MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Förändringar i eget kapital i årsredovisningen

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 redovisa förändringarna i eget kapital under räkenskapsåret i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 redovisa en sammanställning över förändringarna i eget kapital som visar:

(a) totalt nettoresultat (total comprehensive income) för räkenskapsåret, med särskilt angivande av de belopp som är hänförliga till moderbolagets aktieägare och till minoritetsägarna;
(b) effekterna av ändrade redovisningsprinciper på varje post inom det egna kapitalet i enlighet med IAS 8, och
(c) [utgår]
(d) en avstämning mellan det redovisade beloppet vid årets början och årets slut med redovisning av de förändringar i eget kapital som följer av:
(i) vinst eller förlust;
(ii) varje post i omvärderingsdifferenser (other comprehensive income); och
(iii) transaktioner med ägarna i deras egenskap av ägare som visar tillskott från och uttag av ägarna och förändringar i ägarintressen i dotterföretag som inte resulterar i en förlust av kontroll.

En redovisningsenhet skall antingen i sammanställningen för förändringar i eget kapital eller i noter ange utdelningen till ägarna under redovisningsperioden och motsvarande utdelning per aktie.