MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Generella redovisningsprinciper i årsredovisningen

Finansiella rapporter skall enligt IAS 1 och årsredovisningslag (1995:1554) ge en rättvisande bild av redovisningsenhetens finansiella ställning, finansiella prestationer och kassaflöde. Redovisningsstandarder tillsammans med ytterligare nödvändiga upplysningar syftar till att skapa årsredovisningar som ger en rättvisande bild.

En redovisningsenhet som tillämpar en eller flera redovisningsrekommendationer i sin årsredovisning skall klart och tydligt ange det här i noterna. Redovisningsenheter som tillämpar IFRS/IAS skall enligt IAS 1 klart och tydligt ange att redovisningsrekommendationen tillämpas i noterna. En redovisningsenhet får dock inte ange att IFRS/IAS tillämpas om inte alla krav enligt IFRS/IAS uppfylls i årsredovisningen.

Enligt IAS 1 måste en redovisningsenhet förutom att följa IFRS/IAS även göra följande för att uppnå en rättvisande bild i redovisningen:

1. Välja och tillämpa redovisningsprinciper enligt IAS 8 när det saknas en tillämplig rekommendation i IFRS/IAS avseende en specifik post.
2. Presentera information, inklusive redovisningsprinciper, på ett sätt som resulterar i relevant, tillförlitlig, jämförbar och lättförståelig information.
3. Ge ytterligare upplysningar när tillämpning av IFRS/IAS inte ger tillräcklig information för att användare skall förstå den påverkan som en särskild transaktion, annan händelse eller förhållanden har på redovisningsenhetens finansiella ställning, kassaflöde och finansiella prestationer.

En redovisningsenhet kan enligt IAS 1 inte rättfärdiga olämpliga redovisningsprinciper genom att lämna upplysning om de redovisningsprinciper som tillämpats, lämna information i noter eller lämna andra förklaringar.

I extremt ovanliga situationer får en redovisningsenhet som tillämpar IFRS/IAS enligt IAS 1 göra avvikelser från krav i IFRS/IAS om företagsledningen bedömer att åtföljandet av kraven i IFRS/IAS skulle innebära missledande information i konflikt med målsättningarna för finansiella rapporter enligt ramverket ("Framework"). När en sådan avvikelse från krav enligt IFRS/IAS görs skall följande uplysningar lämnas:

1. Att företagsledningen anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av redovisningsenhetens finansiella ställning, finansiella prestationer och kassaflöde.
2. Att den tillämpliga rekommendationen i IFRS/IAS har tillämpats förutom att avvikelse har gjorts från vissa krav för att uppnå en rättvisande bild.
3. Namnet på den IFRS/IAS rekommendation där avvikelse från krav gjorts, avvikelsens natur, vad tillämpningen av IFRS/IAS hade krävt och anledningen till att åtföljande av kravet i IFRS/IAS hade inneburit missledande information i konflikt med målsättningarna för finansiella rapporter enligt ramverket ("Framework").
4. Den finansiella effekten på grund av avvikelsen jämfört med om kravet enligt IFRS/IAS åtföljts för alla redovisningsperioder som upptas i årsredovisningen.

Om en redovisningsenhet har gjort avvikelser från krav enligt IFRS/IAS i tidigare perioder vilka påverkar den innevarande redovisningsperioden så skall upplysningar lämnas om:

1. Namnet på den IFRS/IAS rekommendation där avvikelse från krav gjorts, avvikelsens natur, vad tillämpningen av IFRS/IAS hade krävt och anledningen till att åtföljande av kravet i IFRS/IAS hade inneburit missledande information i konflikt med målsättningarna för finansiella rapporter enligt ramverket ("Framework").
2. Den finansiella effekten på grund av avvikelsen jämfört med om kravet enligt IFRS/IAS åtföljts för alla redovisningsperioder som upptas i årsredovisningen.

Fortlevnadsprincipen (Going concern)
När årsredovisningen förbereds skall företagsledningen enligt IAS 1 göra en bedömning gällande redovisningsenhetens möjligheter att fortsätta sin verksamhet på obestämd framtid. En redovisningsenhet skall upprätta sin årsredovisningen som om verksamheten bedrivs på obestämd framtid om inte företagsledningen avser att likvidera eller avsluta verksamheten.

