MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Resultaträkning i årsredovisningen

En resultaträkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella prestationer och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens intäkter, kostnader och resultat under räkenskapsperioden med minst ett jämförelseår.

Enligt IAS 1 skall redovisningsenheten klart och tydligt rubricera resultaträkningen som en resultaträkning. Det skall klart och tydligt framgå vilken redovisningsenhet som avses, om det är en koncernredovisning eller en redovisning för en juridisk person, datumintervallen för redovisningsperioderna, redovisningsvalutan och enheten för redovisningsvalutan.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 redovisa samtliga intäkter och kostnader under en redovisningsperiod:
(a) i endast en resultaträkning, eller
(b) i två rapporter: en sammanställning som visar rörelsens intäkter och kostnader (separate income statement) och en andra rapport som börjar med nettoresultatet enligt den första rapporten och visar andra resultatpåverkande vinster och förluster såsom omvärderingsvinster och omräkningsvinster (statement of comprehensive income).

En resultaträkning skall enligt IAS 1 minst innehålla följande poster:

(a) intäkter (revenue);
(b) finansiella kostnader (finance costs);
(c) andel av vinst eller förlust i intresseföretag och joint ventures som redovisas enligt kapitalandelsmetoden (share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method);
(d) skattekostnad (tax expense);
(e) ett enda belopp som utgör summan av (a single amount comprising the total of):
(i) resultatet efter skatt för avvecklade verksamheter (the post-tax profit or loss of discontinued operations) och
(ii) resultatet efter skatt för omvärderingsvinster minus försäljningskostnader avseende tillgångar i avvecklade verksamheter (the post-tax gain or loss recognised on the measurement to fair value less costs to sell or on the disposal of the assets or disposal group(s) constituting the discontinued operation);
(f) nettoresultat (profit or loss);
(g) varje komponent i omvärderingsdifferenser klassificerat efter typ (each component of other comprehensive income classified by nature (excluding amounts in (h)));
(h) andel av omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) i intresseföretag och joint venture redovisat enligt kapitalandelsmetoden (share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method); och
(i) totalt nettoresultat (total comprehensive income).

Omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) omfattar intäkter och kostnader (inklusive justeringar vid omklassificeringar) som inte skall redovisas i resultaträkningen enligt andra IFRS/IAS. I omvärderingsdifferenser inkluderas resultat från omvärdring av tillgångar, omräkning av utländsk valuta i utländska dotterföretag, resultat från omvärdering av finansiella tillgångar och resultat från hedginginstrument. 

Nettoresultat (profit or loss) är summan av intäkter minus kostnader, exklusive omvärderingsdifferenser (other comprehensive income).

Totalt nettoresultat (total comprehensive income) är förändringen i eget kapital under en redovisningsperiod som beror på andra transaktioner och andra händelser än de förändringar som beror på transaktioner med ägarna i deras egenskap av ägare.

I redovisningen för en juridisk person (moderföretaget) skall inte de minimumkrav för innehåll i en resultaträkning som anges i IAS 1 tillämpas enligt RFR 2.2 utan istället skall uppställningsformen för resultaträkning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas istället.

En redovisningsenhet skall lämna följande upplysningar om poster i resultaträkningen för redovisningsperioden:
(a) nettoresultatet för perioden hänförligt till: (profit or loss for the period attributable to:)
(i) minoritetsintresse (non-controlling interests), och
(ii) koncernintresse (owners of the parent).
(b) totalt nettoresultat för perioden hänförligt till: (total comprehensive income for the period attributable to:)
(i) minoritetsintresse (non-controlling interests), och
(ii) koncernintresse (owners of the parent).

En redovsningsenhet skall enligt IAS 1 inte redovisa några intäkter eller kostnader som extraordinära poster, varken i resultaträkningen eller i noterna.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 redovisa samtliga intäkter och kostnader under en redovisningsperiod i resultaträkningen om inte en annan rekommendation i IFRS/IAS kräver eller tillåter annat. Vissa rekommendationer i IFRS/IAS anger omständigheter när en redovisningsenhet inte skall redovisa intäkter och kostnader i resultaträkningen. IAS 8 anger två sådana omständigheter: korrigering av fel och effekten av ändrade redovisningsprinciper.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 lämna upplysningar om inkomstskatten för varje komponent i resultaträkningen som avser omvärderingsdifferenser (other comprehensive income), inklusive justeringar för omklassificeringar, antingen i resultaträkningen eller i noterna.

En redovisningsenhet kan enligt IAS 1 presentera posterna inom omvärdringsdifferenser (other comprehensive income) antingen:
(a) efter avdrag för skatt, eller
(b) före skatt med upplysning om den inkomsskatt som är hänförlig till posten

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 lämna upplysning om omklassificeringar för poster redovisade som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income). Omklassificeringar är belopp som omklassificerats till att ingå i rörelseresultatet under den aktuella perioden men som har redovisats som omvärderingsdifferenser (other comprehensive income) under nuvarande eller tidigare perioder. Exempel på sådana här omklassificeringar är när orealiserade vinster redovisats som omvärderingsdifferenser men som omklassificeras till realiserade vinster när tillgången säljs.

När intäkter eller kostnader är väsentliga, skall en redovisningsenhet enligt IAS 1 redovisa deras typ och belopp separat. Omständigheter som ger upphov till separata upplysningar om intäkter och kostnader inkluderar:

(a) nedskrivningar av varulager till nettoförsäljningsvärde eller av materiella anläggningstillgångar till återvinningsvärdet, liksom återföringar av sådana nedskrivningar;
(b) omstruktureringar av verksamheter och återföringar av sådan reserveringar avseende kostnader för omstruktureringar;
(c) avyttring av materiella anläggningstillgångar;
(d) avyttringar av investeringar;
(e) avvecklade verksamheter;
(f) tvister, och
(g) övriga återföringar av avsättningar.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 redovisa en analys av kostnaderna i resultaträkningen enligt en kostnadsslagsindelning eller en funktionsindelning. Denna analys av kostnader skall helst göras i resultaträkningen eller i den separata resultaträkningen.

En kostnadsslagsindelad resultaträkning klassificerar kostnader i kostnadskategorier och kan enligt IAS 1 se ut på följande sätt:

Intäkter (Revenue)
Andra intäkter (Other income)
Lagerförändring (Changes in inventories of finished goods and work in progress)
Råvaror och förnödenheter (Raw materials and consumables used)
Personalkostnader (Employee benefits expense)
Avskrivningar och nedskrivningar (Depreciation and amortisation expense)
Andra kostnader (Other expenses)
Totala kostnader (Total expenses)
Resultat före skatt (Profit before tax)

En funktionsindelad resultaträkning klassificerar kostnader i funktioner som utförs inom ett företag och kan enligt IAS 1 se ut på följande sätt:

Intäkter (Revenue)
Kostnad sålda varor (Cost of sales)
Bruttoresultat (Gross profit)
Andra intäkter (Other income)
Distributionskostnader (Distribution costs)
Administrationskostnader (Administrative expenses)
Andra kostnader (Other expenses)
Resultat före skatt (Profit before tax)

En redovisningsenhet som använder den funktionsindelade resultaträkningen skall enligt IAS 1 lämna ytterligare upplysningar om kostnadsslag, inkluderande avskrivningar, nedskrivningar och personalkostnader.

Uppdaterad: 2009-09-29