MenyArsredovisning.biz
Årsredovisning enligt IFRS
Vilka redovisningsnormer skall tillämpas?
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
Första gången en rekommendation tillämpas
Utformning av finansiella rapporter
Delårsrapportering
Redovisning av rörelsesegment
Händelser efter balansdagen
Anläggningstillgångar till försäljning och verksamheter under avveckling
Byte av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och fel
Kassaflödesanalys
Redovisning av pensionsplaner
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Jordbruk och skogsbruk
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Finansiella instrument
Varulager
Leasingavtal
Entreprenader och entreprenaduppdrag
Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar
Intäkter
Statliga bidrag och stöd
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Aktierelaterade ersättningar
Försäkringsavtal
Lånekostnader
Inkomstskatter
Resultat per aktie
Upplysningar om närstående
Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1
Källförteckning
Länktips

Syfte och innehåll avseende årsredovisningen

Finansiella rapporter är enligt IAS 1 en strukturerad presentation av den finansiella ställningen och de finansiella prestationerna i en redovisningsenhet. Syftet med finansiella rapporter är att ge information om finansiell ställning, finansiella prestationer och kassaflöde avseende en redovisningsenhet som är användbar för en bred grupp av användare som skall ta ekonomiska beslut baserat på informationen.

Finansiella rapporter visar enligt IAS 1 också resultatet av företagsledningens förvaltning av de resurser som har anförtrotts dem. För att finansiella rapporter skall uppfylla sitt syfte måste de ge information om redovisningsenhetens tillgångar, skulder, egna kapital, intäkter, kostnader, tillskott och uttag från ägarna och kassaflöde. Denna information tillsammans med noter skall hjälpa användarna av den finansiella informationen att prognostisera framtida kassaflöden.

En fullständig uppsättning av finansiella rapporter utgörs enligt IAS 1 av en balansräkning, en resultaträkning, en redovisning av förändringen i eget kapital, en kassaflödesanalys, noter med redovisningsprinciper och annan förklarande information och en balansräkning avseende början av den senaste jämförelseperioden då en redovisningsprincip ändras retroaktivt eller då poster omklassificeras i balansräkningen.

Enligt RFR 2.2 skall en årsredovisning för en juridisk person (moderföretaget) innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys (finansieringsanalys) enligt krav i årsredovisningslagen (1995:1554).

Uppdaterad: 2009-09-29