Om företagsledningen är medveten om väsentliga osäkerheter relaterat till händelser eller förutsättningar som innebär en signifikant tveksamhet om verksamhetens förmåga att fortsätta som en "going concern" skall upplysning lämnas om dessa osäkerheterhetsfaktorer enligt IAS 1.

Om en redovisningsenhet inte upprättar sin årsredovisning som en "going concern" skall detta anges i årsredovisningen enligt IAS 1, orsaken till att redovisningsenheten inte kan anses vara en "going concern" skall anges och det skall även anges på vilken grund årsredovisningen upprättas i stället.

I en juridisk person (moderföretaget) som inte upprättar sin årsredovisning som en "going concern" skall enligt RFR 2.2 upplysning lämnas om effekterna på de redovisade beloppen i balansräkningen och resultaträkningen.

Periodiseringsprincipen (Accrual basis of accounting)
En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 upprätta de finansiella rapporterna förutom kassaflödesanalysen enligt periodiseringsprincipen. När periodiseringsprincipen tillämpas skall en redovisningsenhet identifiera poster som tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader när de uppfyller definitionerna och indentifieringskriterierna enligt ramverket ("Framework") till IFRS/IAS.

Väsentlighet och aggregering (Materiality and aggregation)
En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 i sin årsredovisning separera varje väsentlig grupp av liknande affärshändelser. En redovisningsenhet skall i sin årsredovisning enligt IAS 1 i olika poster separera olika affärshändelser om de inte är oväsentliga. Väsentliga affärshändelser skall separeras i poster som på ett bra sätt beskriver dessa affärshändelser medan oväsentliga affärshändelser får slås ihop i större poster som inte på ett lika bra sätt beskriver alla affärshändelsers natur.

Kvittning av poster (Offsetting)
En redovisningsenhet får enligt IAS 1 inte kvitta tillgångar mot skulder eller intäkter mot kostnader om det inte krävs eller tillåts av IFRS/IAS. Att redovisa tillgångar till redovisat värde, det vill säga med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar, eller kundfordringar till redovisat värde, det vill säga med avdrag för nedskrivningar för osäkra kundfordringar, innebär inte en kvittning. När det gäller exempelvis intäkter och kostnader vid försäljning av anläggningstillgångar så kvittas intäkterna mot förlusterna och enbart vinsten eller förlusten redovisas.

Rapporteringsfrekvens (Frequency of reporting)
En redovisningsenhet måste upprätta en fullständig uppsättning av finansiella rapporter minst en gång per räkenskapsår enligt IAS 1. Om en redovisningsenhet ändrar räkenskapsår och därför redovisar för en längre eller kortare period än 12-månader så skall anledningen till att en längre eller kortare redovisningsperiod används anges samt att beloppen i de finansiella rapporterna inte är helt jämförbara.

Jämförbar information (Comparative information)
En redovisningsenhet skall förutom när IFRS/IAS kräver annat lämna jämförande information om det föregående räkenskapsåret i det innevarande årets finansiella rapporter. Jämförande information i berättande och beskrivande text skall lämnas om det är relevant för att förstå det innevarande årets årsredovisning.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 redovisa minst ett jämförelseår (två redovisningsperioder) i balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. En redovisningsenhet som har ändrat redovisningsprincip eller omklassificerat poster i redovisningen skall presentera minst tre redovisningsperioder i balansräkning, en redovisningsperiod avseende balansdagen, en redovisningsperiod avseende föregående räkenskapsårs balansdag och en redovisningsperiod avseende början av den tidigaste jämförelseperioden.

Om en redovisningsenhet omklassificerar poster i redovisningen skall enligt IAS 1 även omklassificeringar göras i den jämförande informationen om det är praktiskt genomförbart. När omklassificeringar i jämförande information görs skall redovisningsenheten lämna upplysningar om hur omklassificeringar gjorts, beloppen för varje omklassificering och anledningen till omklassificeringen. Om det inte är praktiskt genomförbart att göra omklassificeringar i den jämförande informationen skall upplysningar lämnas om anledningen till att omklassificering inte gjorts och vilka justeringar som hade gjorts om omklassificering gjorts.

Kontinuitetsprincipen (Consistency of presentation)
En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 tillämpa samma metoder för presentation och klassificering av poster i de finansiella rapporterna från en redovisningsperiod till en annan om inte en förändrad verksamhet eller IFRS/IAS kräver förändringar i redovisningen.

Uppdaterad: 2009-09-29