MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Noter i årsredovisningen

Noterna skall enligt IAS 1 innehålla upplysningar om grunden för upprättandet av de finansiella rapporterna, de specifika redovisningsprinciper som används, de uppgifter som krävs enligt IFRS/IAS som inte presenteras någon annanstans i årsredovisningen och information som inte presenteras på annan plats i årsredovisningen men som är relevant för att förstå de finansiella rapporterna.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 presentera noterna på ett systematiskt sätt. För varje post i de finansiella rapporterna skall en referens ges till den not som ger ytterligare upplysningar om den specifika posten om det förekommer en sådan not.

En redovisningsenhet skall normalt enligt IAS 1 presentera noterna i följande ordning för att hjälpa användarna att förstå de finansiella rapporterna och att jämföra dem med finansiella rapporter från andra redovisningsenheter:

(a) En förklaring att årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS/IAS;
(b) en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats;
(c) ytterligare upplysningar för poster i balansräkningen, i resultaträkningen, i redogörelsen för förändringar i eget kapital och i kassaflödesanalysen, i den ordning i vilken varje post redovisas, och
(d) andra upplysningar, inkluderande
(i) ansvarsförbindelser (se IAS 37) och oredovisade avtalsenliga åtaganden, och (ii) icke-finansiella upplysningar, t.ex. företagets mål för finansiell riskhantering och strategier (se IFRS 7).

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 vid beskrivning av betydande redovisningsprinciper lämna upplysning om:
(a) de värderingsprinciper som används vid upprättandet av de finansiella rapporterna och
(b) de övriga redovisningsprinciper som är relevanta för förståelsen av årsredovisningen.

Det är viktigt att informera om de värderingsprinciper som används (exempelvis anskaffningsvärde, nupriser, nettoförsäljningsvärde, verkligt värde eller återvinningsvärde) eftersom de värderingsprinciper som används påverkar användarens möjligheter att analysera årsredovisningen.

Vid bedömningen av om en viss redovisningsprincip bör anges skall företagsledningen enligt IAS 1 bedöma huruvida en sådan upplysning hjälper användarna att förstå de finansiella rapporterna bättre. Det är speciellt betydelsefullt att lämna upplysning om redovisningsprinciper när det förekommer alternativ att välja bland i rekommendationer från IFRS/IAS.

En redovisningsenhet skall lämna upplysning om de bedömningar som har haft störst inverkan på beloppen i de finansiella rapporterna, förutom när det gäller värdeuppskattningar, som gjorts vid tillämpning av redovisningsprinciperna.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 lämna upplysningar om de antaganden som gjorts om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningarna i slutet av redovisningsperioden som har en betydande risk att resultera i en väsentlig justering av de redovisade beloppen för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår.

För dessa tillgångar och skulder, skall noterna innehålla uppgifter om:
(a) deras karaktär (typ av tillgång eller skuld), och
(b) deras redovisade värde vid utgången av rapportperioden.

En redovisningsenhet som presenterar upplysningar om antaganden och källor till osäkerhet skall enligt IAS 1 göra det på ett sätt som hjälper användarna av de finansiella rapporterna att förstå de bedömningar som gjorts om framtiden och om andra källor till osäkerhet i uppskattningarna. Arten och omfattningen av den här informationen varierar beroende på vilken typ av antagande och vilka andra omständigheter som föreligger. Exempel på upplysningar är:

(a) vilka antaganden som gjorts eller andra osäkerheter i uppskattningar;
(b) känsligheten i redovisade värdena för metoder, antaganden och beräkningar samt orsaken till osäkerheten;
(c) förväntad lösning av en osäkerhet och de möjliga utfallen under nästa räkenskapsår för redovisade värden avseende de tillgångar och skulder som berörs, och
(d) en förklaring av de ändringar som gjorts av tidigare antaganden rörande dessa tillgångar och skulder, om osäkerheten kvarstår.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 lämna upplysningar som gör det möjligt för användare av de finansiella rapporterna att bedöma företagets mål, strategier och metoder för förvaltning av kapital.

Redovisningsenheten skall enligt IAS 1 därför lämna upplysning om följande:

(a) kvalitativ information om mål, strategier och rutiner för förvaltning av kapital, inklusive:
(i) en beskrivning av vad för kapital som förvaltas;
(ii) när ett företag har externa kapitalkrav skall dessa krav beskrivas och hur hänsyn till dessa krav tas i kapitalförvaltningen, och
(iii) hur redovisningsenheten uppfyller sina mål för förvaltning av kapital.
(b) sammanfattande kvantitativa uppgifter om det kapital som förvaltas. Vissa redovisningsenheter anser att vissa finansiella skulder (t.ex. vissa former av förlagslån skuld) ingår i det förvaltade kapitalet. Andra redovisningsenheter beatraktar kapital som en minskning av vissa delar av eget kapital (poster som härrör från kassaflödessäkringar).
(c) eventuella förändringar i (a) och (b) jämfört med den föregående redovisningsperioden.
(d) om redovisningsenheten iakttagit något externt kapitalkrav.
(e) om redovisningsenheten inte följt externa kapitalkrav så skall upplysning lämnas om konsekvenserna av sådana överträdelser.

Redovisningsenheten baserar enligt IAS 1 dessa upplysningar på intern information till befattningshavare som utgör nyckelpersoner.

För inlösbara finansiella instrument som klassificeras som egetkapitalinstrument, skall redovisningsenheten enligt IAS 1 lämna upplysning om (i den mån det inte framkommit någon annanstans):

(a) sammanfattande kvantitativa uppgifter om det belopp som klassificeras som eget kapital;
(b) sina mål, strategier och rutiner för att hantera sin skyldighet att återköpa eller lösa in instrumenten när innehavarna av instrumenten kräver det, inklusive eventuella förändringar från föregående period,
(c) det förväntade kassautflödet vid inlösen eller återköp av dessa finansiella instrument, och
(d) information om hur det förväntade kassautflödet vid inlösen eller återköp fastställdes.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 lämna upplysning i noterna om:

(a) den föreslagna utdelningen innan årsredovisningen godkändes som inte redovisats som en utdelning till ägare under perioden, och motsvarande belopp per aktie, och
(b) storleken på eventuella kumulativa utdelningar avseende preferensaktier som ännu inte utbetalats.

En redovisningsenhet skall lämna följande upplysningar enligt IAS 1, om det inte har framkommit någon annanstans i årsredovisningen:

(a) hemvist och juridisk form avseende redovisningsenheten, vilket land bolaget är bildat i och adressen till huvudkontoret (eller säte om det skiljer sig från adressen till huvudkontoret);
(b) en beskrivning av företagets huvudsakliga verksamhet;
(c) namnet på moderföretaget och det yttersta moderbolaget i koncernen, och
(d) om redovisningsenheten har en begränsad livslängd skall livslängden anges.

En juridisk person (moderföretaget) skall enligt RFR 2.2 lämna upplysning om den totala ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag som revisorerna hör till med särskild uppgift om ersättning avseende andra uppdrag än revisionsuppdrag. Dessa upplysningar om ersättning till revisorer skall även lämnas avseende koncernen i koncernredovisningen enligt RFR 1.2.

Uppdaterad: 2009-10-01