRS 1 skall en redovisningsenhets första årsredovisning upprättad enligt IFRS/IAS innehålla minst tre redovisningsperioder i balansräkningen, minst två redovisningsperioder i resultaträkningen ("Comprehensive income"), minst två redovisningsperioder i separat resultaträkning (om denna presenteras i stället för "Comprehensive income") , minst två redovisningsperioder i kassaflödesanalysen och minst två redovisningsperioder för förändring i eget kapital med relaterade noter som inkluderar jämförande information.

En redovisningsenhet skall i sin första årsredovisning upprättad i enlighet med IFRS/IAS enligt IFRS 1 förklara hur övergången till IFRS/IAS har påverkat enhetens presenterade ställning, redovisade resultat och redovisade kassaflöde.

I sin första årsredovisning skall en redovisningsenhet enligt IFRS 1:

1. Redovisa förändringarna i värdet för eget kapital där värdet för eget kapital enligt balansräkningen under närmast föregående räkenskapsår enligt gamla redovisningsprinciper utgör ingående balans och värdet för eget kapital enligt öppningsbalansräkningen upprättad i enligthet med IFRS/IAS utgör utgående balans.
2. Redovisa förändringarna i värdet för totalt nettoresultat ("total comprehensive income") där värdet för totalt nettoresultat i resultaträkningen under det närmast föregående räkenskapsåret enligt gamla redovisningsprinciper utgör ingående balans och värdet för totalt nettoresultat enligt samma redovisningsperiod enligt IFRS/IAS utgör utgående balans.
3. Om redovisningsenheten gjorde nedskrivningar eller återförde nedskrivningar i öppningsbalansräkningen skall upplysningar gällande dessa lämnas enligt IAS 36 "Impairment of Assets".

Om en redovisningsenhet upprättade en kassaflödesanalys enligt tidigare redovisningsrekommendation skall enligt IFRS 1 upplysning lämnas om väsentliga skillnader i redovisat kassaflöde.

Redovisningsfel som upptäckts i tidigare redovisning skall klart och tydligt anges som redovisningsfel i upplysningar om förändringar. Upplysningar som krävs enligt IAS 8 vid byte av redovisningsprincip behöver inte tillämpas när den första årsredovisningen enligt IFRS/IAS upprättas.

Om en redovisningsenhet redovisar immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar eller finansiella tillgångar till verkligt värde ("deemed cost") i öppningsbalansräkningen skall upplysning lämnas för varje post om totalt verkligt värde och den totala värdejustering som gjorts jämfört med tidigare redovisat värde.

Om en redovisningsenhet redovisar innehav i ett dotterföretag, joint venture eller intresseföretag till redovisat värde i öppningsbalansräkningen skall upplysning lämnas om aggregerat värde för de investeringar där redovisat värde utgör tidigare redovisat värde, aggregerat värde för de investeringar där redovisat värde är verkligt värde och aggregerat värde för de värdejusteringar som gjorts jämfört med tidigare redovisat värde.

Delårsrapporter som publiceras under det första året med IFRS/IAS skall förutom att följa rekommendationerna i IAS 34 även enligt IFRS 1 innehålla upplysning om:

1. Förändringarna i värdet för eget kapital där värdet för eget kapital enligt balansräkningen under närmast föregående räkenskapsår enligt gamla redovisningsprinciper utgör ingående balans och värdet för eget kapital enligt öppningsbalansräkningen upprättad i enlighet med IFRS/IAS utgör utgående balans.
2. Förändringarna i värdet för totalt nettoresultat ("total comprehensive income") där värdet för totalt nettoresultat enligt resultaträkningen under det närmast föregående räkenskapsåret enligt gamla redovisningsprinciper utgör ingående balans och värdet för totalt nettoresultat enligt IFRS/IAS för samma redovisningsperiod utgör utgående balans.

IFRS 1 skall enligt RFR 2.2 inte tillämpas för redovisning i juridiska personer, det vill säga IFRS 1 skall inte tillämpas när det gäller moderföretagets redovisning.

Uppdaterad: 2009-09-29