MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Balansräkning i årsredovisningen

En balansräkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella ställning och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens tillgångar, eget kapital och skulder per balansdagen med minst ett jämförelseår.

Enligt IAS 1 skall redovisningsenheten klart och tydligt rubricera balansräkningen som en balansräkning eller en rapport över finansiell ställning. Det skall klart och tydligt framgå vilken redovisningsenhet som avses, om det är en koncernredovisning eller en redovisning för en juridisk person, datumet för balansdagarna, redovisningsvalutan och enheten för redovisningsvalutan.

Enligt IAS 1 skall en balansräkning minst innehålla följande poster med belopp:

(a) fastigheter, maskiner och utrustning (property, plant and equipment);
(b) förvaltningsfastigheter (investment property);
(c) immateriella tillgångar (intangible assets);
(d) finansiella tillgångar (financial assets (excluding amounts shown under (e), (h) and (i)));
(e) investeringar i intresseföretag (investments accounted for using the equity method);
(f) biologiska tillgångar (biological assets);
(g) varulager (inventories);
(h) kundfordringar och övriga fordringar (trade and other receivables);
(i) likvida medel (cash and cash equivalents);
(j) summan av tillgångar som innehas för försäljning och tillgångar som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter (the total of assets classified as held for sale and assets included in disposal groups classified as held for sale in accordance with IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations);
(k) leverantörsskulder och andra skulder (trade and other payables);
(l) avsättningar (provisions);
(m) finansiella skulder (financial liabilities (excluding amounts shown under (k) and (l)));
(n) skulder och tillgångar för aktuell skatt (liabilities and assets for current tax, as defined in IAS 12 Income Taxes);
(o) uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar (deferred tax liabilities and deferred tax assets), as defined in IAS 12;
(p) skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5 (liabilities included in disposal groups classified as held for sale in accordance with IFRS 5);
(q) minoritetsintresse (non-controlling interests, presented within equity); and
(r) emitterat kapital och reserver som kan hänföras till ägare av moderbolaget (issued capital and reserves attributable to owners of the parent).

Uppställningsformen för balansräkningen enligt årsredovisningslagen (1995:1554) är mer omfattande och kan tillämpas när IFRS/IAS tillämpas under förutsättning att inte obeskattade reserver redovisas som obeskattade reserver utan delas upp i eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld.

En redovisningsenhet som gör en uppdelning i anläggningstillångar och omsättningstillgångar respektive i långfristiga skulder och korftfristiga skulder skall enligt IAS 1 inte redovisa uppskjuten skatt som omsättningstillgång eller kortfristig skuld.

I redovisningen för en juridisk person (moderföretaget) skall inte minimumkraven avseende innehållet i balansräkningen enligt IAS 1 tillämpas enligt RFR 2.2 utan uppställningsformen för balansräkning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas istället.

Enligt RFR 2.2 skall balansräkningen i en juridisk person (moderföretaget) innehålla posterna "Aktuella skatteskulder", Aktuella skattefordringar", "Uppskjutna skatteskulder" och "Uppskjutna skattefordringar". En juridisk person skall för varje skuldpost (exkl avsättningar) ange den del som förfaller till betalning efter mer än 5 år enligt RFR 2.2. En juridisk person skall även lämna specifikation om förändringarna i eget kapital under perioden enligt RFR 2.2.

En redovisningsenhet skall göra en uppdelning av tillgångar i anläggningstillgångar (non-current assets) och omsättningstillgångar (current assets) samt en uppdelning av skulder i långfristiga skulder (non-current liabilites) och kortfristiga skulder (current liabilities) om inte en prestation baserat på likviditet är mer tillförlitlig och relavant enligt IAS 1.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 alltid lämna upplysning om de fordringar som förväntas betalas inom 12 månader respektive efter 12 månader och om de skulder som förfaller inom 12 månader respektive efter 12 månader.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 klassificera en tillgång som en omsättningstillgång när:

(a) enheten förväntar sig att omsätta tillgången, sälja eller konsumera tillgången, i dess normala verksamhet;
(b) redovisningsenheten innehar tillgången främst för handel;
(c) redovisningsenheten förväntar sig att realisera tillgången inom tolv månader efter rapportperiodens slut, eller
(d) tillgången är kontanter eller likställda med kontanter (enligt definition i IAS 7) förutom då tillgången inte kan bytas eller användas för att reglera en skuld minst tolv månader efter rapportperioden.

Andra tillgångar skall enligt IAS 1 klassificeras som anläggningstillgångar.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 klassificera en skuld som en kortfristig skuld när:

(a) enheten förväntar sig att reglera skulden i dess verksamhet;
(b) enheten innehar skulden huvudsakligen för handel;
(c) skulden förfaller till betalning inom tolv månader efter rapportperiodens slut, eller
(d) enheten inte har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone tolv månader efter rapportperioden.

Andra skulder skall enligt IAS 1 klassificeras som långfristiga skulder.

När det gäller kortfristiga skulder (current liabilites) så skall upplysningar lämnas som händelser efter balansdagen enligt IAS 10 om följande händelser inträffar mellan balansdagen och dagen för upprättande av årsredovsningen:

(a) refinansiering på lång sikt;
(b) rättelse av avtalsbrott gällande ett långfristigt lånearrangemang, och
(c) en beviljad respit av långivaren för att åtgärda ett avtalsbrott avseende ett långfristigt lånearrangemang som skulle avslutas minst tolv månader efter rapporteringsperioden.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 göra ytterligare specificeringar av poster, i balansräkningen eller i noter, om det är relevant för att bättre beskriva företagets verksamhet.

En redovisningsenhet skall lämna följande upplysningar, antingen i balansräkningen eller i redogörelsen för förändringar i eget kapital, eller i noterna:
(a) för varje kategori av aktier:
(i) antalet aktier;
(ii) antalet aktier som är emitterade och fullt betalda och antalet aktier som är utfärdade men inte helt betalda;
(iii) nominellt värde per aktie eller att aktierna saknar nominellt värde;
(iv) en avstämning av antalet utestående aktier vid början och i slutet av perioden;
(v) de rättigheter, förmåner och begränsningar som kännetecknar den specifika kategorin av aktier även restriktioner för utdelning och återbetalning av kapital;
(vi) aktier i företaget som innehas av företaget självt eller av dess dotterbolag eller intresseföretag, och
(vii) aktier reserverade för att utfärdas enligt optioner och avtal om försäljning av aktier, inklusive villkor och belopp, och
(b) en beskrivning av arten och syftet med varje reserv i eget kapital.

En redovisningsenhet utan aktiekapital, såsom ett handelsbolag eller en stiftelse, skall lämna information som motsvarar den som krävs för aktiebolag, som visar förändringar under perioden i varje kategori av ägarintresse, och de rättigheter, förmåner och begränsningar som kännetecknar varje kategori av ägarintresse.

Om en redovisningsenhet har omklassificerat inlösbara finansiella instrument till egetkapitalinstrument, eller omklassificerat ett instrument som ålägger företaget en skyldighet att leverera en proportionell andel av nettotillgångarna i företaget till en annan part vid likvidation som egetkapitalinstrument, skall upplysning lämnas om det belopp som omklassificerats från och till varje kategori (finansiella skulder eller eget kapital), och tidpunkten för omklassificeringen och orsaken till denna omklassificering enligt IAS 1.

En redovisningsenhet måste enligt RFR 1.2 i koncernbalansräkningen vid posten för eget kapital hänvisa till den redovisning som görs avseende förändringar i eget kapital.

Uppdaterad: 2009-10-01